ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер  1847              16 септември  2013  година                     град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ - ми състав, в закрито заседание на шестнадесети септември, две хиляди и тринадесета година, в състав:                                             

                                                                                  Съдия : Златина Бъчварова

като разгледа  административно дело номер 2256  по описа за  2013 година,   за да се произнесе, взе предвид следното:

   Производството е образувано по жалба на „Голдън Бъг”ЕООД, ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление –***, представлявано от С.М.А. против Заповед № 1031/02.08.2013 година на кмета на Община Несебър, с която се забранява свободния достъп до територията на депото за битови отпадъци на гр. Несебър, като се разрешава да се допускат единствено и само лица с местоизпълнение на трудовите си задължения на депото, лица превозващи, битови отпадъци и притежшаващи соътветното разрешително за това; в извънработно време входовете на депото да се заключват; контролът по ограничаване свободния достъп да депото е възложен на дирекция „Общинско звено за самоохрана” при Община Несебър; на основание чл.37, ал.1, б. „б” ЗАНН е възложено на служители от дирекция „Общинско звено за самоохрана” и отдел „Екология” при Община Несебър да съставят АУАН на лица, различни от посочените по-горе и с цел опазване на обществения ред, свързан с транспортирането и депонирането на битови отпадъци, забраната за достъпа до депото да се прилага и със съдействието на РУП – Несебър.

Иска се нейната отмяна.

Съдът, след извършена служебна проверка, намира, че жалбата е недопустима по следните съображения:

Оспорената пред Административен съд – Бургас Заповед №1031 от 02.08.2013 година на кмета на Община Несебър, издадена на основание чл.40, ал.1, т.4 от Наредба №8 от 24.08.2004 година за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци /отм./, действала към момента на издаване на заповедта, във връзка с чл.44, ал.1, т.1 и т.2 и ал.2 ЗМСМА, не представлява годен за съдебно обжалване административен акт по смисъла на чл.21 АПК. Същата не е и общ административен акт, както твърди жалбоподателя. С нея кметът на общината, изпълняващ правомощията си да ръководи цялата изпълнителна дейност на общината и да насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи, е определил правилата за достъп до депото за битови отпадъци в Община Несебър, затова последната не е индивидуален административен акт, а е вътрешноведомствен акт. Със заповедта са определени правилата за достъпа до депото на изпълняващите трудовите си задължения в него, лицата, превозващи битови отпадъци и притежаващи съответното разрешително за това, определена е дирекцията в Общината, която да осъществява контрола по ограничаване свободния достъп до депото, служителите, които да издават АУАН при констатирани нарушения във връзка с достъпа до него и е посочено, че при осъществяване забраната за свободен достъп до депото ще се осъществява със съдействието на РУП – Несебър.

Според правилото на чл.21, ал.1 АПК индивидуален административен акт е изричното волеизявление на административен орган, с което се създават права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на отделни граждани или организации. Съществените белези, които определят издадения акт от административния орган  като индивидуален административен акт са властническия характер на волеизявлението и неговата насоченост- адресатите на този акт, дали с него  непосредствено се създават права или задължения, или се засягат права, свободи или законни интереси.

Цитираната заповед на кмета на Община Несебър по своя характер е вътрешноведомствен административен акт и има насоченост само към лицата, работещи по трудово правоотношение в депото, тези, превозващи битови отпадъци и притежаващите съответното разрешително за това, както и за тези лица, осъществяващи контрола във връзка с достъпа до депото, но с нея пряко и непосредствено не се възлагат задължения на жалбоподателя, за да се приеме, че се засягат негови права и законни интереси, които от своя страна да обусловят правния му интерес от оспорване на заповедта. Дружеството-жалбоподател не е адресат на заповедта и за него не възникват задължения, а само са определени конкретни правила за достъп до депото. В този смисъл е Определение №5725 от 23.04.2013 година на ВАС по адм. дело №5213/2013 година, IV отд. и др.

Освен това, забраната за свододен достъп до депата за третиране на битови отпадъци, както и изричното задължение за заключване на вратите на депата в извънработно време произтичат от разпоредбата на подзаконов нормативен акт -  чл.40, ал.1, т.4 от Наредба №8/2004г. /Наредбата/, като същия текст е възпроизведен и в сега действащата Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, в сила от 13.09.2013 г., издадена от Министерството на околната среда и водите/ Обн. ДВ. бр.80 от 13 септември 2013г./

 

При това положение, съдът приема, че липсва годен за оспорване административен акт и жалбоподателят не доказва правен интерес от оспорването му, поради което жалбата на  Голдън БъгЕООД – гр. Несебър е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

         Водим от горното и на основание чл. 159, т.1 и т.4 АПК, Административен съд – Бургас, VІІІ-ми състав

 

        О П Р Е Д Е Л И:

       

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на „Голдън Бъг”ЕООД, ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление –***, представлявано от С.М.А. против Заповед № 1031/02.08.2013 година на кмета на Община Несебър.

         ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №2256 по описа на Административен съд – Бургас за 2013 година.

        ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 7- седем дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

                                                              

       

                                                         СЪДИЯ :