ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер  1858               16 септември  2013  година                   град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, ХІІІ- ти състав, в закрито заседание на шестнадесети септември, две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Радикова

                                                              ЧЛЕНОВЕ:1.Златина Бъчварова

                                                                                  2.Павлина Стойчева

                                             

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 2092 по описа за  2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл.229 и сл. от АПК във връзка с чл.63, ал.2 от ЗАНН.

          Образувано е по частна жалба на „Сток турс”АД, ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление –***, представлявано от Е.Д.Г. против протоколно определение от 25.06.2013 година по административно - наказателно дело №346/2013 година по описа на Районен съд – Царево, образувано против наказателно постановление №МДТ-11/06.03.2013 година на кмета на Община Царево, с което е прекратено производството по делото.

          Жалбоподателят твърди, че определението на районния съд е неправилно и незаконосъобразно. Твърди още, че към момента на получаване на наказателното постановление на 12.03.2013 година по пощата с известие за доставяне, изпълнителният директор не е упълномощавал изрично лица, които да получават съобщения и книжа, поради което не е налице редовно връчване на наказателното постановление.

          Административен съд – Бургас, ХІІІ – ти състав, като взе предвид представените по делото доказателства и съобрази закона, намира за установено следното:

          Частната жалба е подадена в срока по чл.230 от АПК, от надлежна страна, поради което процесуално допустима.

            Разгледана по същество е основателна по следните съображения:

            Обжалваното пред районния съд наказателно постановление е връчено на упълномощено лице по седалище и адрес на управление на дружеството на 12.03.2013 година./л.11 от делото на РС/

             Жалбата против наказателното постановление е заведена в деловодството на  Община Царево на 22.03.2013 година, видно от поставения върху нея входящ номер./л.3 от делото на РС/

     По делото липсват доказателства представляващият дружеството да е упълномощавал лице, което да получава книжа и съобщения, а известието за доставяне е подписано от неизвестно лице, в неустановено качество/л.11 от делото на РС/

    Освен това ЗАНН в разпоредбата на чл.58 предвижда специален ред за връчване на препис от наказателното постановление, а именно срещу подпис на нарушителя и поискалия обезщетение. След като ЗАНН не съдържа разпоредба, регламентираща друг начин за връчване, то по силата на чл. 84 от ЗАНН, приложение по отношение на връчване на призовки и съобщения намират правилата на НПК. Кодексът, в своята разпоредба 180 ал.5 указва реда и начина на връчване на призовки, съобщения и книжа на учреждения или юридически лица, като връчването се извършва срещу подпис на длъжностно лице, натоварено да поема книжата. Ал.7 предвижда задължение за връчителя, в разписка да отбележи името и адреса на лицето, чрез което става връчването, и отношението му с лицето, на което трябва да бъдат връчени призовката, съобщението или книжата. Цитираните разпоредби не предвиждат възможност за съобщаване чрез изпращане на препоръчани писма с обратна разписка. Такъв способ за съобщаване не предвижда и ЗАНН.

           При това положение, съдът приема, че жалбата против наказателното постановление е подадена в предвидения в нормата на чл.59, ал.2 от ЗАНН  седемдневен срок.

           Ето защо, определението на Районен съд - Царево като неправилно следва да бъде отменено и делото да му се върне за продължаване на съдопроизводствените действия за решаване спора по същество.

           Мотивиран от изложеното и на основание чл.235, ал.1 АПК Административен съд – Бургас, ХІІІ - ти състав

          О П Р Е Д Е Л И :

          ОТМЕНЯ протоколно определение от 25.06.2013 година по административно - наказателно дело №346/2013 година по описа на Районен съд – Царево, образувано против наказателно постановление №МДТ-11/06.03.2013 година на кмета на Община Царево, с което е прекратено производството по делото.

          ВРЪЩА делото на същия състав на Районен съд – Царево за продължаване на съдопроизводствените действия и решаване спора по същество.

           Определението е окончателно.

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ:1.                    2.