О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

1918/20.09.2013 година

 

Административен съд  - Бургас, в закрито заседание на двадесети септември две хиляди и тринадесета година, в състав:

Съдия: Веселин Енчев

                                                                         

разгледа адм.д. № 2089/2013 година:

 

Производството е по чл. 147 ал.3 от ДОПК.

Образувано е по жалба на Н.И.Н. с ЕГН ********** ***-8, чрез адвокат Минко Стефанов, против решение № 221/23.07.2013 година на изпълняващия правомощията на директор на дирекция “ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП.

С оспореното решение жалбата на Н. срещу РА № 201300553/05.06.2013 година на орган по приходите при ТД – Бургас на НАП е оставена без разглеждане, като просрочена.

В жалбата до АдмС – Бургас се обяснява къде живее и работи жалбоподателя (в Испания), както и че жалбата срещу РА е подадена до 24.00 часа на 26.06.2013 година – краен срок, според Н.. Изказват се неясни предположения за възможната причина жалбата да не бъде получена. Иска се от съда да бъде “постановено Решение на ТД на НАП Бургас, с което е оставена без разглеждане жалба …, като незаконосъобразно и неправилно” – изявление, което съдът тълкува като искане за отмяна на решението на решаващия орган.

След като се запозна с твърденията на жалбоподателя и представената преписка, съдът констатира, че по отношение на Н. е издаден РА, който му е връчен на 12.06.2013 година с и-мейл на електронната му пощенска кутия.

Срокът за оспорване на РА е изтекъл на 26.06.2013 година.

На 26.06.2013 година в 18,29 часа, след края на работния ден на НАП, от адвокат Минко Стефанов по електронен път е изпратена жалба до Н.Н. – за препращане на електронната поща на НАП.

На 26.06.2013 година в 22,29 часа Н.Н.  е препратил жалбата на електронен адрес в НАП, върната със съобщение, че не е доставена - с отбелязване на български език с латински букви “няма намерен потребител с такъв и-мейл” (лист 8).

На 27.06.2013 година, след изтичане на срока за обжалване, жалбата отново е изпратена от Н.  и е получена успешно на електронен адрес в НАП.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи.

Съгласно чл. 22 ал.6 във връзка с ал.8 от ДОПК, последният ден на срока продължава до края на двадесет и четвъртия час, но ако трябва лично да се извърши или представи нещо пред органа по приходите или публичния изпълнител, срокът изтича в момента на приключване на работното време. В конкретния случай, работното време на НАП е приключило още преди изпращането на жалбата от адвоката до жалбоподателя – за препращане обратно до НАП и срокът, определен в закона, не е спазен. До 24.00 часа на 26.06.2013 година не е налице валидно изпращане на електронно съобщение до НАП, съдържащо жалбата срещу РА.

Затова и законосъобразно решаващият орган е оставил без разглеждане просрочената жалба, подадена на 27.06.2013 година.

С оглед на изложеното, на основание чл. 147 ал.3 изр. последно от ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.И.Н. с ЕГН ********** ***-8, чрез адвокат Минко Стефанов, против решение № 221/23.07.2013 година на изпълняващия правомощията на директор на дирекция “ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП.

 

Определението е окончателно.

 

СЪДИЯ: