О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

1821/12.09.2013 година, град Бургас,

 

Административен съд – Бургас, в закрито заседание на дванадесети септември, две хиляди и тринадесета година,  в състав:                  

СЪДИЯ:  Веселин Енчев

 

разгледа адм.д. № 2019/2013 година.

 

Производството е образувано по “искова молба” от Г.В.В. с ЕГН ********** с адрес – Бургаски затвор, ІІ ЗПС против твърдени незаконосъобразни “действия” на началника на Бургаски затвор, изразяващи се в издаването на незаконосъобразна заповед с правно основание чл. 248 ал.1 т.1 от ЗИНЗС – за настаняването на В. в постоянно заключено помещение, без право на участие в колективни мероприятия.

След като се запозна със съдържанието на молбата, настоящият съдебен състав приема, че в случая е предявена жалба по реда на чл. 248 ал.4 от ЗИНЗС, за разглеждането на която компетентен е Бургаски районен съд - районния съд по местонахождението на затвора.

По изложените съображения, на основание чл.135 ал.2 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 2019/2013 година.

 

ИЗПРАЩА “искова молба” от Г.В.В. с ЕГН ********** с адрес – Бургаски затвор, ІІ ЗПС, на Районен съд – Бургас, ведно с дело № 2019/2013 година.

 

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

СЪДИЯ: