ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

Номер 1796           11 септември 2013 година                град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ-ми състав, в закрито заседание на  единадесети септември,  две хиляди и  тринадесета година, в състав:                                               

                                                                                   Съдия: Златина Бъчварова

като разгледа докладваното от  съдия  Бъчварова  административно дело номер 2084 по описа за 2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

       Производството е образувано по искова молба на А.Е.М., подсъдим по нохд №190/2013 година по описа на Окръжен съд – Сливен, понастоящем в затвора в гр. Бургас против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието – гр. София.

           Ищецът претендира защита от незаконосъобразни действия от администрацията на затвора в гр. Бургас, произтичащи от Заповед №177/18.04.2013 година на в.и.д. началник на затвора – гр. Бургас.

           С разпореждане от 19.08.2013 година, съдът е указал на ищеца да конкретизира защита от кои незаконосъобразни действия на администрацията иска или исковата молба е насочена срещу Заповед №177/18.04.2013 година.

          За указанието на съда М. е уведомен лично на 26.08.2013 година, видно от приложеното по делото съобщение./л.7 от делото/.

       В постъпилия по делото отговор, вх.№7853 от 04.09.2013 година, ищецът иска да се отмени като неправилна и незаконосъобразна Заповед №177 от 18.04.2013 година на в.и.д. началник на затвора – гр. Бургас.

           Видно от приложената по делото заповед, същата е издадена на  основание чл.248, ал.1, т.1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража/ЗИНЗС/.

           Административен съд – Бургас, като съобрази нормата на чл.248, ал.4 ЗИНЗС, според която тези заповеди подлежат на обжалване пред районния съд по местонахождението на затвора или ареста при условията и по реда на чл.111 от с.з., намира че делото не му е подсъдно и същото следва да се изпрати  на компетентния за произнасяне съд – Районен съд – Бургас.

           Предвид изложеното делото пред настоящата инстанция следва да бъде прекратено и да се изпрати на Районен съд - Бургас за произнасяне по исковата молба на А.Е.М..

           Мотивиран от горното и на основание чл. 135, ал.2 АПК, Административен съд- Бургас- VІІІ – осми състав

          ОПРЕДЕЛИ :

 

          ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело номер 2084 по описа на съда за 2013 година.

         ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд - Бургас.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

                                                   СЪДИЯ :