О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер 1862                  Година 16.09.2013               Град Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, десети състав, на шестнадесети септември две хиляди и тринадесета година, в закрито заседание, в състав:                   

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 2257 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.88, ал.3 от АПК.

Образувано е по жалба на „Голдън Бъг” ЕООД, гр.*** представлявано от управителя С.М.А. против заповед № РД-09-84/03.09.2013г. на Областен управител на Област Бургас, с която е оставена без разглеждане подадената от дружеството  жалба с вх.№ 26-00-464/09.08.2013г. срещу заповед № 1031/02.08.2013г. на Кмета на община Несебър и е прекратено производството. В жалбата се излагат твърдения за незаконосъобразност на заповедта, поради противоречие с материалноправните разпоредби, съществено нарушение на административнопроизводствените правила и несъответствие с целта на закона. Иска се отмяна на заповедта и връщане на преписката на Областния управител на Област Бургас, със задължителни указания за произнасяне по същество по подадената от дружеството жалба.

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срок от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледано по същество жалбата е неоснователна.

Предмет на оспорване е заповед № РД-09-84/03.09.2013г. на Областния управител на Област Бургас, с която е оставена без разглеждане жалба с вх.№ 26-00-464/09.08.2013г. подадена от „Голдън Бъг” ЕООД срещу заповед № 1031/02.08.2013г. на кмета на община Несебър и е прекратено производството.

Съгласно чл.142, ал.1 от АПК съответствието на административния акт с материалния закон се преценява към момента на издаването му, а съгласно ал.2 установяването на нови факти от значение за делото след издаване на акта се преценява към момента на приключване на устните състезания.

При извършена от съда служебна справка в деловодната система на Административен съд гр.Бургас, се установи че адм.дело № 2256/2013г. по описа на съда е образувано по жалба „Голдън Бъг” ЕООД, гр.Несебър против заповед № 1031/02.08.2013г. на кмета на Община Несебър.

В случая заповедта на Областния управител на област Бургас е постановена в производство по оспорване по административен ред на заповед № 1031/02.08.2013г. на кмета на Община Несебър. Към настоящия момент в Административен съд гр.Бургас са образувани две съдебни производства, първото по адм.дело № 2256/2013г. с предмет на оспорване заповед № 1031/02.08.2013г. на кмета на Община Несебър и второто по настоящото адм.дело № 2257/2013г. с предмет на оспорване заповед № РД-09-84/03.09.2013г. на Областния управител на Област Бургас.

Съгласно чл.129, ал.1 от АПК ако законосъобразността на административен акт или на отказ да бъде издаден административен акт е оспорена едновременно пред по-горестоящ административен орган и пред съд, жалбите се съединяват в едно общо производство, подведомствено на съда.

С посочената норма законодателят е предвидил, че е недопустимо  административен орган и съд в един и същ момент да разглеждат и да се произнасят по законосъобразността на един и същ административен акт.

В производството по реда на чл.88, ал.3 от АПК, при съдебното оспорване евентуалната основателност на жалбата има за последица отмяна на акта на горестоящия административен орган и връщане на административната преписка за произнасяне по съществото по подадената при административното оспорване жалба. Ето защо, предвид наличното в Административен съд гр.Бургас на вече образувано съдебно оспорване на заповед № 1031/02.08.2013г. на кмета на община Несебър, областния управител към настоящия момент не разполага с компетентност да се произнесе по първоначално подадената до него жалба. В противен случай, ако той се произнесе по законосъобразността на оспорената пред него заповед, би нарушил законовата забрана на чл.130, ал.2 от АПК, съгласно която никой друг орган няма право да приеме за разглеждане дело, което вече се разглежда от съда. Тази нормата определя изключителната подведомственост на административния съд по административни дела и лишава от компетентност други органи да се произнасят по административния спор, който съдът е приел за разглеждане, като времевите предели на материалната компетентност на административния орган, с образуването на съдебното производство, са изчерпани.

С оглед на изложеното към настоящия момент е налице хипотезата на чл.129, ал.1 от АПК и Областния управител на Област Бургас, вече не е компетентен да разгледа подадената пред него жалба срещу заповед № 1031/02.08.2013г. на Кмета на Община Несебър. Ето защо и на основание чл.88, ал.3, във връзка с чл.142, ал.1 и чл.129, ал.1 от АПК, жалбата на „Голдън Бъг” ЕООД, следва да бъде отхвърлена, като неоснователна.

В допълнение на изложеното следва да се има в предвид, че за да прекрати производството пред него, областния управител е приел, че оспорената заповед № 1031/02.08.2013г. на кмета на Община Несебър не е административен акт и не подлежи на контрол по реда на АПК. В случая, след като е налице вече висящо производство в Административен съд гр.Бургас с предмет на оспорване също заповед № 1031/02.08.2013г. на кмета на Община Несебър, единствено съдът в това производство следва да прецени дали тази заповед е административен акт или не.

Съгласно чл.88, ал.3 от АПК настоящото определение е окончателно и не подлежи на обжалване.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, Х-ти състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Голдън Бъг” ЕООД, гр.*** представлявано от управителя С.М.А. против заповед № РД-09-84/03.09.2013г. на Областния управител на Област Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

                                  

 

СЪДИЯ :