Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  Н  Е

 

Номер 5853                    от 20.09.2013г.,      град Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на двадесети септември две хиляди и тринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 2334 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 250 и сл. от АПК.

Образувано е по молба на „Венис Марина” ЕООД с ЕИК *** със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя З.А.К., „Венис” ООД с ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр. ***, представлявано от управителя Х.А.А. – и двете дружества с адрес за кореспонденция гр. ***, както и от „СОХО” ООД с ЕИК *** със седалище и адрес на управление к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, хотел „АСТОРИЯ” представлявано от управителя Д.Х.Ч.. В така депозираната жалба, трите дружества, чрез представляващите ги управители са формулирали искане на основание чл. 250 и сл. от АПК да бъде разпоредено на Директора на РИОСВ гр. Бургас да прекрати действията по провеждането на конкурс за възлагане на туристическа дейност с предмет „Разходка с лодка по река Ропотамо в резерват Ропотамо”, които действия, по данни на жалбоподателите продължават и към момента на депозиране на сезиращата съда жалба.

След като прецени твърденията, заявени в молбата и приложените към административната преписка материали, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

С Решение № 102/21.08.2013 год., на основание чл. 24, във връзка с чл. 59, ал. 3 от Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии – изключителна държавна собственост (накратко Правилника), чл. 46, ал. 1, т. 2 от Закона за защитените територии и Заповед № 318/07.05.1992 год. на МОС, Директора на РИОСВ гр. Бургас е постановил да се открие конкурс за възлагане на туристическа дейност по чл. 58, т. 2, б. „в” от Правилника с предмет: „Разходка с лодка по река Ропотамо в Резерват Ропотамо”. С цитираното решение е определено мястото за изпълнение на дейността – Резерват Ропотамо, изискванията, на които следва да отговарят кандидатите, размера на гаранцията за участие, критериите за оценка на предложенията и другите условия по провеждането на конкурса, като е одобрена и поканата и документацията за участие в конкурса.

След извършена от съда служебна справка е установено, че дружествата на „Венис Марина” ЕООД с ЕИК ***, „Венис” ООД с ЕИК *** и „СОХО” ООД с ЕИК *** са оспорили така постановеното Решение № 102/21.08.2013 год. на Директора на РИОСВ гр. Бургас пред Административен съд гр. Бургас, където са образувани административни дела № 2249/2013 год., № 2250/2013 год. и № 2251/2013 год. по описа на съда. С Определения № 1791/10.09.2013 год. и № 1793/10.09.2013 год. на Административен съд гр. Бургас, адм. дело № 2250/2013 год. и № 2251/2013 год. са прекратени и присъединени към адм. дело № 2249/2013 год. по описа на съда за съвместно разглеждане. С Определение № 1870/ 17.09.2013 год., постановено по адм. дело № 2249/2013 год., Административен съд гр. Бургас е оставил без разглеждане искането на „Венис Марина” ЕООД с ЕИК ***, „Венис” ООД с ЕИК *** и „СОХО” ООД с ЕИК *** за спиране на предварителното изпълнение на Решение № 102 от 21.08.2013 година на Директора на РИОСВ – Бургас.

В сезиращата съда молба е заявено, че независимо от подадените жалби против Решение № 102/21.08.2013 год. на Директора на РИОСВ гр. Бургас и образуваното по този повод административно дело, в нарушение на чл. 166, ал. 1 от АПК, производството по обявения конкурс не е спряно, като от страна на административния орган е издадена последваща заповед за назначаване на конкурсна комисия, която на 09.09.2013 год. от 10.00 часа е започнала провеждането на конкурса. По твърдение на молителите, към момента на депозиране на молбата не е представен протокола за дейността на комисията, провела конкурса.

Във връзка с горното, молителите са обосновали искане по реда на чл. 250 от АПК за прекратяване на твърдяните от тях незаконосъобразни действия по провеждане на конкурс за възлагане на туристическа дейност с предмет: „Разходка с лодка по река Ропотамо в Резерват Ропотамо”.

След анализ на описаната фактическа обстановка, настоящия съдебен състав намира искането по реда на чл. 250 от АПК за спиране на действията по провеждане на конкурса за процесуално недопустимо по следните съображения:

С разпоредбата на чл. 250 от дял III, Глава ХV на АПК е регламентирана защита срещу всякакви фактически действия на административните органи и техните длъжностни лица, които не са административни актове и не се извършват в изпълнение на административни актове или закона. Обект на защита по  чл. 250, ал. 1 от АПК са застрашените или нарушени права от неоснователни действия на административен орган или длъжностно лице. Нормативно установеният критерий да се квалифицира определено фактическо действие на администрацията като неоснователно е то да не се основава на административен акт или на закона, т. е. да не е налице правно основание за извършването му. За да се предизвика разпоредената от цитираната правна норма последица - прекратяване на неоснователни действия, то следва да е налице отрицателна предпоставка - липса на административен акт, респективно липса на закон, които да обосновават извършването им. Наличието на акт на административен орган като основание за извършване на действията елиминира приложението на  чл. 250, ал. 1 от АПК и е пречка за постановяване спирането/прекратяването им. Следователно производството по този ред е допустимо в хипотезите, когато са налице фактически действия, извършвани от административен орган или длъжностно лице (и в двата случая те са носители на властнически правомощия, овластени по силата на закона), които не произтичат от сочените основания, какъвто не е настоящия казус.

В настоящия случай, действията по провеждане на конкурса, чиито прекратяване е поискано със сезиращата съда молба се основат на административен акт - Решение № 102/21.08.2013 год. на Директора на РИОСВ гр. Бургас, постановено на основание конкретни правни норми - чл. 24, във връзка с чл. 59, ал. 3 от Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии – изключителна държавна собственост и чл. 46, ал. 1, т. 2 от Закона за защитените територии. В настоящото производство е недопустима преценката дали е законосъобразно това решение на Директора на РИОСВ гр. Бургас и подлежи ли същото като стабилен административен акт на изпълнение. Наличието на административен акт, постановен на основание конкретни правни норми, в изпълнение на който административен акт са осъществяваните фактически действия, налага извод, че търсената защита е извън предмета на производството по чл. 250 и сл. от АПК. С оглед на това, искането за прекратяване на тези фактически действия се явява процесуално недопустимо, поради което следва да бъде оставено без разглеждане, а производството по делото прекратено.

            Мотивиран от това, Бургаският административен съд, втори състав

 

Р А З П О Р Е Д И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на „Венис Марина” ЕООД с ЕИК *** със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя З.А.К., „Венис” ООД с ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр. ***, представлявано от управителя Х.А.А. – и двете дружества с адрес за кореспонденция гр. ***, както и от „СОХО” ООД с ЕИК *** със седалище и адрес на управление к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, хотел „АСТОРИЯ” представлявано от управителя Д.Х.Ч. за прекратяване на действията на Директора на РИОСВ гр. Бургас по провеждането на конкурс за възлагане на туристическа дейност с предмет „Разходка с лодка по река Ропотамо в резерват Ропотамо”.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2334/2013г. по описа на Административен съд – гр.Бургас.

 

Разпореждането подлежи на обжалване в 3-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: