Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

  1278                        22 .07.2015 година                         гр. Бургас

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, осемнадесети състав, девети юли, две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ:     Ванина Колева

     

при секретаря С.А., като разгледа докладваното от съдия Колева административно дело № 2144 по описа за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

 

Производството е по реда на 145 и  сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Сдружение за риболовен туризъм „Посейдон“, Булстат 176511802, със седалище и  адрес на управление: гр. Бургас, ул. “Вършец”№ 4 срещу заповед № РД-995/01.10.2014г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), с която е отхвърлено заявление за кандидатстване вх. № 2600-256/13.02.2014г. по проект с наименование “Риболовен туризъм”, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1.“Развитие на рибарските области”. подмярка 4.1.А. “Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи” от оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” 2007-2013г., финансирана от Европейския фонд за рибарство. В жалбата се излагат доводи за незаконосъобразност на заповедта, като неправено в мотивите й е посочено, че заявените данни и посочените факти в проектното предложение са неясни и противоречиви, както и че неправилно проектът е определян като нежизнеспособен, тъй като той  няма за цел  да генерира печалба, финансовият му  резултат е нулев.

Ответникът, изпълнителният директор на ИАРА, не изразява становище по жалбата.

Административен съд – Бургас, за да се произнесе по същество съдът установи от фактическа страна следното:

Със заявление вх. № 125/31.01.2014г.  на МИРГ „Поморие-Несебър “Сдружение за риболовен туризъм „Посейдон“ кандидатства с проект с уникален код BG01MIRGPN22/11 за безвъзмездна финансова помощ в размер на 182617 лв. по оперативна програма развитие на сектор „Рибарство“ /2007-2013/, приоритетна ос 4: Устойчиво развитие на рибарските области, мярка 2.2. Защита на околната среда в рибарските области, с цел запазване на тяхната привлекателност,  обновяване и  развитие на крайбрежните рибарски селища и  съхранение и  развитие на природното и  архитектурно наследство.

Към заявлението са приложени: проектна обосновка, анализ на приходите и разходите за проекта, булстат, свидетелство  за съдимост на Мария Добрева,  управител  н а Сдружение за риболовен туризъм „Посейдон“, устав на сдружението, протокол от учредителното му  събрание,  удостоверение за липса на задължения, две ценови оферти  за плавателен съд, декларация,че сдружението не е регистрирано по ЗДДС, писмо от Министерството на околната среда и водите, справка за дълготрайните активи, декларации за липса на конфликт на интереси и копие от личната карта на управителя на сдружението, удостоверение за налични банкови сметки на сдружението,  решение за вписване на сдружението в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Бургаския окръжен съд, съдебно удостоверение за сдружението, удостоверение от Министерството на правосъдието, че сдружение за риболовен туризъм „Посейдон“ е вписано в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, декларации за свързаност  по §1,  ал.1 и  ал.2 от Търговския закон.

В проектното предложение е предвидено професионални рибари да споделят своя опит и да демонстрират своите умения на туристите, като крайната цел е да се предложи анимация на гостите, които ще участват в т.нар. “хвани-пусни” дейности, чрез които ще се докоснат до бита и труда на рибарите. Риболовните екскурзии ще се извършва в акваторията на територията на МИРГ Несебър, за базисно пристанище ще се използва пристанище Несебър.Уловената риба задължително ще се връща в морето. Приходът ще е единствено и само от туризъм. Използването на рибари от сдружението като капитани и инструктори ще доведе до повишаване на техните доходи и доходите на рибарската общност въобще.

Със заповед № 22/11.02.2014г. на основание протокол от заседание на управителния съвет от 11.02.2014г. местната инициативна рибарска група (МИРГ) “Поморие-Несебър“ е одобрила четири проектни предложения, сред които и това на жалбоподателя с наименование „Риболовен туризъм“ . С доклад от същата дата управителят на МИРГ „Поморие Несебър“ на основание чл.36,  ал.2, т.11 от Наредба № 15/21.05.2010г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. "Развитие на рибарските области", подмярка 4.1.А. "Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи" по Приоритетна ос 4 "Устойчиво развитие на рибарските области" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 - 2013 г., издадена от министъра на земеделието и храните (Наредбата) и чл.10, ал.3, т.10 и т.11 от Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на местна стратегия за развитие № 59/30.03.2012г., управителят на МИРГ „Поморие-Несебър“ е предоставил на вниманието на изпълнителния директор на ИАРА проектът на жалбоподателя. Към доклада са приложени копие от протокол на заседание на УС на МИРГ „Поморие-Несебър“, проведено на 11.02.2014г. и декларации за липса на конфликт на интереси от участвалите в гласуването членове на УС на МИРГ. Към административната преписка са приложени: контролен лист за проверка на наличния бюджет по мярката, контролен лист за приоритизация, проверка за окомплектованост и легитимност на проекта.

С писмо изх. №2600-256(1) от 08.05.2014г. от ИАРА са поискали от СНЦ “Сдружение за риболовен туризъм Посейдон“ и от МИРГ - Поморие- Несебър уточняващи документи и информация, описани в 10 точки.

С писмо вх. № 2600-256 (2) от 26.05.2014г. на  ИАРА от жалбоподателя е предоставена поисканата информация както и: писмена обосновка за сформиране приходна и разходна част по проекта, прогнозен паричен поток на цялата дейност на кандидата, декларация от управителя на сдружението за осигуреност на финансов ресурс, техническо задание за изработка на уеб сайт по проекта, проектна обосновка.

Като част от административната преписка е приложена проверката за допустимост на заявлението а кандидатстване, извършена от експертите Ирена Цанкова и Силвия Минчева на 27.05.2014г., както и работен лист две, попълнен от същите служители на същата дата; контролен лист - определяне на допустимост на разходите - МИРГ-4, попълнен от същите експерти на 30.05.2014г., с приложени към него работен лист 1, оценка на инвестиционното намерение (икономическа жизнеспособност).

От приложените в административната преписка писма се установява, че сдружението-кандидат няма задължения към ИАРА към 08.05.2014г., не е извършвал незаконен, недеклариран и нерегламентиран риболов през последните три  години към датата на кандидатстване; няма сключен договор за подпомагане по програма САПАРД; няма задължения свързани с налагане на финансови корекции по ОПРСР.

Представен е и протокол от 15.08. 2014г. на събрание на експертите на отдел УПО, Дирекция ЕФР, във връзка с т.1 (а), Глава III “процедури за работа” от Правилник за работа на ДЕФР, част Б. въз основа на взетото на това заседание решение е издадена оспорваната заповед № РД 995/01.10.2014г. е отхвърлено заявлението за кандидатстване на Сдружение за риболовен туризъм “Посейдон”. В мотивите за отказ е прието, че кандидатът не доказва как с планираните дейности ще се реализира проект в обществен интерес, резултатите, от който ще са общественодостъпни. Поради изложеното са приели, че проектът е от частен интерес и след оценка на икономическата му жизнеспособност, е оценен като нежизнеспособен.

Към административната преписка е приложена още местната стратегия за развитие 2011-2013 на МИРГ Поморие-Несебър.

От страна на жалбоподателя като доказателство е представен проект на СНЦ “Кану макс”, за който твърди, че е идентичен с неговия и  е одобрен и  е сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

По делото е допусната и изслушана съдебно-икономическа експертиза, вещото лице, по която е установило, че проектът на жалбоподателя и този на СНЦ “Кану макс” са идентични и по идентичен начин и на един и същ принцип са направени анализът на приходите и разходите за период от пет години. Установило е, че правилно е използвана формулата за изчисляване на приходите и разходите и се приема за реален резултатът, че нетната стойност на проекта на жалбоподателя е -68010,76 лв. или проектът е нежизнеспособен. Ако не се отчитат разходи за амортизациите, нетната печалба на проекта ще бъде нула. Разходите по проекта са обосновани.

Разпитан е един свидетел, консултант към фирмата, изготвила заявлението на жалбоподателя, който твърди, че проектът е изготвен като такъв в обществена полза, след като МИРГ е дала становище, че проектът отговаря на тази мярка, от ИАРА са изискали инвестиционни намерения А и Б - таблици, които по принцип се попълват при инвестиционните проекти, а при тези в обществена полза, няма изискване да са жизнеспособни. 

При така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:

Жалбата е ПРОЦЕСУАЛНО ДОПУСТИМА.

Подадена е в преклузивния срок за оспорване, установен в чл. 149, ал. 1 АПК от надлежна страна и при наличие на правен интерес. Обжалваната заповед представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл.21 от АПК, който на основание чл.36, ал.6, т.6 от Наредба № 15 от 21.05.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. "Развитие на рибарските области", подмярка 4.1.А. "Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи" по Приоритетна ос № 4 "Устойчиво развитие на рибарските области" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 - 2013 г. (Наредбата) подлежи на обжалване по реда на АПК.

Разгледана по същество жалбата е ОСНОВАТЕЛНА.

Съдът, като взе предвид доводите на жалбоподателя и извърши проверка на оспорваната заповед № РД 995/01.10.2014г. на всички основания за законосъобразност, установени в чл. 146 АПК, прави следните изводи:

Актът е издаден от компетентен административен орган - изпълнителния директор на ИАРА, съгласно чл.36, ал.6, т.6 от Наредбата в предвидената писмена форма.

Със заповедта на основание  чл.36, ал.6, т.6 във връзка с чл.36б, ал.1, т.1 и т.4 от Наредбата е отхвърлено заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на жалбоподателя.

Съгласно разпоредбите на чл.170 от АПК, административният  орган трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му. А тъй като предметът на оспорване представлява отказ, в тежест на оспорващият е да установи, че са били налице условията за издаването на искания акт.

В мотивите на оспорваното решене са обсъдени двете основания, на които е постановен отказът. Административният  орган е приел, че е налице непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти, установени при извършване на проверката по чл.36, ал.6, т.1 от Наредбата. Тази проверка обхваща проверка за административно съответствие на кандидатите, дейностите и разходите; оценка за обосноваността на предложените разходи на проектните предложения, предоставени от МИРГ; проверка на място. Органът е приел, че от така представеното заявление не става ясно, как с планираните дейности ще се реализира проект в колективен интерес, а представената допълнителна информация е противоречива и не допринася за изясняване на този въпрос. Поради това е приел, че подаденото проектно предложение е от частен интерес по смисъла на Местната стратегия за развитие. Затова е изследвал икономическия ефект от инвестицията и въз основа на допълнително представената информация от заявителя е стигнал до извод, че проектът е нежизнеспособен, поради което е отхвърлил заявлението и на основание чл.36б, ал.1, т.4 от Наредбата - след извършена оценка на икономическата жизнеспособност на проекта (в случаите, в които е приложимо) се установява, че икономическият ефект от инвестицията, измерен към началния момент на инвестиционния период, е по-малък от нула.

Съгласно чл. 43 параграф 1 и  2 от регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета мот 27 юли 2006 година за Европейския фонд за рибарство (ЕФР), той може да осигурява помощ, в допълнение към останалите инструменти на Общността, за устойчиво развитие и подобряване качеството на живота в рибарските райони, допустими за финансиране като част от една обща стратегия, която има за цел да подкрепя осъществяването на целите на общата политика в областта на рибарството, като взема предвид по-специално нейните социално-икономически последици. Мерките за устойчиво развитие на рибарските райони са насочени към: поддържане на икономически и социален просперитет на тези райони и създаване на добавена стойност към рибните и продукти на аквакултурата; поддържане и развиване на заетост в рибарските райони, чрез помощ за диверсификация или икономическо и социално преструктуриране на районите, срещащи социално-икономически затруднения в резултат от промените в сектор рибарство; подобряване качеството на крайбрежната околна среда; насърчаване националното и международно сътрудничество между рибарските райони. В параграф първи на чл. 44 от същия регламент като  б. „б“ и б“в“ е предвидено, че помощ за устойчиво развитие на рибарските райони може да се отпуска за: преструктуриране и пренасочване на икономическите дейности, по-специално чрез насърчаване на екотуризма, при условие че тези дейности не водят към повишаване на риболовното усилие и съответно: диверсификация на дейности чрез насърчаване на многостранна заетост за рибарите, чрез създаване на допълнителна заетост извън сектор рибарство. В регламент (ЕО) № 498/2007 на Комисията от 26 март 2007 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета относно Европейския фонд за рибарство е предвидено, че помощта, отпусната приоритетна ос 4: Устойчиво развитие на рибарските райони се отнася до изпълнение на местните стратегии за развитие. Редът за кандидатстване и  одобрение на финансиране по посочената мярка е регламентиран в глава четвърта, раздел I  на Наредбата.

 

 

 

 

 

 

 

 

От проектното предложение и дадените допълнително разяснения се установява, че с проекта се предлага именно такава алтернативна заетост на професионалните рибари извън сектора рибарство и  се насърчава екотуризмът.

 От анализа на цитираните разпоредби следва, че предложените с проекта дейности, попадат в обхвата на мярка 4.1., подмярка 4.1.А. по приоритетна ос 4, и е допустим за финансиране съгласно общите правила на Регламента, при условие, че представлява част от общата местна стратегия за развитие. В случая безспорно е установено, че предложеният  проект е одобрен и предложен за финансиране от МИРГ Поморие-Несебър като съответен на Местната стратегия за развитие (МСР).

Именно в МСР, част X – „Индикативна финансова рамка“ - е проведено разграничението между проектните предложения от частен интерес и проекти на общини и НПО в интерес на цялата общност, във връзка с размера на безвъзмездното финансиране. За проектни предложения от частен интерес, размерът на безвъзмездната финансова помощ е до 60% от одобрените и  реално  извършени разходи, а при тези на общини и  НПО в интерес на цялата общност 100% безвъзмездно финансиране на реално  извършените и одобрени разходи.

От представените още с подаване на заявлението доказателства (устав, протокол от учредително събрание, решение 2/18.12.20102г. на БОС, удостоверение от БОС и  удостоверение № 18/12.07.2013г. от МП) се установява, че заявителят Сдружение за риболовен туризъм „Посейдон“ е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. В обясненията на проекта изрично е подчертано, че целта на проекта не е печалба, че предложението е с идеална цел. В заявлението е попълнена единствено информацията за ЮЛНЦ. Освен от представените в административната преписка доказателства, това се подкрепя и от показанията на разпитания свидетел. В този смисъл неправилно административният орган е приел, че проектното предложение е от частен интерес и е изследвал неговата жизнеспособност. За да стигне до този извод той се е позовал на легалната дефиниция дадена в §1, т.22 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги, без да отчете факта, че посоченото в разпоредбата изброяване е примерно, а легалната дефиниция е с оглед смисъла на конкретния закон, чийто  разпоредби не са свързани с настоящия казус и не държи сметка за специфичните цели, предвидени в цитираните по-горе разпоредби на общностното право, за които се отпуска финансирането. Не е отчетен и  фактът, че в МСР не се използва понятието „обществен интерес“, а “в интерес на цялата общност“. Поради това не е следвало и да изследва икономическата жизнеспособност на проектното предложение, като икономическия ефект от инвестицията, измерен в положително парично изражение към началния момент на инвестиционния период. Вещото лице също е установило, тази  нежизнеспособност на проекта, но тя не е спорна между страните. Именно поради това, че проектът е предвиден  като такъв в полза на цялата общност, вещото лице е установило, че отрицателната нетна настояща стойност е в размер единствено на разходите за амортизации (-68010,76 лв.).

При анализа си по чл.36, ал.6, т.1 от Наредбата, органът е следвало да изследва редовността на документите, пълнотата и яснотата на заявените данни и посочените факти, при проверката по чл.36, ал.2, т.1 от Наредбата, а именно проверка за административно съответствие на кандидата, дейността и разходите и да извърши оценка за обосноваността на предложените разходи на проектното предложение. От представените с административната преписка работни листове за допустимост на кандидата, за допустимост на проекта и за допустимост на разходите, се установява, че те отговарят на всички изисквания за допустимост, а недопустими разходи, не са установени. От отговора на  вещото лице на шестия въпрос от експертизата се установява, че разходите в проектното предложение са обосновани. Органът обаче не е изследвал това нормативно изискване при оценката на предложението, нито е обсъдил, установеното именно от експертите на ИАРА, административното съответствие на кандидата и дейностите.

След като е изпратил искане за допълнителна информация по реда на чл.356, ал.6, т.4. от Наредбата, ИАРА е трябвало да изследва отстранени ли са   нередовностите и неяснотите, но само с оглед същността на проектното предложение като такова в интерес на цялата общност, а не по своя инициатива да преквалифицира проекта и да изисква документи, необходими за оценка на проект от частен интерес и с оглед критериите за проектите от частен интерес да оценява проектното предложение на жалбоподателя, което е заявено като такова в интерес на цялата общност. В случай, че приеме, че непълнотите и пропуските не са отсранени в срока по чл.36,  ал.6,  т.3 от Наредбата е следвало да постанови своя отказ на основание  чл.36б, ал.1, т.3 от Наредбата,  а не на основанието посочено в заповедта по т.6 на същата  разпоредба.

Като не е сторил това административният орган е издал обжалваната заповед при съществено нарушение на административно-производствените правила и в нарушение на материалния закон, поради което същата следва да бъде отменена, и тъй като въпросът не може да бъде решен по същество от съда, делото като  преписка следва да се върне на ИАРА за ново произнасяне по Заявление на жалбоподателя вх. № BG01MIRGPN22/11 от 31.01.2014г. в МИРГ Поморие- Несебър.

Фактът, че представения от жалбоподателя проект на „Кану макс“,  за който вещото лице установява, че е идентичен с проектното предложение на жалбоподателя, макар и да не е пряко доказателство, може да се приеме за индиция, че административният орган е действал различно при идентични  казуси,  с което  е нарушил  и  принципа на равенство, закрепен в чл.8,  ал.2 от АПК. Следва обаче да се има предвид, че тъй  като  липсва кореспонденцията и цялата административна преписка по заявлението на „Кану макс“, не може да се установи точно как е действал органът спрямо проектното предложение на „Кану макс“,  но това попада извън предмета на настоящия спор.

С оглед изхода на правния спор и липсата на искане от страна на жалбоподателя за присъждане на разноски, такива не следва да се присъждат  в настоящето производство.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172, ал. 2 и чл. 173, ал. 2 АПК, Административен съд – Бургас, XVIII състав

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ по жалбата сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Сдружение за риболовен туризъм „Посейдон“, заповед № РД-995/01.10.2014г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

ИЗПРАЩА административната преписка по Заявление вх. № № BG01MIRGPN22/11 от 31.01.2014г. в МИРГ Поморие  - Несебър на изпълнителния директор Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури за ново произнасяне, в съответствие с мотивите на настоящото Решение.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния Административен Съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                         СЪДИЯ: