О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 1827         Година 12.09.2013         Град Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХV състав, на дванадесети септември две хиляди и тринадесета година, в закрито заседание, в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Станимир ХРИСТОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ:  1. Даниела ДРАГНЕВА

                                                                               2. Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретаря   

Прокурор  

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева частно касационно наказателно административен характер дело номер 2154 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството по делото е образувано по частна жалба подадена от Т.У.Д. гражданин на Република Ирландия, роден на ***г. в Уексфорд, с паспорт № РТ0534644, издаден на 02.04.2007г. от паспортен офис – Дъблин, валиден до 02.04.2017г. с адрес Балидейн, Кортаун, Горей, Каунти Уексфорд, Република Ирландия, чрез адвокат и съдебен адресат В.Ч. от АК гр.Бургас, с адрес за получаване на съобщения и призовки гр.*** против протоколно определение № 1263 от 16.07.2013г., постановено по н.а.х.д.№ 1819/2013г. по описа на Районен съд гр.Бургас, с което е оставена без разглеждане жалбата му и е прекратено производството по делото. Сочи, че независимо от срока в който е подадена жалбата обжалваният административен акт е нищожен и намира приложение правилото на чл.149, ал.5 от АПК, съгласно което срока за обявяване на нищожността на административния акт е без ограничение във времето. Прави искане да се отмени обжалваното определение и да се върне делото на първа инстанция за произнасяне по същество на спора.

Ответникът – Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР гр.Бургас, редовно уведомен, не изразява становище по частната жалба.

          Административен съд Бургас, намери, че частната жалба е процесуално допустима като подадена в срока предвиден в чл.230 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

          С обжалваното определение Районен съд гр.Бургас е прекратил производството по н.а.х.д.№ 1819/2013г. За да постанови определението си съдът е приел, че сезиращата жалба е подадена след предвидения в закона седмодневен срок.

Производство по частната жалба на основание на чл.63 от ЗАНН се развива по реда на АПК. Съгласно чл.218, във връзка с чл.236 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното определение с материалния закон, съдът следи служебно.

Наказателно постановление № 5097/12 от 25.10.2012г. издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР гр.Бургас е връчено на Т.У.Д. на 25.10.2012г. лично срещу подпис, видно от оформената разписка. Предвидения в чл.59, ал.2 от ЗАНН седмодневен срок за обжалване на наказателното постановление в случая изтича на 01.11.2012г. – четвъртък, работен ден. Жалбата е подадена по пощата на 02.11.2012г., след предвидения от законодателя седмодневен преклузивен срок, поради което правилно от първоинстанционния съд е приета за просрочена и е оставена без разглеждане, като недопустима и производството по делото е прекратено.

По отношение на направените възражения за нищожност на наказателното постановление, следва да се има в предвид, че в нормата на чл.59, ал.2 от ЗАНН е предвиден срока за обжалването му, като законодателя не е разграничил основанията за това и не е предвидил възможност да се оспорват наказателните постановления с искане за обявяване на нищожността им без ограничение във времето, поради което и това искане би могло да се направи единствено в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН.

Цитираната в частната жалба норма на чл.149, ал.5 от АПК в случая не намира приложение, доколкото изрично в  ЗАНН е предвиден срока в който може да се обжалва издаденото наказателно постановление, а нормите на АПК съгласно чл.63, ал.1 от ЗАНН, намират приложение единствени относно реда за касационно обжалване на постановените от първоинстанционния съд съдебни актове.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, ХІV-ти състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение № 1263 от 16.07.2013г., постановено по н.а.х.д.№ 1819/2013г. по описа на Районен съд гр.Бургас.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

                                            ЧЛЕНОВЕ:1.            

 

 

 

 

                                                                    2.