О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер  1815                   от 12.09.2013г.,      град Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на дванадесети септември две хиляди и тринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 2228 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 118 от КСО, във вр. с чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба от К.С.А. ЕГН ********** *** против Решение № 94К-6283-2/ 22.08.2013 год. на Директора на Районно управление „Социално осигуряване” гр. Бургас, с което е потвърдено Разпореждане № 99/29.05.2013 год. на Ръководителя на пенсионно осигуряване в РУ „СО” гр. Бургас, с което на основание чл. 99, ал. 1, т. 6 от КСО е изменена в действителен размер отпуснатата по § 4, ал. 1 от ПЗР на КСО лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на същата.

С Разпореждане № 1757/05.09.2013 год. на съдията докладчик по адм. дело № 2228/13 год. по описа на съда, жалбата на К.С.А. е оставена без движение, като на жалбоподателката е указано в 7-дневен срок от получаване на съобщението да отстрани нередовностите по така подадената жалба, като: 1) уточни дали желае да оспорва административния акт по съдебен ред пред Административен съд гр. Бургас; 2) да уточни в какво се състои незаконосъобразността на административния акт и 3) да формулира искане.

В указания от съда срок по делото е постъпила молба с вх. № 7940/11.09.2013 год. от К.А., в която жалбоподателката е заявила, че желае да бъде прекратено образуваното административно дело № 2228/2013 год. по описа на Административен съд гр. Бургас.

Като взе предвид горното и като съобрази закона, настоящия съдебен състав намира така депозираното заявление за допустимо и основателно по следните съображения:

Заявлението, с което e формулиран отказ от оспорването е подадено от  жалбоподателя лично, поради което съда намира същото за процесуално допустимо. По отношение на искането за прекратяване на производството, съгласно чл. 155, ал. 1 от АПК, при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или отчасти, като съгласно ал. 3 на същия текст, оттеглянето и отказът от оспорването извън съдебно заседание се прави с писмена молба. В настоящия случай, оттеглянето е направено извън съдебното заседание с нарочна писмена молба от жалбоподателя и разгледано по същество е основателно.

Съгласно чл. 159, т. 8 от АПК, жалбата или протестът се оставя без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, то се прекратява, когато оспорването бъде оттеглено или бъде извършен отказ от него. Във връзка с това, сезиращата съда жалба на К.С.А. следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от горното и на основание чл. 159, т. 8 от АПК, Административен съд гр. Бургас, втори състав,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.С.А. ЕГН ********** *** против Решение № 94К-6283-2/22.08.2013 год. на Директора на Районно управление „Социално осигуряване” гр. Бургас, с което е потвърдено Разпореждане № 99/29.05.2013 год. на Ръководителя на пенсионно осигуряване в РУ „СО” гр. Бургас , с което на основание чл. 99, ал. 1, т. 6 от КСО е изменена в действителен размер отпуснатата по § 4, ал. 1 от ПЗР на КСО лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на същата.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело 2228/2013 год. по описа на Административен съд гр. Бургас.

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд – с частна жалба в седемдневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 

 

 

 

СЪДИЯ: