Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 1726              от  25.09.2013 г.,      град Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на двадесет и пети септември две хиляди и тринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 2191 по описа за 2012 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.175, ал.1 от АПК.

Образувано е по молба на адв. М.Д.И. *** – процесуален представител на жалбоподателя Х.Х.Б. с ЕГН ********** ***, в която е формулирано искане за поправка на очевидна фактическа грешка. По повод така подадената молба, съда намира за установено следното:

С Решение № 1343/18.06.2013 год., постановено по адм. дело № 2191/2012 год., Административен съд гр. Бургас, втори състав е обявил за нищожен отказа на Кмета на Община Руен, обективиран в писмо  изх. № МДТ-1907-1/11.10.2012г. да издаде данъчна оценка на УПИ ХІ-72, кв. 5 по плана на с. Руен, обл. Бургас, поискана с молба/искане вх. № 1907/28.08.2012 год. от Х.Х.Б., ЕГН **********,***. С цитирания съдебен акт, делото е изпратено като административна преписка на дирекция „МПДТ” при Община Руен за разглеждане и произнасяне с нарочен акт по искането за предоставяне на административна услуга по реда на чл. 88, ал. 1 и сл. от ДОПК – издаване на данъчна оценка. Ответникът по оспорване – община Руен е осъден да заплати в полза на жалбоподателя Б. направените по делото разноски в размер на 310 лева.

С молба, вх. № 7889/09.09.2013 год., процесуалния представител на жалбоподателя – адв. И. е уведомил съда за допусната от него фактическа грешка, изразяваща се в погрешно изписан единен граждански номер (ЕГН) на жалбоподателя във всички подадени от тях до съда документи, в т.ч. сезиращата съда жалба, молби и др., като вместо действителния ЕГН **********, жалбоподателя е записан с погрешен ЕГН **********. Така допуснатата неточност е довела до обстоятелството, в постановения съдебен акт - Решение № 1343/18.06.2013 год., постановено по адм. дело № 2191/2012 год. на Административен съд гр. Бургас, жалбоподателя Х.Х.Б. да бъде записан с погрешния ЕГН **********. Във връзка с това, процесуалния представител на жалбоподателя е формулирал искане за постановяване на решение за поправка на очевидна фактическа грешка в цитирания съдебен акт, по силата на което да бъде коригиран и посочен действителния ЕГН на жалбоподателя.

Съгласно чл. 175, ал. 1 от АПК, по свой почин или по искане на страна съдът може да поправи допуснати в решението писмени грешки, грешки в пресмятането или други подобни очевидни неточности. Безспорно, записването в съдебния акт на неправилен единен граждански номер на жалбоподателя съставлява очевидна неточност по смисъла на цитираната правна норма, поради което, молбата на адв. М.И. за постановяване на решение за поправка на очевидна фактическа грешка се явява основателна и като такава следва да бъде уважена.

Мотивиран от горното и на основание чл. 175, ал. 2 от АПК, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в Решение № 1343/ 18.06.2013 год., постановено по адм. дело № 2191/2012 год. на Административен съд гр. Бургас, като навсякъде в решението вместо: „Х.Х.Б., ЕГН **********…” да се чете: „Х.Х.Б., ЕГН **********…”.

 

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                                   СЪДИЯ: