Р   Е  Ш  Е  Н  И  Е

      

Номер  1333           08 юли 2016 година                 град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ - ми  състав, в открито заседание на шести юли,  две хиляди и петнадесета година, в състав:                                               

                                                                                   Съдия : Златина Бъчварова

                                                                       

Секретар Г.Д.

като разгледа административно дело  номер  1008  по описа за  2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

           Производството е образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура-Бургас против Решение №БС-37-ПР от 04.07.2014 година за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие върху защитени зони, издадено на възложителя М.В.М. ***, с което е съгласуван  план „ПУП-ПЗ за складова база в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 51500.69.49, в местността „Инджекьойско блато“, в землището на гр. Несебър, подписано „за директор на РИОСВ-Бургас“ от директора на Дирекция „Превантивна дейност“ при РИОСВ-Бургас.

           Вносителят на протеста, редовно уведомен, поддържа изложените в него съображения и иска да бъде прогласено за нищожно Решение №БС-37-ПР от 04.07.2014 година като подписано от некомпетентен орган.

           Ответникът по жалбата - директорът на РИОСВ-Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява. В представеното становище поддържа протеста и счита, че решението е нищожно. Представил е административната преписка по издаване на протестирания административен акт. Не ангажира доказателства.

         Заинтересованата страна - М.В.М., редовно уведомена, не се явява, не се представлява и не е взела становище по протеста.

Административен съд- Бургас, като прецени  доводите на страните, събраните по делото доказателства и съобрази закона, намира за установено следното:

Протестът е подаден по реда на чл.149, ал.5 АПК, съдържа необходимите форма и реквизити, поради което е процесуално допустим.

Разгледан по същество е и основателен по следните съображения:

От административната преписка се установява, че със Заповед №РД-844 от 08.11.2013 годинана министъра на околната среда и водите, директорът на Дирекция “Превантивна дейност“ при РИОСВ –Бургас е упълномощен, в случай на отсъствие на директора на РИОСВ-Бургас по обективни причини, да изпълнява изрично посочени, конкретни правомощия, сред които да подписва документи, официална кореспонденция и решения, представляващи индивидуални административни актове/л.5 от делото/.

На 25.06.2014 година с вх.№2393, възложителят М.В.М. е подал уведомление до директора на РИОСВ-Бургас за план „ПУП-ПЗ за складова база в поземлен имот с идентификатор 51500.69.49, в местността „Инджекьойско блато“, в землището на гр.Несебър“/л.22 от делото/.

С Решение №БС-37-ПР от 04.07.2014 година, на основание чл.31, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие/ЗБР/ и чл.18, ал.1 от Наредбата за  за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони/обн.ДВ, бр.73/2007 г./Наредбата/ е съгласуван план „ПУП-ПЗ за складова база в поземлен имот с идентификатор 51500.69.49, в местността „Инджекьойско блато“, в землището на гр.Несебър“ като е прието, че същият няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитена зона „Емине“ с код ВG0002043 за съхранението на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560 от 21.08.2009 г./обн.ДВ, бр.69/2009 г./, изменена със Заповед №РД-76/28.01.2013 г./обн.ДВ, бр.10/2013 г./ на министъра на околната среда и водите/л.19 от делото/. Решението е подписано от директора на Дирекция „Превантивна дейност“ за директор на РИОСВ-Бургас. Инвеститорът е уведомен за решението, същото не е обжалвано и е влязло в сила.

 Това решение е предмет на протестиране в настоящото производство.

При така установените факти се налагат следните правни изводи:

На първо място следва да се прецени материалната компетентност на органа, издал оспорения, респ. протестирания административен акт.

 Както бе посочено по-горе предмет на протестиране в настоящото производство с искане за обявяване на неговата нищожност е Решение №БС-37-ПР от 04.07.2014 година, подписано от директора на Дирекция „Превантивна дейност“ при РИОСВ-Бургас „за директор на РИОСВ-Бургас“.

Компетентни органи, които могат да издават решения за извършване на оценка по чл.31 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони са министърът на околната среда и водите или оправомощени от него длъжностни лица, съобразно чл.6а, т.1, б „а“, „б“ и „в“ от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони/обн.ДВ, бр.73/2007 г./Наредбата/ или директорите на съответните РИОСВ/по арг. от чл.6а, т.2 от цитираната наредба/.

Следователно, компетентен да издаде и подпише административен акт от категорията на процесния е директорът на РИОСВ-Бургас.

Не се спори, че инж. А.И., към момента на издаване на протестираното решение-04.07.2014 г., е бил директор на РИОСВ-Бургас/вж. справка, изх.№2Ю-69/4/ от 05.07.2016 г., л.78 от делото/, който като компетентен орган не е подписал протестираното решение. Последното е подписано „за директор на РИОСВ-Бургас“ от  директора на Дирекция „Превантивна дейност“ при РИОСВ-Бургас.

„Чужда“ компетентност може да се упражнява само при валидно делегиране на правомощия по силата на изрична законова разпоредба или при заместване.

Действително по делото е представена заповед на министъра на околната среда и водите, с която на директора на Дирекция „Превантивна дейност“ при РИОСВ-Бургас са предоставени правомощия на директора на РИОСВ-Бургас, при условие, че същият отсъства по обективни причини/л.5 от делото/.

В конкретния случай обаче, наличието на такива обективни причини не се установява.

По делото е налично заявление от титуляра-директор на РИОСВ-Бургас, с което иска да му бъде разрешено от министъра на околната среда и водите ползването на платен годишен отпуск от 5 дни, считано от 30.06.2014 година/л.14 от делото/. Липсва обаче заповед на министъра на околната среда и водите, която да разрешава на директора ползването на платен годишен отпуск в края на месец юни и началото на месец юли 2014 година. Следователно, директорът на Дирекция „Превантивна дейност“  при РИОСВ-Бургас е превишил правата си като е подписал Решение №БС-37-ПР от 04.07.2014 година в качеството на директор на  РИОСВ-Бургас по заместване без да са били налице предпоставките за това, тъй като не се установява титулярът да е отсъствал от работа или да е бил възпрепятстван по друг начин да изпълнява правомощията си на посочената дата, т. е. решението е подписано от орган без материална компетентност.

Наличието на материална компетентност на органа, издал оспорения административен акт, е абсолютна предпоставка за неговата действителност, а липсата й е винаги основание да се приеме, че актът е нищожен и не може да породи целените с него правни последици.

Издаденото при липса на материална компетентност решение е нищожно по аргумент от  чл.146, т.1 АПК, какъвто е конкретният случай.

При положение, че протестираното решение е нищожно поради некомпетентност, съобразно правилото на чл.173, ал.2 АПК, преписката следва да се изпрати на компетентния административен орган за издаване на ново решение като съобрази задължителните указания,  дадени в мотивите на настоящия съдебен акт.

По тези съображения и на основание чл.172, ал.2 АПК във връзка с чл.173, ал.2 АПК, Административен съд-Бургас, VІІІ-ми състав

 

                      Р  Е  Ш  И:

 

         ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Решение №БС-37-ПР от 04.07.2014 година за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие върху защитени зони, издадено на възложителя М.В.М. ***, с което е съгласуван  план „ПУП-ПЗ за складова база в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 51500.69.49, в местността „Инджекьойско блато“, в землището на гр. Несебър, подписано „за директор на РИОСВ-Бургас“ от директора на Дирекция „Превантивна дейност“ при РИОСВ-Бургас.

          ИЗПРАЩА преписката на директора на РИОСВ-Бургас за ново произнасяне по уведомлението на М.В.М. с вх.№2393 от 25.06.2014 г.

          РЕШЕНИЕТО  може да се обжалва в 14- дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

 

                                                          СЪДИЯ: