ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 1835                            дата 13 септември 2013 год.                 Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,       ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 13 септември 2013 год., 

в следния състав:

 

                                                                                            Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар: …………………..

Прокурор:…………………..

                                            

разгледа адм. дело 2110 по описа за 2013  год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Съдът е сезиран с жалба, подадена от „Сентрал Парк Бургас” ЕООД, гр.Бургас с ЕИК *** представлявано от управителя З.Г.С.против Заповед № РД-09-79/02.08.2013год. на Областния управител на област Бургас.

Заповедта се обжалва като незаконосъобразна. Жалбоподателят счита същата за постановена при липса на компетентност, неспазване на установената форма, съществено нарушение на административнопроизводствените правила, противоречие с материалноправните разпоредби и при несъответствие с целта на закона. Иска се прогласяване на нищожност на оспорваната заповед, в условията на евентуалност отмяна на същата като незаконосъобразна.

            Съдът, след като взе предвид съдържащите се в обстоятелствената част на жалбата твърдения, фактическите и правни доводи на жалбоподателя, както и след като взе предвид изпратената административна преписка, намира подадената жалба за процесуално недопустима за разглеждане, като насочена против акт, който не разкрива белезите на индивидуален административен акт по смисъла на чл.21 от АПК.

Видно от административната преписка, със Заповед № РД-09-79/02.08.2013год., областният управител на област Бургас е отменил предходно издадени свои заповеди с № РД-17-2/31.05.2013г. и № РД-11-246/12.06.2013г., с които е извършена корекция в Акт за частна държавна собственост № 2150/07.11.1997г., изразяваща се в: 1.отмяна на текста в графа 15 -  „Имотът е включен в капитала на търговско дружество”, като вместо него да се чете „Сградите по акта са изградени със средства на държавата” (съгл. Заповед № РД-17-2/31.05.2013г.) и 2: отписване от регистрите за държавна собственост в полза на „Сентрал парк Бургас” ЕООД имоти, находящи се в гр.Бургас представляващи сгради с идентификатори по КК и КР както следва: 07079.604.195.22, 07079.604.195.25, 07079.604.195.31, 07079.604.195.40, 07079.604.195.41, 07079.604.195.47, 07079.604.195.48, 07079.604.195.49, 07079.604.195.50, 07079.604.195.51, 07079.604.195.52, 07079.604.195.54, 07079.604.195.55, 07079.604.195.61, 07079.604.195.67, 07079.604.195.68 и 07079.604.195.70 (съгл. Заповед № РД-11-246/12.06.2013г.).

Съгласно чл.68 от Закон за държавната собственост, за недвижимите имоти - държавна собственост се съставят актове за държавна собственост по образец, утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл.5, ал.2 от ЗДС актът за държавна собственост  е официален документ, съставен от длъжностно лице по ред и форма, определени в закон, по арг. от ал.3 същия няма правопораждащо действие. С акта се констатира само определено правно или фактическо положение и се целù точното описание и конкретизация на имота по място, характеристика, вид, площ, означение по ЗРП и пр., като се вписва и основаниетоq на което е придобит имота от държавата и датата на съставяне на акт. Актовете за имотите - частна собственост, се съставят и съхраняват в служба “Държавна собственост” при областния управител. От своя страна дейността по актуване, респ. деактуване е дейност по отчитане и управление на имотите – държавна собственост, с оглед на което безспорно е, че актът за държавна собственост не притежава белезите на индивидуален административен акт по смисъла на чл.21 от АПК, а е свидетелстващ документ с характер на вътрешнослужебен акт.

В този смисъл, процесната заповед, с която се отменя предходно издадената Заповед РД-17-2/31.05.2013г. за извършена корекция, изразяваща се в отбелязване в графа 15 на Акт за частна държавна собственост № 2150/07.11.1997год., както и отмяната на Заповед № РД-11-246/12.06.2013год. изразяваща се в отписване от регистрите за държавна собственост в полза на „Сентрал парк Бургас” ЕООД на имоти, находящи се в гр.Бургас и представляващи сгради с горепосочените идентификатори по КК и КР,  е вътрешнослужебен акт, лишен от конститутивен ефект и в частност -  с него не се засяга правото на собственост на ничия страна. Извършената понастоящем отмяна на предходни актове, касаещи извършени отбелязвания в съставения АДС, следва да бъде възприемана и тълкувана единствено като вътрешнотехническа дейност по администриране актовете за държавна собственост.

Преценката дали оспореният акт е от кръга на визираните по чл.21, ал.1-4 от АПК, респективно дали същият подлежи на съдебно обжалване не зависи от наименованието, формата, в която е материализирано волеизявлението (в случая - заповед), т.е. фактът, че с настоящата заповед се отменят предходни такава, не й придава (на настоящата) качеството на индивидуален административен акт. Същата е обвързана с предходно постановените заповеди за корекции на АДС, поради което нейният смисъл и значение следва да се извеждат именно с оглед вътрешноведомствената дейност по поддържане на актовете за държавна собственост.  

Предвид изложеното, оспорената заповед  Заповед  № РД-09-79/02.08.2013год. на областния управител на област Бургас не представлява подлежащ на оспорване индивидуален административен акт, което от своя страна е абсолютна процесуална пречка за допустимостта на жалбата и нейното разглеждане по същество, поради което същата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да бъде прекратено, поради което и на основание чл.159, т.1 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

            ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Сентрал Парк Бургас” ЕООД, гр.Бургас с ЕИК *** представлявано от управителя З.Г.С.против Заповед № РД-09-79/02.08.2013год. на Областния управител на област Бургас.

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2110/2013г.  по описа на Бургаския административен съд.

 

            Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

        СЪДИЯ: