Р Е Ш Е Н И Е

 

№ /27.07.2012 година, град Бургас,   

 

Административен съд – гр. Бургас, в съдебно заседание на двадесет и седми март, две хиляди и дванадесета година,  в състав:

 

Съдия: Веселин Енчев

 

при секретар Г.Д., разгледа адм.д. № 2229/2011 година.

 

Производството е по чл.268 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

 Образувано е по жалба на Н.Б.Т.  с ЕГН ********** ***, против мълчалив отказ на публичен изпълнител при ТД – Бургас на НАП по изпълнително дело № 2934/2010 година, потвърден с решение № 104/19.09.2011 година на директора на ТД - Бургас на НАП.

С потвърденият мълчалив отказ публичният изпълнител е отказал за да отпише по давност публичноправни задължения, установени по отношение на Н.Т. – по искане, направено с молба вх. № 94-Н-199/15.08.2011 година.

В жалбата се оспорва законосъобразността на отказа. Твърди се, че от момента на налагане на административното наказание с наказателно постановление, по повод което е образувано производството, е изтекъл срока по чл.82 ал.1 и ал.3 от ЗАНН.

Иска се отмяна на мълчаливия отказ.

Ответникът, чрез процесуален представител, оспорва жалбата.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното.

Жалбата е подадена пред надлежен съд в законоустановения срок, налице е правен интерес от обжалването, поради което е допустима.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Изпълнително дело № 2934/2010 година по описа на ТД – Бургас на НАП (с първоначален № 1073/2006 година по описа на АДВ – Варна, преди предаването му през 2010 година на ТД - Бургас) е образувано за принудителното събиране на глоба, наложена на основание чл.78а ал.1 от НК по н.а.х.д. № 5722/2005 година по описа на РС – Варна, за извършено от Т. престъпление по чл.343б ал.1 от НК. По това изпълнително производство са установи публичноправни вземания в размер на 500 лева (глоба), 50 лева – разноски по делото и 3 лева – такса за издаване на изпълнителен лист.

Съгласно чл.82 ал.1 б.”а” от ЗАНН, административното наказание не се изпълнява, ако са изтекли две години, когато наложеното наказание е глоба. Според чл.82 ал.3-4 от ЗАНН, независимо от спирането или прекъсването на давността, административното наказание не се изпълнява, ако е изтекъл срок, който надвишава с една втора срока по ал. 1. Разпоредбата на предходната алинея не се прилага по отношение на глобата, когато за събирането й в срока по ал. 1 е образувано изпълнително производство. Това се отнася и за висящите дела, давността по които не е изтекла до влизането на тази алинея в сила.

В конкретния случай, видно от представените доказателства, изпълнителното производство по описа на АДВ – Варна е било образувано в срока по чл.82 ал.1 б. “а” от ЗАНН, поради което и нормата е неприложима, на основание чл.82 ал.4 от ЗАНН.

Доколкото в производството не е изтекла и абсолютната давност по ДОПК – за събиране на задълженията, искането е неоснователно, както законосъобразно е преценил и решаващия орган.

Жалбата следва да се отхвърли.

По изложените съображения, на основание  чл. 268 ал.2 от ДОПК, съдът

 

Р Е Ш И

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Б.Т.  с ЕГН ********** ***, против мълчалив отказ на публичен изпълнител при ТД – Бургас на НАП по изпълнително дело № 2934/2010 година, потвърден с решение № 104/19.09.2011 година на директора на ТД - Бургас на НАП.

 

Решението е окончателно.

 

 

СЪДИЯ: