Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1756         Година 30.09.2013        Град Бургас

 

В    ИМЕТО    НА    НАРОДА

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, Х състав, на десети септември две хиляди и тринадесета година, в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Драгнева

 

 

Секретаря Й.Б.

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 2196 по описа за 2010 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба, наименувана „възражение” подадена от В. К.С. *** против заповед № 2120/28.07.2010г. на кмета на община Бургас. В жалбата се изразява несъгласие с решението на Община Бургас да се продаде правото на строеж върху общинска земя по пазарни цени, а не както и се полага по преференциални цени – данъчна оценка с увеличение 20 %. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител поддържа жалбата и изразява несъгласие и с определения размер на пазарната оценка.

Ответникът – Кмета на Община Бургас, редовно уведомен, в съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата и моли да бъде постановено решение с което тя да се отхвърли.

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима, като подадена от надлежна страна, имаща право и интерес от направеното оспорване. Разгледана по същество е основателна.

Съгласно представените по делото нотариален акт № 33, т.VІІ, д.2142/31.08.1983г. на нотариус при БРС, нотариален акт № 150, т.ХІІ, д.4084/05.09.1991г. на нотариус при БРС и нотариален акт № 154, т.ІІ, рег.№ 4682, дело 299 от 07.11.2007г. на нотариус вписан под № 460 в регистъра на Нотариалната камара, с район на действие БРС, В.К.С. е собственик на 3/5 ид.ч. от апартамент № 1, находящ се в гр.Бургас, кв.”Георги Димитров” („Работнически жилища”), бл.5, вх.А, етаж 1, ведно с избено помещение от 3,10 кв.м. и 6 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху дворното място, в което е изградена сградата – УПИ VІ-33 в кв.7 по плана на гр.Бургас, к/с „Братя Миладинови” с площ от 952 кв.м.

Акт за частна общинска собственост № 4540/06.03.2007г. е съставен за урегулиран поземлен имот VІІ-33, кв.7 по плана на гр.Бургас, к/с „Братя Миладинови” с площ от 952 кв.м.

Със заявление вх.№ 91-00-352/14.07.2008г. до кмета на община Бургас, от В.К.С. и Д.К.К. е поискано да им се разреши да закупят полагащата им се земя , представляваща 6 % от дворното място.

Комисия назначена със заповед № 129/21.01.2008г. на кмета на Община Бургас, на 25.03.2010г. е разгледала постъпилото искане и е решила, че с оглед на обстоятелството, че молбата е подадена след 16.06.2008г. не могат да се приложат разпоредбите на § 27 от ПЗР към ЗИД на ЗОС, във връзка с § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС. Прието е на основание чл.35, ал.3 от ЗОС на В. С. да се продадат 55,14/952 кв.м.ид.части от ПИ с идентификатор 07279.620.307, по пазарни цени, определени от лицензиран оценител.

На 15.04.2010г. е изготвена експертна оценка, която е определила пазарната стойност на имота, във връзка с откритата процедура за продажба, съгласно която справедливата пазарна стойност на УПИ VІІ-33, кв.7 по плана на гр.Бургас, к/с „Братя Миладинови” с площ от 952 кв.м. е 446 000 лева.

Видно от протокол № 34 от проведеното на 20.05.2010г. заседание на Общински съвет Бургас е взето решение на В. К.С. да се извърши продажба на 55,14/952 кв.м.ид.части от ПИ с идентификатор 07279.620.307, по пазарни цени в размер на 25 851,28 лв. без ДДС.

Със заповед № 2120/28.07.2010г. на кмета на община Бургас, на основание чл.35, ал.3 и ал.6 от ЗОС и решение по т.34, т.ІІІ от проведеното на 20.05.2010г. заседание е заповядано да се извърши продажба на В. К.С. на 55,14/952 кв.м. ид. части от поземлен имот с идентификатор 07279.620.307, по пазарни цени в размер на 25 851,28 лв. без ДДС. Тази заповед е обжалвана с възражение с вх.№ Ж-94-В-644/15.10.2010г., в което се твърди, че срока за закупуване до 16.06.2008г. е пропуснат по вина на общинските служители, които не са приемали заявлението.

В хода на настоящото съдебно производство е образувано производство по възобновяване на производство по извършване на продажба по реда на § 27 (отм.) по ПЗР към ЗИД на ЗС, във връзка с § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС, по преференциални цени (данъчна оценка увеличена с 20 %), приключила с отказ, обективиран в протокол от 09.05.2013г. на комисия назначена със заповед № 789/26.03.2010г. на кмета на Община Бургас.

По делото е постъпило становище от ответника, в което се сочи, че за имота е изготвена нова оценка, която с оглед променената икономическа обстановка в страната през последните 2 години води до промяна на продажната цена, като новата цена е по-целесъобразна за заявителката Тази оценка е представена по делото, като от нея е видно, че пазарната стойност на продавания имот към 27.06.2013г. е 17 000 лева, без ДДС.

При така изложените фактически данни, които се подкрепят от приложените по делото писмени доказателства съдът достигна до следните правни изводи:

Съобразно разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК, съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК.

Съгласно чл.142, ал.1 от АПК съответствието на административния акт с материалния закон се преценява към момента на издаването му, а съгласно ал.2 установяването на нови факти от значение за делото след издаване на акта се преценява към момента на приключване на устните състезания.

Заповед № 2120/28.07.2010г. на кмета на община Бургас е издадена от компетентен орган, с оглед предоставените му правомощия с  нормата на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост.

Съгласно § 27, ал.2 от ЗИД на ЗС (отм.) лицата, придобили идеална част от право на строеж върху държавна или общинска земя до 13 юли 1991 г., могат да придобият съответната идеална част от правото на собственост върху земята по цени, определени от Министерския съвет.

Съгласно § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС, за неприключените производства за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственици на законно построена върху нея сграда, образувани по отменения § 27 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността, за които има подадена молба до кмета на общината до деня на влизане в сила на този закон, цената на земята се определя, като данъчната оценка се увеличи с 20 на сто.

От представените по делото доказателства безспорно се установява, че жалбоподателката е придобила идеална част от право на строеж върху държавна или общинска земя до 13 юли 1991 г. и е подала молба № 91-00-352/14.07.2008 г.  за закупуване на земята до кмета на община Бургас. След като молбата е подадена след 16.06.2008г., правилно от административния орган е прието, че продажбата не би могла да се извърши по реда на § 27 (отм.) по ПЗР към ЗИД на ЗС, във връзка с § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и е проведена процедура по продажба по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.

Съгласно разпоредбата на чл.35, ал.3 от ЗОС продажба на земя - частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината без търг или конкурс по ред, определен в наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС. Съгласно чл.38 ал.1 и ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета с решение на Общински съвет – гр.Бургас, продажбата при преференциални условия се извършва от кмета на общината след решение на Общинския съвет по пазарна цена съобразно оценка, възложена от общината и извършена от лицензиран оценител. В хода на административното производство е възложено извършването на такава оценка, която е определила пазарната стойност на идеални части от правото на собственост върху УПИ VІІ-33 по плана на ж.к. Братя Миладинови, които жалбоподателката има право да закупи. Оценката е изготвена от лицензиран оценител и одобрена с решение на Общински съвет – Бургас. От жалбоподателката макар и да се оспорва определения  размер, въпреки дадените и изрични указание и предоставената и няколкократна възможност, тя не е направила доказателствени искания и не е ангажирала доказателства, посредством които да се установи, че тази оценка е неправилно определена. Ето защо следва да се приеме, че оценката е определена съобразно законовите изисквания и тя отразя пазарната стойност на продаваните части от имота, към момента на издаване на процесната заповед – 28.07.2010г..

Въпреки изложеното, жалбата се явява основателна, доколкото е налице хипотезата на чл.142, ал.2 от АПК, а именно към момента на приключване на устните състезания по делото е налице нов факт от значение за делото, а именно от ответника е възложена нова оценка, която е извършена от лицензиран оценител, при спазване на изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета с решение на Общински съвет – гр.Бургас. Изготвената оценка е представена, като доказателство по делото и видно от същата, справедливата пазарна стойност на 55,14/952 ид.части от УПИ VІІ, кв.7 по плана на ж.к. Братя Миладинови, община Бургас възлиза на 17 000 лева без ДДС. Ето защо, оспорената заповед следва да бъде изменена в частта относно определената пазарна цена на продаваните идеални части, като същата бъде определена, съобразно представената нова оценка.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, Х-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ИЗМЕНЯ заповед № 2120/28.07.2010г. на кмета на община Бургас, в частта по т.1, като вместо определената пазарна цена на 55,14/952 ид.части от поземлен имот с идентификатор 07079.620.307 /УПИ VІІ-33, кв.7 по плана на ж.к.”Братя Миладинови”/, гр.Бургас в размер на 25 851,28 лева без ДДС, ОПРЕДЕЛЯ пазарна цена в размер на 17 000 лева без ДДС. 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 

СЪДИЯ: