ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 08.12.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІ-ти административен  състав       

На осми декември                                               две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                               

Сложи за разглеждане докладваното от съдия АЛЕКСАНДРОВА  

Административно  дело номер  1048  по описа за  2009 година.                     

На именното повикване в  10,30 часа се явиха:

 

За жалбоподателяИнтерцитрус” ООД – гр.София - редовно призован, се явява представител по пълномощие адв. Г., надлежно упълномощен с представено по делото пълномощно.

         За ответника по жалбата – началник на МП „Запад - Рибно пристанище” – гр.Бургас - редовно призован, се явява представител по пълномощие юк.Т. – надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За заинтересованата страна – Национална агенция по приходите гр.София - редовно призована, не се явява представител.

Явява се вещото лице С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото и на основание чл.142, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Констатира, че по делото е постъпило заключение на вещото лице на 01.12.2009г. – извън седемдневния законов срок.

 

АДВ. Г.: Запознат съм с експертизата и въпреки, че не е представена в срок, не възразявам да бъде изслушано вещото лице.

ЮК. Т.: Запозната съм с експертизата. Не възразявам да бъде изслушано вещото лице, въпреки, че експертизата не е в срок.

Представяме фактура №А2502 от 19.05.2006г. с превод ведно с обяснителна записка, с копие за процесуалния представител на жалбоподателя.

 

Съдът пристъпва към разпит на вещото лице.

         Сне самоличността му както следва:

 

         С.В.А. - 46г., неосъждана, без родство и дела със страните, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК за даване на невярно заключение.

         Обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

         Разпитана каза: Поддържам представеното заключение.

 

         НА ВЪПРОСИТЕ НА АДВ. Г. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

        

ВЪПРОС: Коя от двете фактури е осчетоводена в дружеството и коя се намира в счетоводството на жалбоподателя, предвид представената в днешното съдебно заседание фактура от процесуалния представител на ответника?

ОТГОВОР: Фактурата представена в днешното съдебно заседание от отвитншка я виждам за първи път. Осчетоводена е фактурата за демюрейдж.

 

ВЪПРОС: В практиката си срещали ли сте заместване на фактури с един и същи номер и стойност, но издадени на различно основание?

ОТГОВОР: Не ми се е случвало.

 

АДВ. Г.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

НА ВЪПРОСИТЕ НА ЮК. Т. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС: Относно фактура А2502 - как става ясно, че точно фактурата за демюрейдж е била осчетоводена? /цитира втори абзац на 3 стр. от заключението, л.71 от делото/?

ОТГОВОР: Част от израза, който прочетохте касае мои разсъждения. От фактурата с посочено основание демюрейдж /demurrage/ няма как да бъде установено само от нея дали закъснението е при товарене или разтоварване на кораба - това съм имала предвид, като съм записала откъса, който прочетохте. Не съм цитирала фактура за девиация /deviation/, тъй като изобщо не съм виждала такава.

 

ЮК. Т.: По т.2 от констативно-съобразителната част относно фактура А2502 с основание 15 минути демюрейдж - по делото такава фактура няма.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм изписала цялото основание на фактурата и доколкото имаше разминаване само в минутите съм записала само последния абзац - 15 минути демюрейдж. Става дума за същата фактура, просто не съм посочила пълния текст на основанието. Всяка фактура, която ми беше представена и по трите дела и инвойс фактурата и фактурата по демюрейдж съм сверила с тези фактури приложени по делото. Никъде нямаше превод и съм превела аз и оттам е възможно да има неточности. Дали е имало друга фактура, аз няма как да установя. Фактурата за демюрейджа е осчетоводена.

 

ВЪПРОС: В счетоводството ли намерихте документ „изявление на фактите”?

ОТГОВОР: Намерих го у жалбоподателя.

 

ЮК. Т.: Не е възлагано на вещото лице да направи проверка извън счетоводството.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Понеже за отговора на въпроса не ми беше достатъчна фактурата и нейното основание, поисках и други документи от които да установява това което ме интересува. Заинтересувах се дали има изявление на фактите и оттам можех да направя извода дали закъснението е при товарене или разтоварване.

 

ВЪПРОС: При подобно заместване на една фактура с друга, когато фактурите са с еднакви номера и стойност налага ли се нов счетоводен запис?

ОТГОВОР: Счетоводните записи не следва да бъдат променяни, а следва да се промени само основанието.

 

         ЮК. Т.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

         На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението равен на размера на внесения депозит. ДА СЕ ИЗДАДЕ РКО./издаден РКО 200 лв. на 08.12.2009г./

ПРИЕМА представеното от процесуалния представител на ответника писмено доказателство – фактура № А 2502/19.05.2006г., ведно с превод и обяснителна записка с писано в нея основание девиейшън/deviation/.

 

АДВ. Г.: Моля да приемете доказателства по опис включително и възражение депозирано в хода на административното производство с копие за процесуалните представители на ответника. Във връзка с представената фактура - не спорим, че има две фактури. Аз съм представил доказателства, че първоначално по грешка е била издадена фактура за девиация. Горното е записано във възраженията на моите доверители, които представям в днешното съдебно заседание. Възражението е депозирано по доклада от Централното митническо управление. Представил съм писма от фирма „Dole” – доставчика по конкретната доставка, че фактурата е погрешно издадена и вместо нея се издава фактура за демюрейдж. Тази фактура е била осчетоводена към датата на извършване на проверката. Тази фактура е открита от вещото лице и при извършване на съдебно-счетоводна експертиза.  Фактурата за девиация е била върната в оригинал на издателя и затова със сигурност при деверителя ми няма такава и не е била осчетоводявана. Дали е същата фактура не  мога да кажа.

Моля ответника да представи оригиналната фактура, ако разполага с такава.

 

ЮК. Т.: Моля да ни дадете възможност да представим документ, от който да е видно, че фактурата е била иззета при проверката. Проверката е била на място в счетоводството. Той я е представил към 03.04.2009г. и към момента на проверката е имало фактура за девиейшън. Твърдя, че митническият орган извършил проверката във фирмата, при която е била иззета представената в днешното съдебно заседание от нас фактура, е видял оригинала.

 

АДВ.Г.: Представил съм писмо, с което фирмата утвърждава допусната грешка при издаване на фактурата. Не споря, че има две фактури. Спорът е коя фактура е осчетоводена.

 

ЮК. Т.: Моля да се представи писмото до ЦМУ 035/03.04.2009г., с което се представят тези фактури /стр. 2 от жалбата до Адм.съд/. Моля да ми предоставите възможност да представя документ, от който да е видно, че тази фактура е била иззета при проверката, както и да задължите жалбоподателя да представи цитираното в жалбата му писмо изх. № 035/03.04.2009г.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от процесуалния представител на жалбоподателя писмени доказателства, подробно описани в молба, която ги придружава.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ до следващото съдебно заседание да изчерпи всички свои доказателствени искания във връзка със становището си по жалбата, като го задължава да представи заверено копие от писмо изх.№ 035/03.04.2009г.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ НА ОТВЕТНИКА по жалбата в същия срок да представи доказателства, от които да е видно по какъв начин представената от него фактура за девиейшън е иззета от счетоводството на жалбоподателя, както и да представи оригинала на фактурата за девиация /deviation/.

 

Поради  необходимостта от събиране на нови доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 16.02.2010г. от 10,00 часа, за която дата и час страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: