Р Е Ш Е Н И Е

 

        1216                                    23.06.2016г.                                    гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на девети юни, две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

          ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                               2. ВАНИНА КОЛЕВА

 

секретар:  М.В.

прокурор: Георги Дуков

Като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  КНАХ дело № 1069 по описа за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН, вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от Изпълнителна агенция „Медицински одит“ гр. София, против решение № 137/15.04.2016 година, постановено по н.а.х.д. № 145 по описа за 2016 година на Районен съд гр. Несебър. С решението е отменено наказателно постановление (НП) № 27-354-7 от 15.12.2015г., издадено от изпълнителния директора на Изпълнителна агенция „Медицински одит“ гр. София, с което на  „Медицински център д-р Д.П.“ ЕООД, ЕИК 102619080, общ. Несебър за нарушение на чл.69, ал. 2, т.1 от Закона за лечебните заведения, във връзка с чл.43 от с.з., и на основание чл.115, ал. 1 от ЗЛЗ е наложено административно наказание – „Имуществена санкция“ в размер на 1000.00 лева.

Иска се отмяна на атакуваното решение и на отмененото с него наказателно постановление. Твърди се, че решението на първоинстанционния съд е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществени процесуални нарушения и необоснованост. Посочва се, че неправилно и погрешно е взел своето решение РС, без да вникне в съдържанието на нарушената правна норма, нито в смисъла на санкционната разпоредба.

В съдебно заседание касаторът, редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

Ответникът по касацията – „Медицински център д-р Д.П.“ ЕООД, редовно и своевременно уведомен, не се представлява.

Участващият в процеса представител на БОП счита, че касационната жалба е неоснователна и решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК.

Районен съд Несебър е приел, че оспорването е процесуално допустимо и по същество жалбата е основателна. В мотивите на решението са изложени съображения, че деянието е несъставомерно от обективна страна. По съображения, че дейност извън разрешените не е констатирано да е извършвана в по-ранен период, съдът е обосновал извод за незаконосъобразност на оспореното НП и е постановил неговата отмяна.

При прилагането на чл.218, ал.2 от АПК касационната инстанция е длъжна служебно да провери дали обжалваното пред нея съдебно решение не е нищожно или недопустимо, преди да прецени дали е правилно. Това е така, защото само валиден и допустим съдебен акт подлежи на обсъждане по същество относно неговата материална и процесуална законосъобразност. В този смисъл независимо, че в жалбата не е инвокирано оплакване за наличие на касационно основание по чл.348, ал.1, т.2 от НПК, съдът е длъжен да провери дали са налице процесуалните предпоставки за надлежното образуване и провеждане на съдебното производство в т.ч. активната и пасивната процесуална легитимация на конституираните страни по делото.

При извършената служебна проверка по чл.218, ал.2 от АПК на съдебното решение касационната инстанция намира, че същото е недопустимо, като постановено между ненадлежни страни.

Производството пред Районен съд Несебър е било образувано по повод жалба от д-р П.Б.И. против наказателно постановление (НП) № 27-354-7 от 15.12.2015г., издадено от изпълнителния директора на Изпълнителна агенция „Медицински одит“ гр. София, с което на д-р П.Б.И., ЕГН **********, управител на „Медицински център д-р Д.П.“ ЕООД, ЕИК 102619080, общ. Несебър за нарушение на чл.69, ал. 2, т.1 от Закона за лечебните заведения, във връзка с чл.43 от с.з., и на основание чл.115, ал. 1 от ЗЛЗ е наложено наказание – глоба в размер на 1000.00 лева.

В списъка на лицата, призовани по административно-наказателното дело, образувано по описа на Районния съд, като страна – жалбоподател е посочено дружеството „Медицински център д-р Д.П.“ ЕООД. На „Медицински център д-р Д.П.“ ЕООД са изпращани и съдебните призовки и съобщения.

Производството по обжалване на издадените наказателни постановления е по реда на ЗАНН. Съгласно чл.61, ал.1 от ЗАНН, при разглеждане на делото пред Районния съд се призовават нарушителят, поискалите обезщетение, включително и тези по чл.55, ал.2, и учреждението или организацията, чийто орган е издал наказателното постановление или електронния фиш, както и допуснатите от съда свидетели. В случая процесното НП е издадено срещу нарушителя д-р П.Б.И., ЕГН **********, управител на „Медицински център д-р Д.П.“ ЕООД. Следователно при съдебното оспорване на НП № 27-354-7 от 15.12.2015г. д-р П.Б.И., а не „Медицински център д-р Д.П.“ ЕООД е субектът на процесуални правоотношения и страна по делото в качество му на жалбоподател.

Правилното конституиране на страните в съдебното производство е задължение на съда, като неучастието на страна, която е следвало да бъде служебно конституирана, съставлява процесуално нарушение от категорията на съществените, имащо за последица процесуална недопустимост на постановеното в това производство съдебно решение, като основание за неговото обезсилване.

С оглед на гореизложеното съдът намира, че Решение № 137/15.04.2016 година, постановено по н.а.х.д. № 145 по описа за 2016 година на Районен съд гр.Несебър, следва да бъде обезсилено, като недопустимо, а делото да се върне за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – гр. Несебър при правилно конституиране на страните в производството, като всички процесуални действия следва да се извършат повторно след конституиране и редовно призоваване на надлежната страна в процеса.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.3 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, БАС, касационен състав

 

Р Е Ш И :

 

ОБЕЗСИЛВА Решение № 137/15.04.2016 година, постановено по н.а.х.д. № 145 по описа за 2016 година на Районен съд гр. Несебър.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд гр.Несебър.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: 1.                   

 

    

     2.