О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер  1974       30.09.2013г.            град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, първи състав, на тридесети септември две хиляди и тринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 2032 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.146 от АПК.

Образувано е по жалба, наименувана „искова молба” на С.И.К. с ЕГН: ********** – подсъдим по НОХД № 823/2012г. по описа на Окръжен съд – Бургас, с приложена постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража” в Затвора – гр.Бургас. В жалбата и в направеното уточнение се оспорва законосъобразността на заповед № 688/21.12.2009г., издадена от началника на ОЗ – Бургас, с която К. е настанен в постоянно заключено помещение – килия № 224 във ІІ ЗПС – зона с повишена сигурност на специален режим, без право на участие в колективни мероприятия. Твърди се, че не е осъществен фактическия състав за произнасяне на заповедта и се иска отмяната й.

Съгласно разпоредбата на чл.248 от ЗИНЗС в затворите, поправителните домове и арестите обвиняемите и подсъдимите се държат в постоянно заключени помещения без право на участие в колективни мероприятия, когато: 1. са обвинени за престъпления, за които се предвижда наказание лишаване от свобода над 15 години или доживотен затвор; 2. когато грубо или системно нарушават установения ред, с което застрашават сигурността в затвора или в поправителния дом. Настаняването се извършва с писмена заповед на началника на затвора, поправителния дом или ареста, която подлежи на обжалване пред районния съд по местонахождението на затвора или ареста при условията и по реда на чл.111 от ЗИНЗС. Процесуалният ред за защита срещу правното действие на заповедите по чл.248 от ЗИНЗС е разписан в чл.111 от този закон и в конкретния случай производството трябва да се развие пред Районен съд - Бургас, който според твърденията в жалбата се явява родово и териториално компетентен.

 

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, първи състав

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.И.К. с ЕГН: ********** – подсъдим по НОХД № 823/2012г. по описа на Окръжен съд – Бургас, с приложена постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража” в Затвора – гр.Бургас.

            ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2032/2013г. по описа на Административен съд – гр.Бургас.

ИЗПРАЩА делото на Районен съд – Бургас за произнасяне по компетентност.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                  СЪДИЯ:………………………