О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 1783/09.09.2013 година, град Бургас,

 

Административен съд – Бургас, в закрито заседание на девети септември, две хиляди и тринадесета година,  в състав:

 

СЪДИЯ: Веселин Енчев   

 

 разгледа адм.д. № 1993/2013 година.

 

Производството е образувано по жалба от М.С.Д. с ЕГН ********** и посочен съдебен адрес ***.

С жалбата (лист 2-3) се оспорват мотиви на РС – Несебър, изложени в съдебно решение от 03.02.1994 година по гр.д. № 172/1993 година. В мотивите е било обсъдено разпореждане от 1990 година на ръководител на “БТ - Несебър” (абревиатурата, вероятно означава “Бюро по труда”).

С определение № 1681/09.08.2013 година (лист 1) съдът е указал на жалбоподателя да уточни какво точно оспорва (административен акт, отказ или съдебно решение), на кой орган и в какво се състои незаконосъобразността на оспореното волеизявление.

На жалбоподателя е посочено, че неизпълнението на указанията на съда ще има за правна последица оставяне на жалбата без разглеждане.

С уточнение вх. № 7537/16.08.2013 година е заявено, че се оспорват “свидетелски показания на госпожа К.”, които “са нищожни”. Коментират се мотиви от “прокурорска преписка” на Районна прокуратура – Несебър. Иска се да бъде признато с решение, че разпореждане № 1/01.10.1990 година на неясно кой орган е издадено “по изискванията на закона не е нищожен административен акт”.

При така установените факти, въпреки изричните указания, установената процесуална нередовност не е отстранена. Госпожа Д. не сочи конкретен административен акт, с конкретен негов издател. Не излага и доводи за незаконосъобразност на волеизявление на административен орган. Не поддържа, че е налице и отказ за издаването на административен акт.

Въпреки уточнението, за съда е невъзможно да определи предмета на оспорването в съответствие с разпоредбата на чл. 128 от АПК. Неотстраняването на процесуалната нередовност на жалбата е пречка за разглеждането на оспорването по същество.

            По изложените съображения, на основание чл. 158 ал.3 от АПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

           

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от М.С.Д. с ЕГН ********** и посочен съдебен адрес ***.

 

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 1993/2013 година.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд – в седемдневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 

 

 

СЪДИЯ: