ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 1810                                дата 12 септември 2013 год.                   Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 12 септември 2013 год., 

в следния състав:

 

                                                                                     Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар: …………………..

Прокурор:…………………..

                                            

разгледа адм. дело 2181  по описа за 2013  год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Съдът е сезиран с жалба подадена от Л.И.Г. *** против Заповед № ДК-02-БС-26/ 26.10.2007г. на Началника на РДНСК – Бургас, с която е наредено да бъде премахнат установен незаконен строеж, наименован „паянтов метален гараж”, находящ се в УПИ ХІ-160, кв.84 по плана на ж.к. „Меден Рудник”, община Бургас, с административен адрес: ул. „Априлци” №20, извършен от С.В.К..

Жалбоподателката оспорва заповедта като необоснована, издадена в противоречие с процесуалния закон. Посочва, че извършител на строежа е В.Г. (починал, баща на С.К. и дядо на жалбоподателката). Твърди, че заповедта за премахване не е връчена на всички негови наследници – съсобственици на строежа, поради което същата не е влязла в сила и не подлежи на изпълнение, като отбелязва, че за заповедта е узнала едва при започване на принудителното изпълнение на 21.08.2013год. Счита, че в производството по издаване на оспорената заповед не се установява кой е извършител на строежа, като заключенията на административния орган, че това е С.К. (адресат на заповедта) не са подкрепени с надлежни доказателства. Иска се отмяна на заповедта.

Съдът, след като прецени представените с жалбата писмени доказателства, тези, съдържащи се в изпратената административна преписка, както и като взе предвид предмета на оспорване, очертан от жалбоподателката, намира подадената от нея жалба за процесуално недопустима за разглеждане, поради следните съображения:

Със заповед № ДК-02-БС-26/26.10.2007г., издадена от началника на РДНСК – Бургас, въз основа на фактическите констатации от извършена проверка от инспектори на РДНСК - Бургас, обективирани в констативен акт № 148/07.08.2007г. и № 149/07.08.2007г. и на основание чл.225, ал.1 от ЗУТ, е разпоредено извършителят С.В.К. да премахне незаконния строеж, представляващ паянтов метален гараж с размери 5,30м./3,00м. и Н=2,00м., изпълнен в УПИ ХІ-160 в кв.84 по плана на ж.к. „Меден рудник”, гр.Бургас, с административен адрес ул.”Априлци” №20. В административната преписка липсват данни заповедта да е обжалвана от нейния адресат. На 03.07.2012г. до С.В.К. е изпратена покана за доброволно изпълнение изх.№ ТБ 86-00-888.

Понастоящем съдът е сезиран с жалба вх.№ 7687/27.08.2013г. против Заповед № ДК-02-БС-26/26.10.2007г. на Началника на РДНСК – Бургас подадена от Л.Г., която се легитимира като наследник на В.К.Г. (съгл. т. 3.2 от Удостоверение за наследници изх. № 94-01-29452/26.08.2013г.) с искане за отмяна на заповедта.

В производството по обжалване на заповед, издадена на основание чл.255 от ЗУТ, право на обжалване по арг. на чл.215 от ЗУТ и качеството на заинтересовани лица имат възложителят и извършителят на строежа. Същите лица имат право на и обжалване действията по изпълнението на такава заповед, съобразно чл.3 от Наредба № 13 от 23.07.2001г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК, която разпоредба предвижда, че към принудително изпълнение на заповеди по чл. 225, ал. 1 или 2 ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях се пристъпва, когато същите не са изпълнени доброволно от адресата.  Адресат на заповедта съгласно §3, ал.1 от ДР на Наредба№ 13 от 23.07.2001 г. са физически или юридически лица, които могат да бъдат собственикът на терена, лице с ограничено вещно право или извършителят на незаконния строеж, спрямо които се създава задължение за премахване на незаконния строеж със заповедта по чл. 225, ал. 1 или 2 ЗУТ и се определя срок за доброволно изпълнение. Обосновава се извод, че в заповедта следва да е посочено едно от тези лица като адресат, като в случая е посочен извършителя на незаконния строеж към момента на издаване на заповедта – С.К..

По отношение на възраженията на жалбоподателката, че и тя разполага с право на жалба против заповедта за премахване на незаконния строеж, както и с такава против действията по принудителното изпълнение на същата, съдът отбелязва, че за Г. липсва правен интерес от обжалването на заповедта, като такъв не може да се извлече от наведените в жалбата доводи, че е съсобственик на сградата, чието премахване е разпоредено с оспорената заповед. Съдът намира за нужно да посочи, че заинтересувани лица в административното производство по издаване на заповедта не участвуват, както и не се конституират такива в съдебното производство по оспорването й (по арг. от Решение 8260 от 18.06.2010 г. на ВАС по адм. д. 3899/2010г., 5-членен с-в). Предвид изложеното, страни в административното производство, което се развива по повод спора за законосъобразността на издадената заповед за премахване на строежа са административният орган, в чиито правомощия е издаването на тази заповед и извършителят на строежа. В настоящия случай е безспорно установено, че извършител на разпоредения за премахване строеж е С.В.К., още повече, че заповедта за премахване не е обжалвана от него и същата се явява стабилен административен акт.

На основание изложените мотиви, поради липса на правен интерес,  жалбата, като процесуално недопустима, следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено, поради което и на основание чл.159, т.4 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Л.И.Г. *** против Заповед № ДК-02-БС-26/ 26.10.2007год. на Началника на РДНСК – Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2181/2013 год. по описа на Административен съд – Бургас.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

                                                                               

 

 

СЪДИЯ: