РЕШЕНИЕ

 

№1703                    дата 17 септември 2013 год.                 град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,   ІХ-ти състав,

в публично заседание на 09 септември 2013 год.

 в следния състав:

 

                                                                                 Съдия:  ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                         

Секретар: К.Л.

Прокурор: …………………………

 

разгледа адм. дело № 2000 по описа за 2012 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК, във вр. с чл.124 от ЗДСл.

Предмет на оспорване е Заповед № ВА-3816/20.06.2012г. на директора на Областна дирекция по безопасност на храните – гр.Бургас, с която, за дисциплинарно нарушение по смисъла на чл.89, ал.2, т.1 и т.2 от ЗДСл и на основание чл.90, ал.1, т.2 от с.з., на Р.Ж.Ж. е наложено дисциплинарно наказание „порицание”.

Жалбоподателката Ж. оспорва законосъобразността на заповедта, с която й е наложено дисциплинарното наказание, като възразява, че в хода на процедурата са допуснати съществени процесуални нарушения, тъй като не са били взети нейните обяснения, заповедта не съдържа конкретни фактически основания за издаването й, както и не са изложени мотиви относно вида на наложеното наказание. В хронология прави подробно изложение на ситуацията, по повод на която се е развило дисциплинарното производство. Иска се отмяна на заповедта.

В съдебно заседание жалбоподателката се представлява от пълномощник, който поддържа жалбата на сочените в нея основания, ангажира допълнителни писмени и гласни доказателствени средства, претендира разноски.

Ответникът – директор на ОДБХ – гр.Бургас не се явява, не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, обсъди доводите на жалбоподателката и тези на административния орган, съдържащи се в обстоятелствената част на издадения от него административен акт, и съобрази разпоредбите на закона, установи следното:

Жалбата е процесуално допустима за разглеждане, като подадена от надлежна страна, засегната от действието на издадената заповед и депозирана в предвидения от закона срок.

Разгледана по същество е основателна.

Данните по делото сочат, че в администрацията на ОДБХ – гр.Бургас е постъпил сигнал, че в гръцки магазин „Демокритос 2011”, находящ се в гр.Бургас на ул.”Георги Кирков”, предлаганите стоки са без превод на български език и потребителят не знае какво купува. Постъпилият сигнал е представен по делото в ксерокопие от жалбоподателката (л.66), като в него не се разчита датата на постъпването му в ОДБХ, но данните по делото сочат, в т.ч. и депозираните свидетелски показания от св.С. и това не се оспорва от административния орган, че сигналът е постъпил в дирекцията на 01.06.2012г., петък. Директорът на ОДБХ е поставил резолюция „за спешна проверка и доклад” със срок до 02.06.2012г., като видно от отбелязването проверката е възложена на жалбоподателката Ж. и св.С.. Още същия ден, на 01.06.2012г., служителките са посетили търговския обект, като за извършената на място проверка е съставен Констативен протокол № 3914/01.06.2012г., като е констатирано, че в обекта се съхраняват  и предлагат за продажба зехтин 403,5л потребителски опаковки с произход Гърция, без етикет на български език и документи за произход и годност; маргарин 19,250кг в потребителски опаковки, без документи за произход и годност и без етикет на български език; маслини в насипно състояние общо количество 621кг в потребителски опаковки, без документи за произход и годност и без етикет на български език; пастет от маслини общо количество 8 кг в потребителски опаковки, без документи за произход и годност и без етикет на български език; сладко от маслини общо количество 3кг в потребителски опаковки, без документи за произход и годност и без етикет на български език; мармалад от маслини 3кг в потребителски опаковки, без документи за произход и годност и без етикет на български език. Прието е, че са нарушени нормите на чл.9 и чл.21а от Закона за храните, поради което и на основание чл.30а, ал.1 и ал.2 и във вр. с чл.30, ал.1, т.11 от ЗХ в същия ден е издадено и Предписание № 720/01.06.2012г. за спиране реализацията на изброените хранителни продукти. Въз основа на констатираното при проверката и издаденото предписание, на основание чл.30, ал.1, т.8 от Закона за храните, директорът на ОДБХ – гр.Бургас е издал Заповед № ВД-3067/01.06.2012г. за спиране реализацията на констатираните хранителни продукти, които са оставени на отговорно пазене от собственика до окончателната преценка за начина на тяхната реализация или обезвреждане. Както издаденото предписание, така и заповедта за спиране реализацията на храните са лично връчени на представителя на търговеца А.К..

Впоследствие, административният орган е разпоредил втора проверка на обекта, извършена на 12.06.2012г. от друга комисия, за което е съставен доклад (л.68), видно от който, подробно са описани наличните в търговския обект храни, които в съставеното на края на доклада обобщение не се отличават съществено от първоначално констатираните продукти. 

Със Заповед № 3407/13.06.2012г. директорът на ОДБХ – Бургас е наредил на служител в дирекцията устно да покани жалбоподателката Ж. на 13.06.2012г. за изслушване по реда на чл.93, ал.1 от ЗДСл във връзка с липсата на описание на вида на опаковките, партидни номера, етикетировка и маркировка, както и представени към момента на проверката документи за произход на спрените за реализация храни с Предписание № 720/01.06.2012г. На посочения ден жалбоподателката не се е явила, за което е съставен Протокол вх. № 1533/13.06.2012г. От нейна страна са представени по делото два броя протоколи за извършени от нея на същата дата проверки в търговски обекти – млекопреработвателно предприятие в гр.*** и в предприятие за производство на месни заготовки в гр.Бургас, СБ „Пиргосплод”, с което установява невъзможността за явяване на определената й среща за изслушване. 

Със Заповед № ВА – 3449/14.06.2012г. директорът на ОДБХ – Бургас е разпоредил жалбоподателката Ж. да представи писмени обяснения до 17,00часа на същия ден относно липсата на описание на вида на опаковките, партидни номера, етикетировка и маркировка, както и представени към момента на проверката документи за произход на спрените за реализация храни с Предписание № 720/01.06.2012г.

Писмените обяснения на служителя са представени под формата на доклад вх. № 1547/14.06.2012г., видно от който, жалбоподателката е посочила, че по отношение на стоките, които са се намирали в потребителска опаковка, същите не са били конкретно индивидуализирани, тъй като нито един от членовете на комисията не владее гръцки език, а тъй като е лисвал етикет на български език, не ставало ясно какви са видовете зехтин, от кои производители са, което не осигурява и възможност за идентифициране на продукта. Към момента на проверката не са били представени документи за произход и годност, както и не е бил представен входящ дневник за контрол на приетите в обекта храни, поради което продуктите в опаковки са били описани само видово (зехтин, маргарин) и като количество. По отношение на продуктите в насипно състояние – маслини е посочено, че те не са били съхранявани в потребителска опаковка, а в ръждясали метални кутии, пластмасови бидони, външно видимо силно замърсени, без никаква етикетировка и маркировка и поради липса на всякаква информация за продукта, същият е описан само като вид и количество. Аналогични са констатациите и за другите продукти – пастет от маслини, сладко от маслини, мармалад от маслини – същите също не се съхраняват в потребителска опаковка, а в пластмасови кофи и кутии без идентификационна маркировка, документи за произход, производител и годност, поради което и тези храни са били описани само видово и количествено. Преценено е, че потребителския сигнал е основателен и клиентът действително не е получавал никаква информация за закупувания продукт. При тези данни жалбоподателката е посочила, че комисията е предприела действия по издаване на Предписание № 720/01.06.2012г. за спиране реализацията на храните, съставен е АУАН № 235/01.06.2012г. за нарушение на чл.21а от ЗХ, като впоследствие е била издадена и Заповед № ВД-3067/01.06.2012г. на директора на ОДБХ – Бургас за спиране реализацията на храни.  

Със Заповед № 3473/14.06.2012г. директорът на ОДБХ – Бургас е разпоредил на следващия ден – 15.06.2012г., комисия в състав, в който е включена и жалбоподателката Ж., съвместно с представители на ОД на МВР – Бургас отново да извършат посещение в търговския обект във връзка с провеждане на процедура по унищожаване на храните, спрени за реализация с издаденото Предписание № 720/01.06.2012г. и издадената въз основа на него Заповед №  ВД 3067/01.06.2012г. за спиране на реализацията на храните.

В изпълнение на горната заповед е съставен констативен протокол от 15.06.2012г. за извършените от комисията действия. Подробно същите са описани в изготвен доклад вх.№ 1588/18.06.2012г., видно от който, подробно са описани наличните в търговския обект стоки, част от които вече са били снабдени с етикет на български език, а друга част от стоките, конкретно описани в т.І 5, т.І 6, т.ІV, т.ІІ 20 на доклада, за които е посочено, че нямат документ за произход и годност, такива без идентификационна маркировка и етикетировка, както и такива, с видими отклонения в цвят и консистенция, е предложено да бъдат унищожена. За друга част от продукцията е предложено да бъде върната за коректно преетикиране в съответствие с нормите на чл.9 и чл.10 от Закона за храните.

От комисията е изготвен още един доклад вх. № 1598/19.06.2012г., за който е посочено, че е съставен в резултат на провеждани множество телефонни разговори между членовете на комисията и секретарката на директора на ОДБХ – гр.Бургас, от когото е изискан спешен доклад от проверката с констатации и предложения. Служителите са посочили, че имат нужда от физическа помощ за преместване на запечатаните метални кутии, за да продължи проверката с тяхното описване, а също така са посочили, че на същия ден собственикът на обекта го е затворил и е отказал достъп до него. При така създалата се ситуация служителите са посочили, че е невъзможно проверката да продължи. Върху доклада е поставена резолюция от д-р Кепекова, директор на ОДБХ – гр.Бургас, видно от която, обясненията на членовете на комисията не са приети като основателни, поставен е въпросът „колко време е необходимо на комисията да извърши проверка на 1 търговски обект”, същата е търсила за всяка своя стъпка конкретни указания от директора на службата, като е посочено, че той ще даде становището си писмено.     

На следващия ден – 20.06.2012г. директорът на ОДБХ – гр.Бургас издал процесната Заповед № 3816/20.06.2012г., с която, за дисциплинарно нарушение по смисъла на чл.89, ал.2, т.1 и т.2 от ЗДСл и на основание чл.90, ал.1, т.2 от с.з., на жалбоподателката Р.Ж. е наложено дисциплинарно наказание „порицание”. В мотивите е посочено, че служителят не е упражнил достатъчно ефективен официален контрол, свързан със срок на изпълнение, както и по спазване на процедура по спиране реализацията на храни. Посочено е, че поради нецялостно изпълнение на процедурата и непълно оформяне на Предписание № 720/01.06.2012г. и Протокол № 3914/01.06.2012г. са създадени предпоставки за подвеждане на директора на ОДБХ – гр.Бургас относно издаване на Заповед № ВД-3067/01.06.2012г. за спиране реализацията на храни. Прието е, че поради мудно и неефективно изпълнение на преките си задължения по тази процедура жалбоподателката Ж. е уронила престижа на държавен служител. Отбелязано е, че с действията си тя е предизвикала реакция на недоволство  от посолството на Република Гърция след изразено възражение от собственика на търговския обект „Демокритос Н 2011” ЕООД.

Заповедта е незаконосъобразна.

Съгласно нормата на чл.89, ал.2, т.1 и т.2 от ЗДСл Дисциплинарни нарушения са: 1. неизпълнение на служебните задължения; 2. забава изпълнението на служебните задължения. За конкретния случай съдът не констатира наличието на тези фактически основания, на които се е позовал дисциплинарнонаказващият орган. Жалбоподателката Ж. е изпълнила възложената й проверка, съобразно постъпилия потребителски сигнал, като предвид обстоятелството, че резолюцията за извършване на проверка е поставена на 01.06.2012г. (петък) със срок на изпълнение до 02.06.2012г. (събота), то тя е изпълнила служебните си задължения по случая в рамките на един ден, съобразно даденото разпореждане. За вместването в дадения кратък срок за извършване на проверка е постигнато обективно възможното -  извършено е посещение на обекта, където са описани стоките, за които е констатирано, че не са етикетирани на български език, не носят информация за произход и срок на годност. Това, че продуктите са били описани само като вид и количество, не означава неизпълнение на служебните задължения. Ако директорът на ОДБХ – гр.Бургас е преценил, че тази информация не е достатъчна, то не е следвало да издава и Заповед № 3067/01.06.2012г. за спиране реализацията на храните. В този смисъл, не се касае за „подвеждане” на административния орган да издаде заповед с това съдържание. Подвеждане би било налице, ако фактическите констатации на служителя бяха неверни по същество, в резултат на което да не са били налице предпоставки за спиране реализацията на продукцията. В конкретния случай липсата на достатъчно индивидуализиращи белези – като наименование на конкретния продукт като марка, партиден номер, разфасовка не може да се приеме като невярна констатация, като непълнотата е по-скоро резултат на твърде ограниченото време на проверката, която трябва да се извърши както физически, така и след това да се обобщят резултатите от нея, за което да се изготви доклад, който по необходимост да се представи още същия ден, поради това, че следващият ден е неработен. Разпоредената бързина за извършване на проверката не дава възможност за подробен опис и задълбочен анализ, поради което, в контекста на така развилите се отношения, действията на служителя не могат да бъдат преценени като неизпълнение на служебните му задължения поради липса на подробен опис. Не се констатира и соченото мудно неизпълнение на задълженията по административната процедура, за което е преценено, че уронва престижа на държавния служител. Всъщност, действията на служителя по тази проверка, които следва да бъдат предмет на анализ, са само тези, извършени на 01.06.2012г. (другите действия на служителя по тази проверка, извършени след 13.06.2012г., не следва да са предмет на анализ, тъй като от тази дата са поискани обясненията на лицето, т.е. следва да се приеме, че дисциплинарнонаказващата процедура е вече започнала). Така извършеното в рамките на един работен ден не може да се определи като мудност, тъй като липсата на подробности в описанието (ако това се има предвид като мудно изпълнение) следва да се отдаде на твърде ограниченото време за проверка. Ако подробното описание е било толкова съществено остава неясно защо веднага след това не е разпоредена допълнителна проверка, а същата е извършена чак на 12.06.2012г. Също така, видно е, че директорът на ОДБХ все пак е зачел резултатите от първоначалната проверка, извършена при участието на жалбоподателката Ж., тъй като именно въз основа на съставената тогава документация впоследствие е разпоредено със Заповед № ВА 3473/14.06.2012г. да се приведе в изпълнение вече издадената Заповед № 3067/01.06.2012г. за спиране реализацията на храни, съобразно констатациите по Предписание № 720/01.06.2012г.. Т.е. издаването на Заповед № 3067/01.06.2012г. не е без основание и не може да се приеме, че е извършено подвеждане на директора на ОДБХ – гр.Бургас за нейното издаване, след като впоследствие се извършват действия от същия този орган по нейното изпълнение. Административната преписка изобилства от изисквани доклади, но не става ясно дали въобще е финализирана процедурата по унищожаване на храни. Що се отнася до мотива, че с поведението си служителят е предизвикал реакция на недоволство от страна на представител на посолството на Република Гърция, това не може да служи като основание за ангажиране на дисциплинарната отговорност на служителя, не само защото подобно основание не намира никаква законова опора, но и защото недоволство може да бъде предизвикано и от напълно законосъобразни действия, т.е. това не може да бъде критерий за преценка за изпълнението на служебните задължения.

Неоснователно е възражението на жалбоподателката за допуснато съществено процесуално нарушение в хода на дисциплинарнонаказващата процедура поради неизслушването й. Както беше посочено по-горе служителят е бил поканен на изслушване, но поради други служебни ангажименти не се е явил на определения час. Със Заповед № ВА 3449/14.06.2012г. е дадена възможност за представяне на писмени обяснения, които са били депозирани с доклад вх. № 1548/14.06.2012г., поради което съдът приема, че не е налице соченото нарушение. 

Въз основа на изложеното по-горе следва да се приеме, че по делото не се установява наличието на фактическите основания по смисъла на чл.89, ал.2, т.1 и т.2 от ЗДСл, послужили за ангажиране на дисциплинарната отговорност на държавния служител, поради което издадената заповед следва да се отмени като незаконосъобразна.

Така мотивиран и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Заповед № ВА-3816/20.06.2012г. на директора на Областна дирекция по безопасност на храните – гр.Бургас, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.

 

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                   

                                                                     СЪДИЯ: