О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 1806

 

гр.Бургас, 11.09.2013 г.

 

 

            Административен съд гр. Бургас, четвърти състав, в закрито съдебно заседание на единадесети септември две хиляди и тринадесета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 1949 по описа за 2013 г., за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е образувано по искова молба, подадена от Ч.Т.Ч. и Щ.Н.Ч. ***, с правно основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ и с претенция за присъждане на обезщетение за претъпени имуществени вреди в размер на 94 750лв. и неимуществени вреди в размер на 150 000лв., причинени от действие, бездействие и издаване на незаконосъобразен акт / скица/ от органи и длъжностни лица на Община Бургас.

С разпореждане от 02.08.2013 г. съдът е указал на ищците в 7 дневен срок от получаване на съобщението да изправят следните нередовности: да преставят по делото документ за внесена от всеки един от тях държавна такса в размер на 10 лв. по сметка на съда; да посочат конкретните адм. актове, действия и бездействия, от които се претендират настъпилите вреди, административните органи и / или длъжностни лица, които са ги извърили или допуснали; какви по вид, размер и период от време вреди се претендират от всеки един адм.акт, действие и / или бездействие - да се уточни причинно-следствената връзка между тези актове, действия или бездействия, неблагоприятните последици, които са настъпили за ищците от тях и какъв е точния размер на вредите от всеки един акт, действие или бездействие; при претендирани вреди от конкретен адм. акт - да се ангажират доказателства за отмяната му по административен или съдебен ред.Предупредил  ги е и за последиците от неизпълнение на дадените указания.

Съобщението е сведено до знанието на адресатите му 8.08.2013 г. В посочения от съда срок Ч.Т.Ч. и Щ.Н.Ч. са представили документ, удостоверяващ плащането на дължимата държавна такса и са подали уточняваща молба, с която са детайлизирали първоначално заявените пред съда факти. В молбата обаче липсва посочване на конкретните незаконосъобразни действия и бездействия; на административните органи и / или длъжностни лица, които са извършили или допуснали твърдяните действия и бездействия; какви по вид, размер и период от време вреди се претендират от всеки един адм.акт, действие и / или бездействие - да се уточни причинно-следствената връзка между тези актове, действия или бездействия и неблагоприятните последици, които са настъпили за ищците от тях и какъв е точния размер на вредите от всеки един акт, действие или бездействие.

При това положение, съдът приема, че не са изпълнени дадените с разпореждане от 02.08.2013 г., указания, което е пречка за допустимото развитие на процеса.

Ето защо и на основание чл. 144 от АПК във вр. с  чл. 129 ал. 3 от ГПК, съдът ,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба, подадена от Ч.Т.Ч. и Щ.Н.Ч. ***.

ВРЪЩА искова молба, подадена от Ч.Т.Ч. и Щ.Н.Ч. ***.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело1949/2013 г. по описа на Административен съд – гр. Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от съобщаването му.

 

 

 

                                                           СЪДИЯ:………………………………