О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 1955/26.09.2013 година, град Бургас,

 

Административен съд – Бургас, в закрито заседание на двадесет и шести септември, две хиляди и тринадесета година,  в състав:

 

СЪДИЯ: Веселин Енчев   

 

разгледа адм.д. № 2380/2013 година.

 

Производството е образувано по сезираща заповед № РД – 09 – 88/18.09.2013 година на областния управител на Бургаска област, с която, на основание чл. 32 ал.2 от Закона за администрацията (ЗА) във връзка с чл. 45 ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), е оспорено решение № 505/28.08.2013 година на Общински съвет – Средец (ОбС).

С оспореното решение ОбС е открил процедура по представяне на концесия за услуга на обект – публична общинска собственост – ПИ № 086009 в местността “Джендема”, землището на село Суходол, община Средец, като е определил и предмета на концесията – “управление и поддръжка на язовир с. Суходол”.

След като съпостави съдържанието на заповедта и оспореното решение с приложимото право – Закона за концесиите (ЗК), настоящият съдебен състав приема че оспорването е подведомствено за разглеждане от Комисията за защита на конкуренцията, а не от административен съд.

Решението на ОбС е прието по реда на чл. 39 от ЗК.

Съгласно чл. 83 ал.1 от ЗК, на обжалване по реда на тази глава подлежи всяко решение на органите по този закон, както и решенията на комисията за провеждане на процедурата по чл. 48, ал. 1, т. 2 и 3. Решенията се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително относно наличието на дискриминационни изисквания относно критериите за подбор или други дискриминационни технически, икономически или финансови условия в обявлението, в документацията за участие или във всеки друг документ, свързан с процедурата за предоставяне на концесията.

            По изложените съображения, на основание чл. 130 ал.4 от АПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

           

ИЗПРАЩА на Комисията за защита на конкуренцията - по подведомственост  -заповед № РД – 09 – 88/18.09.2013 година на областния управител на Бургаска област, с която е оспорено решение № 505/28.08.2013 година на Общински съвет – Средец.

 

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 2380/2013 година.

 

Определението може да се обжалва пред Върховен административен съд – в седемдневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 

 

СЪДИЯ: