ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 25.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и пети септември                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2620 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 11:28 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „БУРГОДИТ-МСД” ЕООД, редовно уведомен, представител не се явява.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Дирекция „Инспекция по труда” Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Н., редовно упълномощена.

 

По делото е постъпила молба от представителя на „Бургодит-МСД” ЕООД вх. № 8138/19.09.2013 г., с която заявява, че на основание чл. 155 АПК оттегля жалбата си против Дирекция „Инспекция по труда” Бургас – предмет на посоченото административно дело № 2620/2012 г., и моли същото да бъде прекратено, като пояснява, че е загубил интерес от оспорването.

С оглед валидно направеното изявление от страна на законния представител на дружеството-жалбоподател, съдът намира, че са налице предпоставки подадената жалба да бъде оставена без разглеждане, а производство по делото – прекратено при хипотезата на чл. 159, т. 8 АПК, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Бургодит-МСД” ЕООД, представлявано от Я.С.Д. против предписания, дадени от К.П.Г. – Началник отдел АИПО при Дирекция „Инспекция по труда” гр. Бургас, с Протокол № 1204/17.05.2012 година.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №2620/2012 година по описа на Административен съд Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от днес за ответника и в същия срок от съобщаването за жалбоподателя.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: