О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 1803                от 11.09.2013г.,      град Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на единадесети септември две хиляди и тринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 2223 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на Т.И.К., ЕГН ********** *** против Заповед № 381/20.08.2013 год. на Кмета на Община Малко Търново. С оспорения административен акт, Кмета на Община Малко Търново е забранил провеждане на „Гладен протест срещу неадекватното поведение на общинската администрация, срещу организираната група, наречена „Полиция” и срещу престъпното поведение на Прокуратура и съд гр. Малко Търново” по уведомление, подадено от жалбоподателя Т.И.К. с вх. № 94-00-2914/19.08.2013 год. В сезиращата съда жалба е заявено, че с оспорения административен акт, Кмета на Община Малко Търново лишава жалбоподателя от конституционното му право да протестира мирно на място и по време, подходящо за него. Иска се от съда да отмени оспорения административен акт, като в жалбата са развити доводи за незаконосъобразност на същия. 

След като прецени заявените в жалбата твърдения и изпратените с административната преписка писмени доказателства, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

С уведомление вх. № 94-00-2914/19.08.2013 год., Т.И.К. ***, че на 20.08.2013 год. от 11.30 часа започва гладен протест срещу неадекватното поведение на общинската администрация, срещу организираната група, наречена „Полиция” и срещу престъпното поведение на Прокуратура и съд гр. Малко Търново. В уведомлението също е посочено, че протеста ще се проведе на кръстовището на ул. „България” и ул. „Малкотърновска комуна” от страната на православен храм „Света Богородица” и ще бъде 24 часа в денонощие. Така полученото уведомление е било изпратено до Началника на РУ „Полиция” гр. Малко Търново за становище. С писмо рег. № 2412/20.08.2013 год., Началника на РУП Малко Търново е изразил становище, че след като местостоенето на К. не пречи на безопасността на движението, а и самия той не нарушава обществения ред, РУП Малко Търново няма възражения за протеста.

Със Заповед № 381/20.08.2013 год., Кмета на Община Малко Търново е забранил провеждане на „Гладен протест срещу неадекватното поведение на общинската администрация, срещу организираната група, наречена „Полиция” и срещу престъпното поведение на Прокуратура и съд гр. Малко Търново” по уведомлението, подадено от жалбоподателя Т.И.К.. В мотивите на така постановения административен акт е прието, че не е спазена разпоредбата на чл. 8, ал. 1 от Закона за събранията, митингите и манифестациите, в частта относно срока за подаване на уведомлението за протест, а именно 48 часа преди началото му.

Към административната преписка са приложени сведение от Г.П.Д. – Секретар на Община Малко Търново и четири броя докладни записки, както следва: рег. № 2449/23.08.2013 год., изготвена от Д.В.К. – полицейски инспектор при РУП М. Търново, рег. № 2454/23.08.2013 год., изготвена от Р. С. - мл.полицейски инспектор при РУП М. Търново, рег. № 2471/26.08.2013 год., изготвена от Т. Н. Т. – мл.полицейски инспектор при РУП М. Търново и рег. № 2492/27.08.2013 год., изготвена от Д. С.– мл.полицейски инспектор „КОС” при РУП М. Търново. От така приложените писмени доказателства се установява, че Заповед № 381/20.08.2013 год. на Кмета на община Малко Търново е била връчена лично на Т.К. на 23.08.2013 год. около 15.00 часа от полицейски инспектор Д. К..

            След анализ на така установената фактическа обстановка, настоящия съдебен състав намира жалбата на Т.И.К. против Заповед № 381/20.08.2013 год. на Кмета на Община Малко Търново за процесуално недопустима, като просрочена. Съгласно нормата на чл. 12, ал. 4 от Закона за събранията, митингите и манифестациите, организаторът на събранието, митинга или манифестацията може да обжалва забраната по предходната алинея пред съответния административен съд в 3-дневен срок от получаването й. В настоящия случай, Заповед № 381/20.08.2013 год. на Кмета на Община Малко Търново е получена на 23.08.2013 год., като 3-дневния срок за оспорване на същата изтича на 26.08.2013 год. – понеделник работен ден. Жалбата против административния акт е изготвена и подадена на 27.08.2013 год., т.е. след изтичане на законоустановения 3-дневен срок по чл. 12, ал. 4 от ЗСММ.

Съгласно чл. 159, т. 5 от АПК, жалбата или протеста се оставя без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, то се прекратява, когато оспорването е просрочено. Предвид това, подадената след срока жалба се явява процесуално недопустима за разглеждане, поради което, същата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Мотивиран от горното и на основание чл. 159, т. 5 от АПК, Административен съд – гр. Бургас, втори състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.И.К., ЕГН ********** *** против Заповед № 381/20.08.2013 год. на Кмета на Община Малко Търново.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2223/2013г. по описа на Административен съд - Бургас.

Определението подлежи на касационно обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

                                                                                                                                                                                                                                                    СЪДИЯ: