ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер   1895                Година 18.09.2013      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС, десети състав, на осемнадесети септември две хиляди и тринадесета година в закрито заседание в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

 

Секретар  

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело № 2277 по описа за 2013 година, за да се произнесе взе в предвид следното:

Производството е образувано по искова молба на „Еко Ресурс” ЕООД, с.Момина църква, община Средец, представлявано от Ж.Н.Ж. срещу Община Средец, представлявана от кмета инж.И. Ж.. С исковата молба на основание чл.1, ал.1 и чл.4 от ЗОДОВ се претендира да се осъди ответника да заплати обезщетение в общ размер на 92 921,21 лева,  представляващо пропуснато подпомагане по СЕПП в размер на 67 991,13 лева и по Натура 2000 в размер на 24 930,08 лева за кампания 2013 (стопанската 2012-2013г.).

В исковата молба се сочи, че с решение № 1678/27.08.2013г., постановено по адм.дело № 802/2013г. по описа на Административен съд гр.Бургас е отменен мълчаливия отказ на началника на управление „Земеделие” в община Средец да се произнесе по направеното искане за издаване на разрешение по чл.32, ал.3 от Закона за опазване на селскостопанското имущество за премахване на дървета находящи се в земеделските земи отдадени под наем на дружеството с договор № 8/22.03.2011г. от община Средец и преписката е върната за ново произнасяне. До завеждане на исковата молба не е нали произнасяне на началника на управление „Земеделие” в община Средец по искане вх.№ 12.00.90/04.02.2013г..   

Административен съд гр.Бургас на основание чл.140, ал.1 от ГПК, след като разгледа приложените по делото доказателства, намира предявените искове за недопустими, по следните съображения:

Съгласно чл.204, ал.1 от АПК, иска за обезщетение може да се предяви след отмяна на административния акт по съответния ред, като съгласно ал.2 искът може да се предяви и заедно с оспорването на административния акт до приключване на първото заседание по делото.

В случая ищеца претендира обезщетение за вреди, причинени му от мълчалив отказ на началника на управление „Земеделие” в община Средец да се произнесе по направеното искане за издаване на разрешение по чл.32, ал.3 от Закона за опазване на селскостопанското имущество за премахване на дървета находящи се в земеделските земи отдадени под наем на дружеството с договор № 8/22.03.2011г. от община Средец. Този отказ, действително е отменен с решение № 1678/27.08.2013г., постановено по адм.дело № 802/2013г. по описа на Административен съд гр.Бургас, но при извършената от съда служебна справка се установи, че към настоящия момент това решение не е влязло в законна сила. Ето защо, след като съдебното решение все още не е влязло в сила, не са налице предпоставките по чл.204, ал.1 от АПК за допустимост на производството по обезщетение, поради което исковата молба е процесуално недопустима и следва да бъде върната, а производството по делото прекратено.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ВРЪЩА исковата молба на „Еко Ресурс” ЕООД, с.Момина църква, община Средец, представлявано от Ж.Н.Ж. срещу Община Средец, представлявана от кмета инж.И. Ж., с която на основание чл.1, ал.1 и чл.4 от ЗОДОВ, се претендира да бъде осъден ответника да заплати на ищеца обезщетение в общ размер на 92 921,21 лева, представляващо пропуснато подпомагане по СЕПП в размер на 67 991,13 лева и по Натура 2000 в размер на 24 930,08 лева за кампания 2013 (стопанската 2012-2013г.).

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2277 по описа за 2013г. на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: