ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер  1961                 27 септември 2013  година                   град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, ХІІІ- ти състав, в закрито заседание на двадесет и седми септември, две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: Таня Евтимова

                                                              ЧЛЕНОВЕ:1.Галина Радикова

                                                                                  2. Златина Бъчварова                                             

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 2312 по описа за  2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл.229 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

          Образувано е по частна жалба на Е.П.С. *** и Д.Г.С. *** като наследници на Г.Х.Т., чрез пълномощник, против определение № 5545 от 05.07.2013 година по гражданско дело №4567/2013 година по описа на  Районен съд – Бургас, с което не е прието заявеното от жалбоподателите изменение на петитума на жалбата против заповед №РД-09-19 от 27.02.2013 година на областен управител на област с административен център- гр. Бургас, с която е одобрен планът на новообразуваните имоти в местността „Хаджи али дере” в землището на гр. Созопол; оставил е без разглеждане подадената от Е.С. и Д.С., двамата от гр. Созопол, жалба против заповед №РД-09-19/27.02.2013 година на областен управител на област с административен център – Бургас, в частта, по отношение одобряване плана на новообразуваните имоти за имот 70.115 и е отхвърлил искането им за възстановяване на срока за обжалване на заповедта.

         Жалбоподателите, чрез пълномощника си, молят определението на районния съд като неправилно и незаконосъобразно да се отмени. В частната жалба твърдят, че възражението срещу заповедта на областния управител е подадено в законоустановения срок за имот №108 по плана на новообразуваните имоти. Впоследствие след предоставяне на грешни данни било подадено и второ възражение касаещо имот 70.115 и е поискал изрично възстановяване на срока за обжалване по чл.161, ал.1 АПК, тъй като срокът бил пропуснат, поради действия на администрацията, които са ги въвели в заблуждение.

           Административен съд – Бургас, ХІІІ – ти състав, като взе предвид представените по делото доказателства и съобрази закона, намира за установено следното:

          Частната жалба е подадена в срока по чл.230 АПК, от надлежни страни, поради което процесуално допустима.

            Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

            С молба от 24.06.2013 година, жалбоподателите са подали молба, в която твърдят, че поради предоставени грешни данни от Община  Созопол за това кой от новообразуваните имоти попада в бившия имот на Г.Х.Т.. След извършена справка било установено, че в границите на бившия имот попада новообразуван имот №115, записан на Х.М.С., на когото със заповед №388/12.03.2009 година кметът на Община Созопол е признал право да придобие собствеността върху имота. Жалбоподателите молят първоинстанционния съд да приеме подаденото от тях възражение като такова против заповедта на областния управител в частта, с която като собственик на имот №115 е вписан Х.М.С.. В молбата молят също, в случай, че подаденото изменение на възражението не бъде прието, да им бъде възстановен срока за обжалване на заповедта, поради действия на администрацията, които са ги въвели в заблуждение.

              Така постановеното определение е валидно, допустимо и правилно.

               Правилно районният съд е приел, че след като жалбата против заповедта на областния управител за одобряване плана на новообразуваните имоти в частта относно имот №70.108 е недопустимо впоследствие под формата на изменение на претенцията да се счита, че същата е подадена относно имот №70.115. Касае се нов предмет на спора и на практика за подаване на нова жалба, която обаче е просрочена, тъй като срокът за оспорване на заповедта на областния управител, с която е одобрен плана на новообразуваните имоти в местността „Хаджи али дере” в землището на гр. Созопол, е обнародвана в ДВ, бр.28 от 19.03.2013 година, поради което 14-дневния срок за обжалване е изтекъл на 02.04.2013 година.

              Правилно съдът е оставил и искането за възстановяване на срока по чл.161, ал.1 АПК, поради липса на каквито и да доказателства за действия на администрацията, в случая на Община Созопол, с които е въвела в заблуждение жалбоподателите, тъй като справка относно процесния имот №70.115, в срока за обжалване, е можело да се направи в Общината по графичната част на ПНИ, така както е указано в заповедта на областния управител.

              С оглед изложеното, съдът намира, че частната жалба на Е.П.С. и Д.Г.С. е неоснователна и следва да се остави без уважение, а определението на районния съд като правилно и законосъобразно - в сила.

               По тези съображения и на основание чл.221, ал.2 АПК, Административен съд – Бургас, ХІІІ-ти състав

 

                О П Р Е Д Е Л И :

 

                ОСТАВЯ В СИЛА определение №5545 от 05.07.2013 година, постановено по гражданско дело №4567/2013 година по описа на Районен съд – Бургас.

           Определението е окончателно.

 

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                                           2.