Р Е Ш Е Н И Е  1734

 

Град Бургас  26.09.2013г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А :

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХIV-ти административен състав, на двадесет и седми юни през две хиляди и тринадесета година, в публично заседание, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИРА ДРУМЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                      2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора Галина Колева, като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА касационно н.а.х.д. № 2476 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на  ЕТ „Баджо – 23- С.К.” с ЕИК ***, против решение № 159 от 11.10.2012г. на Районен съд – гр.Царево, постановено по н.а.х.д. № 442 по описа на ЦРС за 2012г., в частта, с която е изменено наказателно постановление № 16-1602487/8.08.2012г. на Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” Пловдив, с което на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 2 500 лева на основание чл.414, ал.3 от КТ, в частта в която съдът е намалил размера на наложената имуществена санкция от 2 500 лева на 2 000 лева.

Касаторът оспорва първоинстанционното решение в посочената част като неправилно. Основното му възражение е, че и намаленият с решението размер на имуществената санкция не е съобразен с тежестта на нарушението, с обстоятелството, че то е извършено за първи път, че няма настъпили вредни последици за работника и че със същия е сключен трудов договор впоследствие. Моли съда да отмени оспореното решение и вместо него да постанови друго, с което да намали размера на наложената му имуществена санкция към законоустановения минимум. Не представя нови доказателства. Касаторът, редовно уведомен, не се явява и не се представлява в съдебно заседание.

Ответникът по касация – Директор на дирекция „Инспекция по труда” гр.Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява в съдебно заседание.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба. Пледира решението на първоинстанционния съд да бъде оставено в сила.

 Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, е основателна.

Предмет на обжалване пред районния съд е наказателно постановление № 16-1602487/8.08.2012г., издадено от Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” Пловдив, с което за нарушение на чл.62, ал.1 от КТ, във вр.чл.1, ал.2 от КТ на  ЕТ „Баджо – 23- С.К. е наложена имуществена санкция в размер на 2 500 лева на основание чл.414, ал.3 от КТ.

 За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че едноличният търговец законосъобразно е бил санкциониран на основание чл.414, ал.3 от КТ за извършеното от него и установено по надлежния ред административно нарушение на чл.62, ал.1 от КТ, изразяващо се в това, че на 20.07.2012г. в стопанисвания от него хотел-ресторант Сънрайз, находящ се в с.***, е приет на работа като помощник готвач с установено работно време и работно място П.Г.Ц., без с него да е сключен трудов договор в писмена форма. Съдът е приел, че размерът на наложената на едноличния търговец имуществена санкция не е съобразен с изискванията на чл.27, ал.2 от ЗАНН и е неправилно определен в размер доста над минималния. Изложил е съображения защо имуществената санкция не следва да бъде определена в минимален размер и я е намалил от 2 500 на 2 000 лева.

По делото не е налице спор между страните, че едноличният търговец е извършил нарушението, за което е бил санкциониран. Не се спори и относно правната квалификация на нарушението относно санкционната разпоредба, приложена спрямо ЕТ „Баджо – 23- С.К..  Касаторът възразява единствено срещу размера на имуществената санкция, определен от районния съд.

Настоящият касационен състав намира възраженията му за основателни. Неправилен е изводът на районния съд, че имуществената санкция не може да бъде наложена в минимален размер, тъй като при проверката са установени на работа две лица, без сключен трудов договор. Не е изследвано обстоятелството, дали на едноличния търговец е съставен АУАН за твърдяното второто нарушение, посочено в протокола за извършена проверка, нито дали той е санкциониран за това с влязло в сила наказателно постановление. С оглед изложеното извода на районния съд е формиран при липса на доказателства в тази насока, което от своя страна е довело до неправилно приложение на материалния закон спрямо касатора.

От друга страна, при наличието на смекчаващи обстоятелства, а именно, че нарушението е първо за търговеца, че той е сключил трудов договор с работника непосредствено след проверката и при липсата на отегчаващи обстоятелства в случая,  районният съд неправилно е приел, че на ЕТ „Баджо – 23- С.К. не може да бъде определена имуществена санкция в законоустановения минимален размер – 1 500 лева.

По изложените мотиви съдът намира касационната жалба за основателна. Оспореното решение на ЦРС следва да бъде частично отменено, като неправилно, и вместо него постановено друго по съществото на спора, с което да бъде изменено обжалваното наказателно постановление досежно размера на наложената на касатора имуществена санкция.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. ІІ-ро от АПК, във връзка с чл.222, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХIV – ти административен състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 159 от 11.10.2012г. на Районен съд – гр.Царево, постановено по н.а.х.д. № 442 по описа на ЦРС за 2012г., в оспорената част и вместо него постановява:

ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 16-1602487/8.08.2012г. на Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” Пловдив, с което за нарушение на чл.62, ал.1 във вр. чл.1, ал.2 от КТ на  ЕТ „Баджо – 23- С.К.” с ЕИК *** е наложена имуществена санкция в размер на 2 500 лева, на основание чл.414, ал.3 от КТ, като намалява размера на наложената имуществена санкция от 2 500 лева на 1 500 лева.

Решението е окончателно.

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      

 

 

          ЧЛЕНОВЕ:     1./                                            

                                           2./