Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1730                от   25.09.2013г.    град Бургас

 

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на двадесет и пети юни две хиляди и тринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

   Председател: Станимир Христов

 

при секретаря С.Х. като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 2237 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 215 от ЗУТ, във връзка с чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалби на М.Г.Ч. *** и на С.Г.В. с адрес *** против Заповед № 1642/09.07.2012г., издадена от Зам. кмета на Община Бургас, с която е одобрен работния устройствен план за УПИ ІІІ-1967 в кв.62 по плана на ЦГЧ – гр.Бургас, поземлен имот с идентификатор 07079.609.224 по кадастралната карта на гр.Бургас. Заявено е твърдение, че оспорената заповед е неправилна и незаконосъобразна по подробно изложени причини. Иска се от съда да бъде отменен изцяло обжалвания административен акт. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител адв. Ц. В., БАК, поддържа жалбата на основания, изложени в нея; ангажира доказателства, претендира разноски, представя писмена защита.

Ответната страна – Община Бургас чрез процесуалния си представител юрисконсулт Ст. Димитров, оспорва жалбата и настоява за отхвърлянето й, иска от съда да потвърди оспорената заповед като правилна и законосъобразна, моли за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Заинтересованите страни М.С.Г., Ж.Х.Г., Р.Ж.Г., С.Ж.Г., Р.С.Т., В.И.Д., Ц.П.Н., И.И.Д. и А.П.С., чрез процесуалния си представител адв. С. И. от БАК настояват за отхвърляне на жалбата, представят писмена защита.

            Заинтересованата страна С.Г.Г., редовно призована, не се явява, не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

След като прецени твърденията на страните, събрания по делото доказателствен материал и съобрази закона, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбите на Ч.  и на В. са подадени чрез административния орган в преклузивния 14-дневен срок по чл. 149, ал. 1 от ЗУТ от надлежна страна и в съответствие с изискванията по чл. 150, ал. 1 от АПК за форма и съдържание, поради което са процесуално допустима.

Разгледани по същество сезиращите жалби са основателни по следните съображения:

С нотариален акт № 132/13.05.1991г. Е. В. дарява на С.В. недвижим имот представляващ „2/9 ид.ч. от имот пл.№ 1966 (бивш им.пл.№ 6635) с обща площ само на този имот 148 кв.м., който имот е част от дворно място представляващо им.пл.№ 1966, 1967 в кв .62 /бивш парцел ІІІ в бивш кв.34/ по плана на гр.Бургас, целият с повърхност 311,50 кв.м., при граници: ул.”П.К.Яворов”, бул.”Богориди”, им.пл. 1968, 1965, 1962, заедно с 1/3 ид.ч. от втория етаж от масивната двуетажна сграда построена в им.пл. № 1966 който втори етаж се състои от две стаи, салон, кухня и клозет, 1/3 от двете избени помещения находящи се едното под южната стая, а другото – под кухнята на първия етаж от горепосочената двуетажна сграда, както и 1/3 ид.ч. от целия таван нас същата сграда.”

На 15.03.1999г. е извършена доброволна делба на недвижими имоти, при която „…ІІІ. в дял на С.Г.В. се поставя и тя става собственик на следния недвижим имот находящ се в гр.Бургас, ул.”Богориди” № 56, а именно 4/9 ид.ч. от дворно място, за което е отреден парцел ІХ-1966 в кв.62 по плана на ЦГЧ-Бургас целия от 148 кв.м. при граници: ул.”Богориди” парцели ІІ-1968, ІІІ-1967 и VІІІ-1962 ведно с 6/9 ид.части  от втория етаж от масивната двуетажна жилищна сграда построена в това дворно място състоящ се този втори етаж от: две стаи, салон, кухня, и тоалетна ведно и с 6/9 от двете избени помещения находящи се едното под южната стая, а другото – под кухнята на първия етаж от двуетажната масивна жилищна сграда както и ведно с 6/9 ид.части от целия таван над същата сграда…” и „ …ІV. в дял на М.Г.Ч. действаща чрез пълномощницата си С.Г.В. се поставя и тя става собственик на следния недвижим имот находящ се в гр.Бургас, ул.”Богориди” №56, а именно 2/9 ид.ч. от дворно място, за което е отреден парцел ІХ-1966 в кв.62 по плана на ЦГЧ-Бургас целия от 148 кв.м. при граници: ул.”Богориди” парцели ІІ-1968, ІІІ-1967 и VІІІ-1962 ведно с 3/9 ид.части  от втория етаж от масивната двуетажна жилищна сграда построена в това дворно място състоящ се този втори етаж от: две стаи, салон, кухня, и тоалетна ведно и с 3/9 от двете избени помещения находящи се едното под южната стая, а другото – под кухнята на първия етаж от двуетажната масивна жилищна сграда както и ведно с 3/9 ид.части от целия таван над същата сграда…” и „ …В изключителна собственост на С.Г.В. и М.Г. Ченгелиеваостават както таванските помещения над втория жилищен етаж от двуетажната масивна жилищна сграда така и правото на строеж върху втория жилищен етаж неограничено при посочените в пунктове трети и четвърти квоти.”

С Нотариален акт № 135/17.03.1999г. А.В.В. и Й.Г.В. продават на Ж.Х.Г. и съпругата му М.С.Г. 1/3 ид.ч.; на Р.Ж.Г.  -1/3 ид.ч. и на С.Ж.Г. - 1/3 ид.ч.; или целия си недвижим собствен имот, находящ се в гр.***, а именно дворно място, за което е отреден парцел ІІІ-1967 в кв.62 по плана на ЦГЧ-Бургас с квадратура целия от 163,50 кв.м. при граници: ул.”П.К.Яворов”, парцели ІІ-1968, ІХ – 1966, ІV-1965 ведно с построената в него полумасивна жилищна сграда застроена на 65,57 кв.м.

С Разрешение за ползване № ДК-06-81/12.05.2005г., издадено от Началник РДНСК Бургас е разрешено ползването на строеж „Медико – техническа (зъботехническа) лаборатория” – преустройство на амбулатории за групова практика за първоначална стоматологична помощ местонахождение: УПИ ІІІ-1967, кв.62 по плана на ЦГЧ ***на част от първи етаж с възложители М.С.Г., Ж.Х.Г., Р.Ж.Г. и С.Ж.Г., като строежът е изпълнен в съответствие с одобрените проекти и Разрешение за строеж № ІІ-41/11.02.2005г., издадено то главния архитект на Община Бургас.

Архитектурно градоустройствената комисия към Община Бургас с Протокол – решение № 21/05.07.2000г. е приел работния проект за офис сграда с партер за обществено обслужване в парцел ІІІ, кв. 62 по плана на ЦГЧ Бургас по молба вх.№ 94-Ж-44/29.06.2000г., подадена от Ж.Х.Г..*** е издала Удостоверение № 383/23.09.2004г. за въвеждане в експлоатация на строеж офисна сграда (пристройка и надстройка с кафе-еспресо и амбулатории за групова практика за първоначална стоматологична практика), находящ се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ – 1967, кв. 62 по плана на гр. Бургас, с административен адрес: ул. ”П.К.Яворов” № 5, гр. Бургас, Община Бургас, Област Бургас с възложители М.С.Г., Ж.Х.Г., Р.Ж.Г. и С.Ж.Г..

По делото е представена скица рег. № 94-М-201/09.03.2009г., с която се допуска изготвянето на инвестиционен проект за реконструкция на таванското ниво над двуетажната част на сградата и приобщаване на част от откритата тераса в УПИ ІІІ – 1967, кв. 62, ЦГЧ, като е дадено указание да се представи РУП за доказване на точните височини и отстояния на новото строителство. Скицата е съгласувана на основание чл. 84, ал. 1 от Закона за културното наследство с Министерството на културата.

М.С.Г., Ж.Х.Г., Р.Ж.Г. и С.Ж.Г. са подали Искане за одобряване на проекти рег.№ 94-М-211/12.(17)03.2010г. за строеж на открита тераса по чл. 36, ал. 2 от ЗУТ.

С Протокол – решение № 8/24.03.2010г. Експертният съвет по устройство на територията (ЕСУТ) при Община Бургас е решил, че отлага разглеждането на представения от Г. РУП за УПИ ІІІ-1967, кв.62 по плана на ЦГЧ Бургас, като е дал указания:”Разработката да се съгласува с НИНКН при Министерството на културата. Да се опишат четливо всички отстояния между застроителните линии и до регулационните граници на УПИ. В силует да се опишат височините спрямо средно –прилежащ терен. РУП да се допълни със силует през дъна на УПИ.” С писмо изх.№ 94-М-211/14.04.2010г. препис-извлечение е изпратен до Г. за предприемане на действия във връзка с дадените указания.

По делото е представено писмо изх.№ 4839/25.06.2010г., адресирано до М.Г. ***, като представя писмо за съгласуване (л.69) на посочения РУП, като се посочва, че „Реконструкцията на таванското ниво над двуетажната част и приобщаването на част от откритата тераса на триетажната част на съществуващата сграда е допустимо.” Посочено е още, че предвид намалените отстояния между съществуващата и новата застройка, в правомощията на Община Бургас е да проследи съгласието между заинтересованите лица по ЗУТ, както и че архитектурния инвестиционен проект подлежи на съгласуване по реда на чл. 84 от ЗКН.

М.Г. *** Искане № 94-М-211/21.07.2010г., към което е приложила становище от НИНКН.

С Протокол – решение № 21/28.07.2010г. ОбЕСУТ гр.Бургас отново връща посочения РУП с подробни указания за коректно описание на всички намалени отстояния, а при необходимост да се редуцира надстрояването в УПИ ІІІ към дъното на УПИ. С писмо изх.№ 94-М-211/05.08.2010г. препис-извлечение е изпратен до М.Г. за предприемане на действия във връзка с дадените указания.

На 25.08.2011г. в Община Бургас върху Искане рег.№ 94-М-211/21.07.2010г. е направено отбелязване „Внесен с корекции и допълнено 25.08.2011г.

От представения Протокол – решение № 25/02.09.2011г. ОбЕСУТ гр.Бургас се установява, че представения РУП е приет, като е допуснато обявяване на заинтересуваните собственици.

С писмо № 94-М-211/28.09.2011г. главният архитект на общината е възложил на техническа служба при ТД „Приморие” да обяви на заинтересованите собственици приетия проект на РУП. По делото са представени данни за извършено уведомяване на заинтересованите лица, като в случая е от значение редовното връчване на писмо изх.№ 94-М-211/04.10.2011г. до жалбоподателките М.Ч. лично на 17.10.2011г. и на С.В. лично на 14.10.2011г.

От Акт за резултати от обявяване по реда на чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ на проекта от 09.01.2012г. се установява, че Ч. е подала възражение вх.№ 94-М-211/27.10.2011г. и е оттеглила същото на 01.11.2011г. Впоследствие е постъпило възражение вх.№ 94-М-211/01.11.2011г. от Ч. и В..

С Протокол – решение № 3/25.01.2012г. ОбЕСУТ гр. Бургас е приел за разглеждане възраженията на В. и Ч. и е възложил извършването на проверка от гл.експерт „АС” при ТД „Приморие”. С писмо изх.№ 94-М-211/ 20.02.2012г. препис-извлечение е изпратен до В. и Ч. за предприемане на действия във връзка с дадените указания.

В. и Ч. *** допълнение към възражението си вх.№ 94-М-211/1/28.02.2012г.

С Протокол – решение № 7/29.02.2012г. ОбЕСУТ гр.Бургас е разгледал резултатите от извършената проверка по възраженията на В. и Ч.. При това е установено несъответствие между котите съгласно одобрени строителни книжа за сградата в УПИ ІІІ-1967 и издадено Разрешение за строеж № 95/08.08.2000г. за офис сграда „Пристройка и надстройка с кафе-еспресо и амбулатории за групова практика за първоначална стоматологична помощ”. Дадени са конкретни указания. С писмо изх.№ 94-М-211/02.04.2012г. препис-извлечение е изпратен до М.Г., В. и Ч. за предприемане на действия във връзка с дадените указания.

С Искане № 94-М-211/3/17.04.2012г. М.Г. е представила проект след корекция. С Протокол – решение № 15/09.05.2012г. ОбЕСУТ гр.Бургас е уважил частично възраженията на Ч. и В. в частта относно отстоянията между застройките, височините и конфигурацията на същите. След коригиране на проекта е допуснато да се продължи процедурата по одобряване по реда на ЗУТ. С писмо изх. № 94-М-211/4/12.06.2012г. препис-извлечение е изпратен до М.Г., В. и Ч. за предприемане на действия във връзка с дадените указания.

В резултат на така проведената процедура е издадена заповед № 1642/ 09.07.2012г. на Зам. кмета на Община Бургас, с която във връзка със заявление вх. № 94-М-211/25.08.2011г. от М.С.Г. е одобрен „работния устройствен план за УПИ ІІІ-1967 в кв.62 по плана на ЦГЧ – гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.609.224 по КК на гр.Бургас, с който се определят с точни мерки разположението, застроената площ и височините за новопредвидената надстройка на сградата в УПИ ІІІ-1967, както и отстоянията от нея до регулационните граници и до сградите в УПИ ІХ, ІV и ІІ, в едно с допуснатите намалени отстояния, при условията на чл. 36,  ал. 2 от ЗУТ и съгласно разпоредбите на чл. 32, ал. 2, и ал. 3 от ЗУТ, съгласно лилавите, зелени, червени и черни линии и надписи върху плана, който е неразделна част от заповедта.”

С писмо № 94-М-211/5/13.07.2012г. главният архитект на общината е възложил на техническа служба при ТД „Приморие” да обяви на заинтересованите собственици приетия проект на РУП. По делото са представени данни за извършено уведомяване на заинтересованите лица, като в случая е от значение редовното връчване на писмо изх.№ 94-М-211/5/27.08.2012г. до жалбоподателките М.Ч. лично на 31.07.2012г. и на  С.В. лично (л.12).

От Акт за резултатите от обявяване Заповед №1642/09.07.2012г. се установява, че В. е подала възражение вх.№ 94-М-211/6/23.07.2012г., а Ч. е подала жалба вх.№ 94-М-211/7/02.08.2012г.

По разпореждане на съда, В. е депозирала Молба вх.№ 8241/12.11.2012г., с която е направила указаните й уточнения.

В подадените от В. и Ч. жалби се твърди, че оспорената заповед е  незаконосъобразна поради липса на мотиви; поради липса на съгласуване с Министерство на културата - НИНКЦ; несъответствия между графичната част на документацията към оспорената заповед и текстовата част; нарушени намалени отстояния.

 

При извършената проверка за законосъобразност на обжалваната заповед, настоящият съдебен състав констатира, че тя е постановена от компетентен орган,  в кръга на правомощията му и в изискуемата от закона писмена форма.

В подкрепа на този правен извод е приложената по делото Заповед № 28551/ 01.12.2011г., с която Кмета на общината е възложил правомощията си по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ на Зам.кмета на общината

Оспорената заповед е незаконосъобразна поради противоречие с материалния закон.

Не се спори между страните, че РУП е разработен с цел да се докаже възможността на заинтересованите страни Г. да осъществят надстрояване за двуетажната част от собствената им сграда под формата на частично надстрояване на открита тераса над втори етаж и приобщаване площта на този нов обем към закритата площ от третия етаж на сградата. Целта на РУП в случая е да се установят и отбележат съответните размери, коти, отстояния и височини.

Основното сочено от жалбоподателите възражение е за липса на мотиви на оспорената заповед. Според съда заповедта съдържа правни и фактически основания, но те са неотносими към действителното фактическо положение, което се обосновава от събраните по делото доказателства.

Съдът установи, че процесната заповед е постановена само при частично изяснена фактическа обстановка. На първо място, в мотивната част на заповедта е посочено, че е съобразено решение на ЕСУТ при Община Бургас, взето с протокол № 25/02.09.2011г. С цитираното решение ЕСУТ приема процесния РУП без забележки  по искане вх.№ 94-М-211/25.08.2011г. от М.Г., като е посочено, че разработката следва да се обяви на заинтересованите собственици. От събраните доказателства безспорно се установява, че разработката е съобщена надлежно, във връзка с което Ч. и В. са представили възражения. След това ЕСУТ още няколко пъти на различни заседания е разглеждал процесния РУП, като изисква допълнителна информация и корекция на плана, видно от протоколи – решения № 3/25.01.2012г.; № 7/29.02.2012г. и № 15/09.05.2012г. Последният от цитираните протоколи допуска частично уважаване на възраженията на двете жалбоподателки и придвижва процедурата на следващ етап, поради което именно той би следвало да е фактическото основание за издаване на заповедта.

На следващо място, не се спори между страните, че е необходимо съгласуване на процесния ПУП – РУП по реда на чл. 84, ал. 1 от Закона за културното наследство. В оспорената заповед е прието, че подобно съгласуване е реализирано с писмо изх. № 33-00-0204/24.06.2010г. на Министерството на културата. Установява се, че това съгласуване е извършено само на база първоначалния РУП, без да се отчетат впоследствие промените, които са настъпили в него по повод възраженията на двете жалбоподателки и дадените указания от ЕСУТ. Видно от цитираните протоколи-решения на ЕСУТ служебно са нанесени корекции на коти и отстояния, които остават неизвестни на административния орган, извършил съгласуването. Следователно, към момента на произнасяне на заповедта не е представено надлежно съгласуване от Националния институт за недвижимо културно наследство. От друга страна именно подобно съгласуване е абсолютна процесуална предпоставка в хода на административното производство за да са допустими отклоненията по чл. 36, ал. 2 от ЗУТ. В цитираното съгласувателно писмо изрично е посочено, че в правомощията на Община Бургас е да проследи намалените отстояния между съществуващата и новата надстройка. От приложените по делото протоколи – решения на ЕСУТ се установява, че именно тези намалени отстояния са били предмет на дискусия и неточности.

В заповедта е посочено, че е съобразен и акт от 09.01.2012г. за резултатите от обявяването по реда на чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, но именно в този акт е отразено, че Ч. и В. са подали възражения, в резултат на които е стартирала отново процедурата по разглеждане на проекта от ЕСУТ.

Съдът не може да замества волята на административния орган, нито да излага други мотиви, различни от тези, които е имал предвид органа.

Поради посочените нарушения заповедта не отговаря на изискването на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК в частта за фактическите основания за издаването й, поради което същата е незаконосъобразна.

Съдът намира за необходимо да отбележи и следното: дори да се приеме, че гореустановените недостатъци не водят до порок в издадената заповед, налице са и други нарушения, които обуславят нейната незаконосъобразност. Допуснати са нарушения на процедурата по одобряване изменението на процесния ПУП–РУП от категорията на съществените, опорочаващи  административното производство до степен, обуславяща отмяна на оспорената заповед като незаконосъобразна.

Основателно е възражението на жалбоподателките в представената по делото писмена защита, че чрез процесното надстрояване на терасата ще се промени показателя за интензивност на застрояването в имота на зинтересованите лица Г., което се доказва и от изявлението на вещото лице в съдебно заседание. Съгласно чл. 113, ал. 2 от ЗУТ, работен устройствен план се съставя по искане на възложителя за конкретизиране на действащия подробен устройствен план само при условията на чл. 36 или при свързано застрояване в повече от два урегулирани поземлени имота. С РУП не може да се изменя ПУП, в това число и установените с него параметри на застрояване за процесния УПИ. В случая РУП не съответства на действащия ПУП, защото по същество се променят параметрите на застрояване изразяващи се в изменение на коефициента на интензивност.

Нормата на чл. 113, ал. 1 от ЗУТ изисква работният устройствен план да се състави за ограничена част от територията (отделен урегулиран поземлен имот или група урегулирани поземлени имоти) и  да се изработи въз основа на действащ подробен устройствен план по чл. 110, ал. 1, т. 1, 2 и 3 или едновременно с него. От заключението на вещото лице, което съдът приема като обективно и безпристрастно, и което не е оспорено от страните, се установява, че в графичната част на одобрената с процесната заповед разработка - РУП за УПИ III-1967, кв.62 по плана на ЦГЧ-гр. Бургас е изработена въз основа на действащата КК на гр. Бургас, съответно котираните отстояния и размери са спрямо общата кадастрална граница между ПИ 07079.609.224 и ПИ 07079.609.225. Следователно не се установява котиране на отстояния и размери от към дъното на имотите по регулационната линия. Вещото лице посочва още, че котираните първоначално в разработката размери за отстояния и височини впоследствие неколкократно са поправяни, но дори и в окончателния си вид те се различават в чертежи ПУП-ПРЗ и Силует „през дъно на УПИ III и УПИ IX". Според експертизата, отразените „абсолютни" коти за етажите на сградата в УПИ ІІІ-1967 не съответстват на одобрените в проектната документация, по която е изградена сградата. В текстовата и графичната част на разработката липсва обосновка за начина на изчисляване на разстоянията между двете сгради, и че те са в рамките на допустимото съгласно ЗУТ, поради което не е възможно да се коментира дали те са били съобразени с разпоредбите на чл. 32, чл. 35 и чл. 36 от ЗУГ.

Като съобрази така изложените мотиви, съдът стигна до извода, че атакуваната заповед е незаконосъобразна и следва да се отмени, а сезиращите жалби като основателни и доказани следва да се уважат.

По делото е направено искане за присъждане на разноски от двете страни. Предвид изхода на делото и на основание чл. 143 от АПК такива следва да се присъдят в полза на жалбоподателките Ч. и В. за платени от тях държавни такси (20 лева); депозит за съдебно-техническа експертиза в размер на 500 лева и възнаграждение за един адвокат в размер на 500 лева или общо 1020 лева.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 172, ал. 1 от АПК, Административен съд – гр. Бургас, втори състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Заповед № 1642/09.07.2012г., издадена от Зам.кмета на Община Бургас, с която е одобрен работния устройствен план за УПИ ІІІ-1967 в кв.62 по плана на ЦГЧ – гр.Бургас, поземлен имот с идентификатор 07079.609.224 по кадастралната карта на гр.Бургас.

ОСЪЖДА Община Бургас да заплати на М.Г.Ч. *** и на С.Г.В. с адрес *** съдебно-деловодни разноски в размер на 1020 лева.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: