О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

    Номер 1861                  Година  16.09.2013                  град  Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на шестнадесети септември две хиляди и тринадесета година в закрито заседание в състав:

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела ДРАГНЕВА

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административен характер дело номер 2172 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на З.В.И. ***.

С разпореждане № 5210/27.08.2013г. на основание чл.158, ал.1 във връзка с чл.151 т.3 от АПК е указано на жалбоподателя, че в 7-дневен срок от съобщението следва: 1.Да посочи административния акт, съответно действията или бездействията на административен орган, които оспорва.; 2.Да посочи в какво се състои незаконосъобразността на акта, съответно действията или бездействията, които оспорва.; 3.Да посочи в какво се състои негово искане, спрямо предмета на оспорване.; 4.Да посочи доказателствата, които иска да бъдат събрани и да представи писмените доказателства, с които разполага.; 5.Да заплати държавна такса в размер на 10 лв. по сметка на Административен съд гр.Бургас и да представи, като доказателство по делото съответния платежен документ и 6.Да представи преписи от жалбата, писмените доказателства и приложенията, за връчване на ответника. В разпореждането изрично е отбелязано, че при неизпълнение на указанията в срок жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

На жалбоподателя е изпратено съобщение за указанията на съда на посочения в жалбата адрес и той е уведомен лично на 03.09.2013г.. В определения срок, а и до настоящия момент нередовностите по жалбата не са отстранени, поради което същата на основание чл.158 ал.3 от АПК следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.   

Мотивиран от изложеното, Административен съд гр.Бургас,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.В.И. ***.

 ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2172 по описа за 2013г. на Административен съд гр.Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: