ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

976

 

02.05.2018 година, град Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на втори май, две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                           2.  МАРИНА НИКОЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Николова КАНД номер 1012 по описа за 2018 година.

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

 

  Образувано е по касационна жалба на Н.К.Д., в качеството му на кмет на Община Несебър, чрез процесуален представител Е.Д.– БАК, против решение № 115/01.03.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 2766/2017 г. по описа на Районен съд- Несебър.

Бургаският административен съд, след като се запозна с материалите по делото, намира жалбата за процесуално недопустима, като подадена след изтичане на преклузивния срок за обжалване. Видно от приложената по делото разписка, съобщението за изготвяне на решението е надлежно връчено на пълномощника на касатора на 07.03.2018г. Законоустановеният 14-дневен срок за обжалване на решението е изтекъл на 21.03.2018 г., присъствен ден, а жалбата е подадена след тази дата - на 27.03.2018 г., в 10.45ч. видно от отбелязването върху самата жалба и полученото писмо вх. № 4968/30.04.2018 год. на Районен съд - Несебър. По делото не са представени доказателства за депозиране на жалбата в законоустановения срок.

Ето защо, като просрочена, касационната жалба следва да се остави без разглеждане, а образуваното касационно производство да се прекрати на основание чл. 215, т.3, вр. чл. 211, ал.1 от АПК.

Мотивиран от горното, Административен съд гр. Бургас, ХІХ-ти състав,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.К.Д., в качеството му на кмет на Община Несебър, чрез процесуален представител Е.Д.– БАК, против решение № 115/01.03.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 2766/2017 г. по описа на Районен съд- Несебър.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административно наказателно дело № 1012 по описа на Административен съд- Бургас за 2018г.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:1.

                    

2.