Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   1248                    Година 10.07.2015          Град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, Х състав, на двадесет и трети юни две хиляди и петнадесета година в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

 

Секретар Й.Б.

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева, административен характер дело номер 2436 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

производството е образувано по жалба на М. М. С. *** против отказ изх.№ 17-436-15.09.2014г. на Началника на СГКК гр.Бургас да извърши поисканото изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Бургас. В жалбата се твърди, че отказът е незаконосъобразен, постановен в противоречие с материалния закон и при съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Прави искане да се отмени изричният отказ и да  се върне преписката на административния орган с указания за тълкуване и прилагане на закона. 

Ответникът – Началника на служба по геодезия, картография и кадастър гр.Бургас, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата като неоснователна

Заинтересуваните страни Община Бургас, С.С.Т. ***,  К.Т.Я. ***, М.Т. ***, М.А.С. ***, М.С.С. ***, А.С.Г. ***, Т.Д.Т. ***, Р.Д.Щ. ***, Н.Н.Д. ***, Д.Н.И. ***, Н.Д. ***, Д.Н.Д. ***, П.С.Г. ***, М.С.Д. *** и С.А.М. ***, редовно призовани, не изразяват становище по жалбата.

Заинтересуваните страни Р.Т.К. ***, Т. ***, Н.Т.С. ***, Т. *** и К.А. ***, редовно уведомени, оспорват жалбата, като неоснователна.

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК, във връзка с чл.54, ал.6 от ЗКИР, от надлежни страни, имащи право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

Със заявление  вх.№ 01-147432-03.07.2014г. (л.107 от делото) до началника на СГКК-Бургас от М. М. С. е поискано изменение на кадастралния регистър, което изменение засяга ПИ 07079.118.319 с площ от 14 906 кв.м., записан в регистъра на Т. С.Т., ПИ 07079.118.318 с площ от 796 кв.м., записан на община Бургас и ПИ 07079.118.75 с площ от 22 060 кв.м. записан в кадастралния регистър на К.Д.М., Т.Д.Т., Р.Д.К. и Ф.Д.Щ.. Изменението се състои в промяна на границите на имотите и нанасянето на нови имоти с проектни идентификатори 07079.118.400 с площ от 2 839 кв.м.,  който да се впише на името на Й. Т. Ч. и на наследниците на С.Ж.Ч. и 07079.118.399 /за второстепенна улица/.

За започналото административно производство заявителя и заинтересуваните лица са уведомени по реда на чл.26, ал.1 от АПК, с уведомление изх.№ 24-14705-24.07.2014г. (л.101 от делото). С уведомлението лицата са запознати с постъпилото искане за изменение на одобрената със заповед № РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителния Директор на АГКК – София, кадастрална карта и регистъра към нея на гр.Бургас, като е указано, че в 7-дневен срок следва да изразят писмено становище по преписката. Указано е и че ако не постъпи становище, аргументирано с документи, ще следва издаване на заповед по чл.54, ал.4 от ЗКИР за промяна на КККР на гр.Бургас по отношение на поземлени имоти с идентификатори 07079.118.319, 07079.118.319 и 07079.118.75.

В определения срок е постъпило становище от Т.Д.Щ., Р.Д.К. и Т.Д.Т. с вх.№ 05-6346-07.08.2014г. (л.66 от делото), с което се възразява срещу исканото изменение на КККР по отношение на ПИ с идентификатор 07079.118.75 и се представят два нотариални акта. Постъпило е становище и от наследниците на Т. С.Т. с вх.№ 05-6419-11.08.2014г. (л.55 от делото), с което се възразява срещу исканото изменение по отношение на ПИ с идентификатор 07079.118.319 и се представя решение № 10871/09.05.1994г. на ПК гр.Бургас за възстановяване право на собственост.

С писмо изх.№ 17-436-15.09.2014г. (л.51-54 от делото) е постановен обжалвания отказ. В мотивите на отказа е прието, че съгласно представените документи и проект за изменение на КККР е видно, че има застъпване между имотите по картата на възстановената собственост и по плана на новообразуваните имоти по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. Съгласно действащата норма на чл.51, ал.1, ал.2 и чл.54, ал.2 от ЗКИР, когато непълнотата или грешката е свързана със спор за материално право, тя се отразява в КККР въз основа на скица-проект след решаване на спора по съдебен ред. В случая е налице спор за материално право, поради което са налице основания да бъде отказано отразяване на исканата промяна на КК и КР на гр.Бургас.

 При така изложените фактически данни, които се подкрепят от приложените по делото писмени доказателства съдът достигна до следните правни изводи:

Съобразно разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК, съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК.

Обжалваният отказ на Началника на СГКК гр.Бургас е издаден от компетентен орган, в съответствие с разпоредбата на чл.54, ал.4 от ЗКИР.

Съгласно чл.51, ал.1 от ЗКИР, кадастралната карта и кадастралните регистри се поддържат в актуално състояние, като се изменят при установяване на: 1. изменения в данните за обектите на кадастъра, настъпили след влизането в сила на кадастралната карта и кадастралните регистри; 2. непълноти или грешки.

Не се спори между страните, че със заповед № РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК гр.София е одобрена кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Бургас. При одобряване на кадастралната карта не е отразен имота възстановен на наследодателя на жалбоподателката с решение № 0Б/18.10.2014г. на Общинска служба по земеделие и гори гр.Бургас (л.5 от делото), а са отразени имотите на заинтересуваните лица. Ето защо, в случая безспорно не е налице хипотезата на чл.51, ал.1, т.1 от ЗКИР за изменение на КК и доколкото не е отразен имота на жалбоподателя, следва да се приеме, че се касае за непълнота или греша в КК по смисъла на чл.51., ал.1, т.2 от ЗКИР, които подлежат на коригиране на по реда на чл.54 от ЗКИР.

Съгласно чл.54, ал.1 от ЗКИР, непълнотата или грешката се допълва или поправя от службите по геодезия, картография и кадастър въз основа на писмени доказателства и проект за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, а съгласно ал.2, когато непълнотата или грешката е свързана със спор за материално право, тя се отразява в комбинирана скица и се отстранява в кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти въз основа на скица-проект след решаване на спора по съдебен ред.

В случая непълнотата или грешката в КК на гр.Бургас, безспорно е свързана със спор за материално право, доколкото в хода на развилото се административно производство, пред административния орган са представени документи за собственост на недвижими имоти, както от молителите, така и от заинтересуваните лица, които имоти частично се застъпват. Това застъпване се установява и от заключението на вещото лице по допуснатата и приета като доказателство по делото съдебно-техническа експертиза, което не е оспорено от страните и се кредитира от съда като компетентно и безпристрастно. След като е налице застъпване на имота собственост на жалбоподателката, с част от имотите собственост на заинтересуваните лица и всеки от тях се легитимира като собственик на съответния имот с надлежен, актуален документ за собственост е налице спор за материално право, който не може да бъде решен нито от административния орган, нито от съда. Пренебрегването от административния орган на които и да е от документите за собственост би било равнозначно на решавана на спора за собственост по административен ред, което е недопустимо. Ето защо, правилно от административния орган е прието, че е налице спор за материално право, като  наличието му е пречка за изменение на КК и КР. Едва след решаване на този спор, съгласно чл.54, ал.2 от ЗКИР, административния орган следва да пристъпи към изменение на КК и КР, чрез отстраняване на непълнотата или грешката.

Следва да се има в предвид, че направените вписвания в кадастралната карта и кадастралния регистър са извършени в хода на административни производства който са се развили самостоятелно и са различни от настоящото производство и по отношение на постановените в тях административни актове не се твърди не се установява, те да са обжалвани и отменени по административен или съдебен ред. Ето защо е недопустимо в настоящото съдебно производство по обжалване на постановения отказ за изменение на кадастралния регистър, по реда на косвения съдебен контрол да се извършва проверка за законосъобразност на извършените предходния вписвания в кадастралния регистър, каквото доводи се навеждат от страна на жалбоподателя.

С оглед на изложеното жалбата на М. М. С. против отказ изх.№ 17-436-15.09.2014г. на Началника на СГКК гр.Бургас да извърши поисканото изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Бургас, се явява неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

Мотивиран от горното и на основание чл.172 ал.2 от АПК, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на М. М. С. *** против отказ изх.№ 17-436-15.09.2014г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Бургас.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 

 

СЪДИЯ: