О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

гр.Бургас,  №1969/30.09.2013г.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.БУРГАС, в закрито заседание на двадесет и седми септември две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                                                                                                                            СЪДИЯ:   ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                        

като разгледа адм.д.№2542 по описа на Административен съд гр.Бургас за 2012г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.135, ал.5 от АПК.

Настоящото адм.д. № 2542 по описа на Административен съд – Бургас за 2012г. е образувано по повод изпратена по подсъдност от Административен съд - град София искова молба от М.Д.К. с ЕГН ********** и И.К.К. с ЕГН ********** – и двамата с посочен съдебен адрес: град София, улица “Цар Асен” № 18  ап.2 против Дирекцията за национален строителен контрол.

С определение № 5495/05.12.2012г., на основание чл.135 ал.2 от АПК адм. дело № 10782/2012г. по опис на Административен съд - град София е прекратено, а делото изпратено по подсъдност на Административен съд - Бургас. В мотивите на този съдебен акт е посочено, че исковата молба следва да се разгледа от съда по мястото на увреждане.

Настоящият състав на съда не споделя, така изложените доводи на Административен съд София- град по следните съображения:

Съгласно чл.7 от ЗОДОВ, в редакцията му към датата на образуване на делото пред АССГ, искът за обезщетение се предявява пред съда по мястото на увреждането или по местожителството на увредения срещу органите по чл.1, ал.1 и чл.2, ал.1, от чиито незаконни актове, действия или бездействия са причинени вредите.

В конкретния случай, и двамата ищци са посочили съдебен адрес за призоваване в град София, който следва да се приеме като упражняване на предоставената от закона възможност за избор на местнокомпетентен съд - по местожителството на увредения, т.е. според посоченият служебен адрес. В този смисъл е и потвърденото впоследствие желание на ищците – молба вх.№7150/2013г. Целта на текста на закона, определил подсъдността на делата по ЗОДОВ, е да бъде улеснен максимално ищецът при водене на делото, чрез предоставена възможност за избор на по-достъпно правосъдие. След като и двамата ищци са посочили съдебен адрес в град София и не е направено възражение срещу подсъдността от ответника, не е налице основание за изпращане на делото, по подсъдност, на Административен съд – Бургас (в този смисъл определение №8599/14.06.2013г. по адм.д.№ 8169/2013г. на ВАС).

Въпреки, че след образуване на настоящото производство пред този съд, е извършено процесуално действие – производството е прекратено с определение №746/03.04.2013г., отменено с определение на ВАС по адм.д.№6662/2013г., съдът счита, че повдигането на спор за подсъдност е допустимо, тъй като срокът по чл.134, ал.2 от АПК не е изтекъл – по делото не се е състояло първо съдебно заседание.

Предвид горното Административен съд – гр.Бургас счита, че разглеждането на спора образуван по искова молба от М.Д.К. с ЕГН ********** и И.К.К. с ЕГН ********** – двамата с посочен съдебен адрес: гр.София, ул.“Цар Асен” № 18 ап.2 против ДНСК изпратен от Административен съд София- град, не му е подсъден и е налице спор за подсъдност между административни съдилища, поради което и на основание чл.135, ал.5 във вр. с ал. 3 от АПК   

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ПРЕКРАТЯВА адм.дело № 2542/2012 година по описа на Административен съд – Бургас.

ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд – Бургас и Административен съд - град София, по повод искова молба от М.Д.К. ЕГН ********** и И.К.К. ЕГН ********** – двамата с посочен съдебен адрес: гр.София, ул.“Цар Асен” №18 ап.2 против ДНСК.

ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд - за определяне на подсъдността.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

                                                                      

 

                    СЪДИЯ: