О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 1888/17.09.2013 година, град Бургас,

 

Административен съд – Бургас, в закрито заседание на седемнадесети септември, две хиляди и тринадесета година,  в състав:

 

СЪДИЯ: Веселин Енчев   

 

 разгледа адм.д. № 2079/2013 година.

 

Производството е образувано по жалба от Д.Я.Ч. с ЕГН ********** *** против заповед № 51741/02.07.2013 година на заместник - кмета на Община Бургас.

С оспорената заповед (лист 17) е одобрено изменение на ПУП – ПЗ за УПИ ІІ – 5010300 и УПИ ІІІ – 5010301 в кв. 29 по плана на село Маринка.

След като се запозна с представената преписка, съдът констатира, че жалбоподателят е един от инициаторите на административното производство (“възложител”), което е завършило с благоприятен административен акт. Твърдените процесуални нарушения в административното производство не засягат по никакъв начин правата и законните интереси на Д.Ч., поради което и за него липсва правен интерес от обжалването на заповед № 51741/02.07.2013 година на заместник - кмета на Община Бургас.

Правният интерес на жалбоподателя от оспорването не е установен, а това е пречка за разглеждането на оспорването по същество.

            По изложените съображения, на основание чл. 159 т.4 от АПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

           

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Д.Я.Ч. с ЕГН ********** *** против заповед № 51741/02.07.2013 година на заместник - кмета на Община Бургас.

 

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 2079/2013 година.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд – в седемдневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 

 

 

СЪДИЯ: