О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер  1773              от  09.09.2013г.,      град Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на девети септември две хиляди и тринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 2243 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е образувано по жалба от В. Н. Т. ЕГН ********** ***. В жалбата е заявено, че Т. е работил в хотел „Андромеда”, където е претърпял трудова злополука. Заявено е също, че жалбоподателя е полагал труд по 17 часа на ден, като работодателя му е заплащал трудово възнаграждение за 8 часов работен ден. Във връзка с така заявените твърдения, жалбоподателя Т. е формулирал искане за постановяване на решение, по силата на което да бъде задължен работодателя да заплати дължимото трудово възнаграждение, съгласно действително положения труд, както и дължимите суми за времето, през което е бил в болнични.

            След анализ на така заявените твърдения и формулираните искания, съда намира, че жалбата не е подсъдна Административен съд гр. Бургас. По своята същност, в жалбата са заявени претенции за дължимо трудово възнаграждение за действително положен труд, за възникнала трудова злополука и дължимо обезщетение за същата, които претенции съставляват трудови правоотношения, които се регламентиран с нормите на Кодекса на труда (КТ). Във връзка със заявените твърдения, в случая е налице трудов спор, съгласно нормата на чл. 357, ал. 1 от КТ. Съгласно чл. 360, ал. 1 от ГПК, трудовите спорове се разглеждат по реда на ГПК пред съответния районен (респ. окръжен) съд.

            Предвид горното и с оглед обстоятелството, че в настоящия случай се касае за трудов спор, който следва да бъде разгледан и решен по реда на ГПК, настоящия съдебен състав намира, че жалбата е недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено. 

            Мотивиран от това, Бургаският административен съд, втори състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В. Н. Т. ЕГН ********** ***.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2243/2013г. по описа на Административен съд– гр.Бургас.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: