Р Е Ш Е Н И Е  № 1605

 

Град Бургас, 17.07.2013г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А :

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХІV-ти административен състав, на седемнадесети януари през две хиляди и тринадесета година, в публично заседание, в състав :

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                           2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора ГАЛИНА КОЛЕВА, като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА касационно административно дело № 1217 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Б.С.П., ЕГН **********,***, подадена чрез процесуален представител, против решение № 465/20.04.2012г. на Районен съд – гр.Бургас, постановено по гр.д. № 790 по описа за 2012г. на БРС, с което е отхвърлена жалбата на касатора против решение на Общински съвет – Бургас по т.47 от дневния ред на заседание, проведено на 29.11.2011г., отразено в протокол № 3, по докладна записка на кмета на община Бургас относно предоставянето на общинска земя на основание § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, с което Общински съвет – Бургас е отказал да предостави на Общинска служба по „Земеделие” – гр.Бургас следните имоти: 9,586/76,369 дка от имот № 017006, целият с площ 76,369 дка, с начин на трайно ползване неизползвана нива в местността „Под шосето” по КВС на землището на кв.Сарафово, гр.Бургас, идентичен с поземлен имот с идентификатор 07079.1.1017 по КК на гр.Бургас, имот № 016002 – нива пета категория в местността „Воденицата” /”Дермен оджа”/, по КВС на землището на с.Твърдица, целият с площ 4,890 дка, и имот № 016083 – нива пета категория в местността „Воденицата” /”Дермен оджа”/, по КВС на землището на с.Твърдица, целият с площ 6,524 дка, за изпълнение на съдебно решение № VШ-990/29.07.2010г. по гр.д. № 6803 по описа за 2009г. на БРС и протокол № 27ССС/11.12.2010г. на Общинска служба по „Земеделие” – гр.Бургас, с които на наследниците на С.И. П. е признато правото на възстановяване на собственост върху 21,00 дка земеделска земя в землището на гр.Бургас, и е указано на Общинска служба по „Земеделие” – гр.Бургас, че следва да отправи ново мотивирано искане за обезщетяване на наследниците на С.И. П. с други имоти от списъка на земите по чл.19 от ЗСПЗЗ. 

Касаторът оспорва решението на районния съд като неправилно, издадено в нарушение на материалните и процесуалните норми, представляващо касационно основание по чл.209, т.3 от АПК, и моли за отмяната му от съда. Релевира доводи за неправилност, незаконосъобразност и немотивираност на решението на Общински съвет – Бургас. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, поддържа жалбата на изложените в нея основания, депозираното към нея писмено становище и искането от съда. Представя доказателства. Претендира присъждане на направените разноски.

Ответникът по касационната жалба – Общински съвет – Бургас, чрез процесуалния си представител, оспорва касационната жалба като неоснователна в съдебно заседание и в писмен отговор, представен по делото. Моли съдът да остави в сила решението на БРС като правилно и законосъобразно. Представя доказателства.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба и пледира решението на Районен съд – гр.Бургас да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Бургаският административен съд, като взе предвид доказателствата по делото и доводите в касационната жалба, намира следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК и от надлежна страна по смисъла на чл.210, ал.1 от АПК, спрямо която първоинстанционното решение е неблагоприятно.

С обжалваното решение на Районен съд – гр.Бургас е отхвърлена жалбата на Б.С.П. против решение на Общински съвет – Бургас по т.47 от дневния ред на заседание, проведено на 29.11.2011г., отразено в протокол № 3, с което е отказал да предостави на Общинска служба по „Земеделие” – гр.Бургас описаните имоти за обезщетяване на наследниците на С.И. П. с имоти от списъка на земите по чл.19 от ЗСПЗЗ. 

За да постанови това решение съдът е приел, че в хипотезата на § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ общинският съвет действа при условията на оперативна самостоятелност, а не на обвързана компетентност. Счел е, че въпросът дали да бъдат предоставени или не земи от общинския поземлен фонд, е оставен изцяло на преценката на общинския съвет и не зависи от поставените в закона предпоставки. Формирал е извод, че законът предоставя възможност на общинския съвет свободно да определи кои земи от общинския поземлен фонд да бъдат предоставени на ОСЗ по искане на правоимащите лица. Изложил е и доводи, че в § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ не се съдържат специални изисквания при какви условия могат да бъдат предоставени земи от общинския поземлен фонд в хипотезите по т.1, 2 и 3 от сочената разпоредба, поради което не били налице законови процедури при определянето на тези земи, върху които съдът да осъществи контрол за законосъобразност. С тези мотиви  и приемайки, че решението на общинския съвет е издадено от компетентен орган, действащ в рамките на предоставените му правомощия със закон, при спазване на административнопроизводствените правила и материалния закон, районният съд е отхвърлил жалбата на Стефан П..

Оспореното решение е неправилно.

От фактическа страна по делото е установено, че производството, приключило с издаване на обжалваното пред районния съд решение на Общински съвет – Бургас, е по искане вх.№ 580016/18.05.2011г. на началника на ОСЗ-Бургас до ОбС-Бургас, чрез кмета на община Бургас, за предоставяне на основание § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, във връзка с прилагане на чл.19 от ЗСПЗЗ, на следните имоти: 9,586/76,369 дка от поземлен имот 017006, целият с площ 76,369 дка, с начин на трайно ползване неизползвана нива в местността „Под шосето” по КВС на землището на кв.Сарафово, гр.Бургас, идентичен с поземлен имот с идентификатор 07079.1.1017 по КК на гр.Бургас; имот № 016002 – нива пета категория в местността „Воденицата” /”Дермен оджа”/, по КВС на землището на с.Твърдица, целият с площ 4,890 дка; имот № 016083 – нива пета категория в местността „Воденицата” /”Дермен оджа”/, по КВС на землището на с.Твърдица, целият с площ 6,524 дка. Искането е по повод подадено до ОСЗ-Бургас заявление от Б.С.П. с вх.№ 113/28.02.2011г., в качеството му на наследник на С.И. П., с което е заявил желанието си да бъде обезщетен по чл.19 от ЗСПЗЗ с посочените имоти. Към искането на началника на ОСЗ-Бургас е приложено влязло в сила решение по протокол № 27ССС от 11.12.2010г. на ОСЗ-Бургас, с което на наследниците на С.И. П. е признато правото на възстановяване на собствеността върху други три земеделски земи, находящи се в местностите „Вая Кьой” и „Кара Баир”, общо 21 дка. Това решение е издадено на основание чл.21, ал.3 от ППЗСПЗЗ, чл.18ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ и на основание влязло в сила съдебно решение № III-9 от 28.01.2007г., постановено по гр.д. № 748/2006г. по описа на БОС, като е посочено, че съдебното решение следва да се изпълни върху земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

Изложените обстоятелства относно признатото право на наследниците на С.И. П. са установени от комисия, назначена със заповед № 789/18.07.2011г. на кмета на община Бургас, и са обективирани в протокол от заседание, проведено на 18.07.2011г. Видно от протокола, комисията е констатирала, че имотите, поискани от ОСЗ-Бургас за предоставяне на основание § 27, ал.2, т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, единият от които находящ се в местността „Под шосето” в кв.Сарафово, а другите два, находящи се в м.„Дермен оджа” в землището на с.Твърдица, са от остатъчния общински фонд, предадени на общината с протоколно решение № 13/01.10.2008г. за землището на кв.Сарафово и с протоколно решение № 19/17.10.2008г. за землището на с.Твърдица, одобрени със заповед № РД–11-103/05.11.2008г. на директора на ОД „Земеделие”-Бургас. Комисията е установила също, че съгласно общия устройствен план на гр.Бургас поземлен имот с идентификатор 07079.1.1017 по КККР на гр.Бургас, идентичен с имот № 017006 по КВС на землището на кв.Сарафово, попада в зона „необработваеми земи”. Съгласно разработван ПУП-ПРЗ за местността „Кюшето” в землището на кв.Сарафово е предвидено разширение на пътен възел „Север”, което ще засегне имотите в прилежащата територия. По отношение на другите два имота, находящи се в землището на с.Твърдица, поискани за предоставяне от ОСЗ-Бургас, е констатирано, че с решение на ОбС-Бургас, прието по т.15 от дневния ред на проведено на 22.01.2009г. с продължение на 29.01.2009г. заседание /протокол № 17/, влязло в сила на 7.04.2009г., било одобрено изменение на ТУП на община Бургас в частта за землищата на с.Маринка, с. Димчево и с.Твърдица. Посочено е, че съгласно действащия ТУП, тези два имота попадат в „рекриационна устройствена зона, предназначена за курортни и допълващи ги дейности”. При така установените и посочени в протокола от 18.07.2011г. факти и обстоятелства, комисията е приела решение, че предоставянето на поисканите имоти на ОСЗ-Бургас е нецелесъобразно с оглед реализиране предвижданията на ОУП на гр.Бургас по отношение разширение на пътен възел „Север”, съответно с оглед реализиране предвижданията на плана на с.Твърдица и инвестиционните намерения на община Бургас по отношение на цитираните имоти. Решението на комисията е възприето изцяло от кмета на община Бургас, видно от внесената в ОбС-Бургас докладна записка от 8.11.2011г., по която с обжалваното пред съда решение по т.47 на заседание от 29.11.2011г., в резултат на поименно гласуване с мнозинство на общинските съветници от 34 гласа „за”, „против” – 2, „въздържали се” – 1, общинският съвет е отказал да предостави на ОСЗ-Бургас поисканите имоти и е приел, че ОСЗ-Бургас следва да отправи ново мотивирано искане за обезщетяване на наследниците на С.И. П. с други имоти от списъка на земите по чл.19 от ЗСПЗЗ. 

Предвид тази фактическа обстановка правилен е извода на първоинстанционния съд, че обжалваният пред него административен акт е издаден от компетентен орган, в кръга на неговите правомощия, в установената писмена форма, с посочване на фактическите и правни основания за издаването му, и при липса на допуснати съществени процесуални нарушения.

Необоснован обаче е извода на съда за законосъобразност на постановения отказ по същество, тъй като в хипотезата на § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ общинският съвет действал при условията на оперативна самостоятелност и липсвали специални изисквания при какви условия могат да бъдат предоставени земи от общинския поземлен фонд в хипотезите по т.1, 2 и 3 от цитираната разпоредба.

Обжалваното решение на ОбС-Бургас е издадено на основание § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ, бр.62/2010г.), който установява правомощието на колективния орган на местно самоуправление да предоставя земя от общинския поземлен фонд при наличие на визираните в нормата предпоставки. Съгласно § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, общинските съвети предоставят земи от общинския поземлен фонд при наличие на едно от следните условия: 1. установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници; 2. изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост; 3. обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена. Конкретната процедура по възстановяването на собствеността е регламентирана в Глава трета на ППЗСПЗЗ. Съгласно чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ (ДВ, бр.39/2011г.), общинската служба по земеделие представя мотивирано искане до кмета на общината в случаите по § 27, ал.2, т.1, 2 и 3 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ. Към искането за имот с признато право на възстановяване в стари реални съществуващи или възстановими граници с решение по чл.18ж, ал.1 на общинската служба по земеделие или със съдебно решение се прилага скица-проект на имота, издадена от общинската служба по земеделие или от службата по геодезия, картография и кадастър. Съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ, общинският съвет се произнася на първото си заседание след постъпване на искането по ал.1 с решение за предоставяне на имотите в изпълнение на задължението си по § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ. Решението се връчва по реда на АПК на лицето по чл.45д, ал.2 и служебно - на общинската служба по земеделие.

В рамките на производството по земеделска реституция компетентността на общинския съвет е регламентирана в разпоредбите на § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ, и постановеното на тези основания решение представлява индивидуален административен акт, при издаването на който административният орган действа при условията на обвързана компетентност, при кумулативното наличие на визираните в тези норми предпоставки, а именно – мотивирано искане от ОСЗ с необходимите приложения, наличие на едно от условията по § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и заявените имоти да са земи от общински поземлен фонд (земи по чл.19 от ЗСПЗЗ).

В случая, отказът на общинския съвет за изпълнение на задължението му да предостави заявените земи по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ е незаконосъобразен. При наличието на влязло в сила решение № III-9/28.01.2007г. по гр.д. № 748/2006г. по описа на БОС, с което е признато за установено по отношение на ОСЗГ-Бургас, че наследниците на С.И. П. имат право да възстановят собствеността си върху земеделски земи, находящи се в землището на гр.Бургас (описани в съдебното решение), влязло в сила решение по протокол № 27ССС/11.12.2010г. на ОСЗ-Бургас, с което на наследниците на С.И. П. е признато правото на възстановяване на собствеността върху земеделските земи, общо 21 дка, като съдебното решение следва да се изпълни върху земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, и предвид подаденото мотивирано искане от началника на ОСЗ-Бургас, с посочени земи от списъка на земите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, то налице са били всички изискуеми по закон предпоставки общинският съвет да уважи искането и да се произнесе с решение по чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ за предоставяне на имотите в изпълнение на задължението си по § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Ирелевантни за основателността на мотивираното искане са изложените в докладната на кмета на община Бургас съображения за постановяване на отказа – предоставянето на поисканите имоти е нецелесъобразно с оглед реализиране предвижданията на ОУП на гр.Бургас по отношение разширение на пътен възел „Север” и реализиране на инвестиционни намерения от община Бургас. Такива изисквания, като предпоставка за постановяване на отказа, не са предвидени в закона. Освен това, предвижданията на ОУП и бъдещи инвестиционни намерения не намират отражение върху статута на имотите, след като те са включени в списъка на земите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, предадени на общината с протоколно решение № 13/01.10.2008г. за землище кв.Сарафово и протоколно решение № 19/17.10.2008г. за землище с.Твърдица, и са одобрени като такива със заповед на директора на ОДЗ-Бургас. Така определени,  предназначението им е да послужат именно за обезщетяване на правоимащите лица в конкретното производство.

Като е достигнал до различни от изложените изводи, първоинстанционният съд е приложил неправилно материалния закон и е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено и съгласно чл.222, ал.1 от АПК да бъде постановено решение по същество, с което да бъде отменено оспореното пред съда решение на Общински съвет – Бургас.

 Преписката следва да бъде върната на административния орган за ново произнасяне съобразно изложените в настоящия съдебен акт мотиви, с оглед естеството на правния спор.

При този изход на спора искането на касатора за присъждане на направените разноски е основателно. От доказателствата по делото се установява, че страната е направила разноски за двете съдебни инстанции общо в размер на 215 лева, от които платени държавни такси общо в размер на 15 лева и платено адвокатско възнаграждение в размер на 200 лева, съгласно договор за правна защита и съдействие от 12.03.2012г. Поради това, следва да бъдат присъдени разноски в този размер.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 и чл.222, ал.1 от АПК, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХIV– ти административен състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 465/20.04.2012г. на Районен съд – гр.Бургас, постановено по гр. дело № 790 по описа за 2012г. на БРС, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ решение на Общински съвет – Бургас по т.47 от дневния ред на заседание, проведено на 29.11.2011г., отразено в протокол № 3, по докладна записка на кмета на община Бургас относно предоставянето на общинска земя на основание § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, с което Общински съвет – Бургас е отказал да предостави на Общинска служба по „Земеделие” – гр.Бургас следните имоти: 9,586/76,369 дка от имот № 017006, целият с площ 76,369 дка, с начин на трайно ползване неизползвана нива в местността „Под шосето” по КВС на землището на кв.Сарафово, гр.Бургас, идентичен с поземлен имот с идентификатор 07079.1.1017 по КК на гр.Бургас, имот № 016002 – нива пета категория в местността „Воденицата” /”Дермен оджа”/, по КВС на землището на с.Твърдица, целият с площ 4,890 дка, и имот № 016083 – нива пета категория в местността „Воденицата” /”Дермен оджа”/, по КВС на землището на с.Твърдица, целият с площ 6,524 дка, за изпълнение на съдебно решение № VШ-990/29.07.2010г. по гр. дело № 6803 по описа за 2009г. на Районен съд – гр.Бургас и протокол № 27ССС/11.12.2010г. на Общинска служба по „Земеделие” – гр.Бургас, с които на наследниците на С.И. П. е признато правото на възстановяване на собственост върху 21,00 дка земеделска земя в землището на гр.Бургас, и е указано на Общинска служба по „Земеделие” – гр.Бургас, че следва да отправи ново мотивирано искане за обезщетяване на наследниците на С.И. П. с други имоти от списъка на земите по чл.19 от ЗСПЗЗ.

ВРЪЩА делото, като административна преписка, на Общински съвет – Бургас за ново произнасяне, съобразно дадените в настоящото решение указания по тълкуването и прилагането на закона.

ОСЪЖДА Общински съвет – Бургас да плати от бюджета си на Б.С.П., ЕГН **********,***, сумата 215 лв. (двеста и петнадесет лева), представляваща направените по делото разноски за двете съдебни инстанции.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

                                  

 

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:     1./                            

 

 

                                       2./