О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

    Номер 1860                  Година  16.09.2013                  град  Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на шестнадесети септември две хиляди и тринадесета година в закрито заседание в състав:

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела ДРАГНЕВА

 

 

Секретаря

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административен характер дело номер 2179 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на Л.И.Г. *** против заповед № ДК-02-БС-28 от  26.10.2007г. на Началника на РДНСК гр.Бургас. Жалбоподателката сочи, че извършител на строежа е нейния наследодател В.Г., а заповедта за премахване не е връчена на всички негови наследници - съсобственици на строежа, поради което не е влязла в сила и не подлежи на изпълнение. Счита, че в производството по издаване на оспорената заповед не се установява кой е извършител на строежа, като заключенията на административния орган, че това е С.К. не са подкрепени с надлежни доказателства. Иска се отмяна на заповедта.

Административен съд гр.Бургас, като взе в предвид жалбата, изложените в нея основания и приложените по делото доказателства, намира направеното оспорване за недопустимо по следните съображения:

Със заповед № ДК-02-БС-28/26.10.2007г. на началника на РДНСК  Бургас е разпоредено да бъде премахнат установения незаконен строеж, наименован „Масивен склад”, находящ се в УПИ ХІ-160, кв.84, по плана на ж.к.”Меден рудник”, гр.Бургас, извършен от С.В.К.. Заповедта е връчена на лицето лично срещу подпис на 08.02.2012г., видно от направеното на нея отбелязване (л.105-106 от делото) и не е обжалвана.

До С.В.К. е изпратена покана за доброволно изпълнение на 03.07.2012г., получена лично на 09.07.2012г., като с писмо изх.БС-226-05-895 от 05.08.2013г., той е уведомен, че принудителното изпълнение на заповедта е възложено на началника на РДНСК Бургас и същото следва да се извърши в периода от 10 часа на 20.08.2013г. до 17,30 часа на 23.08.2013г..

По жалба на С.К. срещу действията на органа по изпълнение в Административен съд Бургас е образувано адм. дело № 2109/2013г., като с постановеното по делото решение жалбата е отхвърлена. В мотивите на решението е прието, че предварителното изпълнение е основано на стабилен индивидуален административен акт - влязла в сила заповед № ДК-02-БС-28 от 26.10.2007г.. Обстоятелството, че строежът е изпълнен законно от бащата на оспорващия през 1963г., съдът е намерил за опровергано от приложените писмени доказателства, като е посочено, че за процесния строеж е постановен отказ за узаконяване от главния архитект на Община Бургас и същият не е търпим съгласно §16, ал.1 от ПРЗ на ЗУТ.

След произнасянето на съда, заповед № ДК-02-БС-28/26.10.2007г. на Началника на РДНСК Бургас е оспорена с жалба вх.№ 7688/27.08.2013г. от Л.И.Г., като наследник на В.К.Г..

Право на обжалване на заповед, издадена на основание чл.255 от ЗУТ, по аргумент на чл.215 от ЗУТ и качеството на заинтересовани лица имат възложителят и извършителят на строежа. Тези лица имат право на обжалване и действията по изпълнението на такава заповед, съобразно чл.3 от Наредба № 13 от 23.07.2001г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК, която разпоредба предвижда, че към принудително изпълнение на заповеди по чл. 225, ал. 1 или 2 ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях се пристъпва, когато същите не са изпълнени доброволно от адресата. Адресат на заповедта съгласно §3, ал.1 от ДР на Наредба№ 13 от 23.07.2001 г. са физически или юридически лица, които могат да бъдат собственикът на терена, лице с ограничено вещно право или извършителят на незаконния строеж, спрямо които се създава задължение за премахване на незаконния строеж със заповедта по чл. 225, ал.1 или 2 ЗУТ и се определя срок за доброволно изпълнение.

Съответно страни в съдебното производство по оспорване на заповед за премахване са административният орган, в чиито правомощия е издаването на тази заповед и лицето което има право на жалба – възложителя или извършителя на строежа, който е посочен като адресат на заповедта. В настоящия случай е установено, че извършител на процесния строеж е С.В.К. и той е адресат на заповедта. Заповедта за премахване не е обжалвана от С. К., поради което тя се явява стабилен административен акт, по отношение на който към настоящия момент са предприети и действия по изпълнението му, които засягат единствено правната сфера на адресата на заповедта, но не и тази на трети лица.

Неоснователно е възражението на жалбоподателката, че и тя разполага с право на жалба против заповедта за премахване, тъй като за нея липсва правен интерес от направеното оспорване, доколкото тя не е нито възложител, нито изпълнител на строежа, съответно не е посочена и като адресат на акта. Следва да се има в предвид, че заинтересувани лица в административното производство по издаване на заповеди по реда на чл.225, ал.1 от ЗУТ, не участвуват, както и не се конституират такива в съдебното производство по оспорването им, като в този смисъл е и решение 8260/18.06.2010 г. на ВАС по адм. д. 3899/2010г. и определение № 4136 от 22.03.2012 г. на ВАС по адм. д. № 2034/2012г..

По изложените съображения жалбата на Л.И.Г. против заповед № ДК-02-БС-28/26.10.2007г. на Началника на РДНСК гр.Бургас, следва да бъде оставена без разглеждане като процесуално недопустима, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.159, т.4 от АПК, Административен съд гр.Бургас, Х-ти състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Л.И.Г. *** против Заповед № ДК-02-БС-28 от 26.10.2007г. на Началника на РДНСК Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2179/2013г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

                                                                               

 

 

СЪДИЯ: