ПРОТОКОЛ

       

Година 2010, 03.02.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    СЕДМИ административен  състав       

На трети февруари                                                 две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1095 по описа за 2009 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Кроношпан България” ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адв.В. с представено по делото пълномощно.

За Директора на РУ „СО” гр.Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д. с пълномощно по делото.

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.Д.З., който е депозирал заключение в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.В.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Д.: Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

         ДОПУСКА до разпит вещото лице със снета по делото самоличност.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирал съм допълнително заключение, което поддържам.

         Адв.В.: Нямам въпроси към вещото лице.

         Въпрос на юрисконсулт Д.: В задача 1 Раздел І посочвате лицето П.Й.П., а проверяваното лице е П.Й.П.. За едно и също лице ли става въпрос?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Навсякъде в заключението името на проверяваното лице да се чете П.Й.П.. Лицето е едно и също.

         Въпрос на юрисконсулт Д.: Как установихте, че това е едно и също лице?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Във фирмата ми казаха, че е сгрешено името. Запознал съм се с документите, които са приложени в трудовото досие на лицето, което се съхранява в „Кроношпан България” ЕООД. Отговорникът ТРЗ ми каза, че в месечния протокол за работниците за този работник името е объркано с П., вместо П., но става въпрос за едно и също лице.

         Въпрос на юрисконсулт Д.: Проверявали ли сте други документи освен месечният протокол на работника, от които да установите, че на 23.07.2008г. лицето е било на работа?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Освен месечният протокол на работника има и ведомости и съм проверил възнаграждението му за м.юли. Отработените дни отговарят на трудовото възнаграждение за отработени дни. Има извлечение от разчетно-платежната ведомост.

         Юрисконсулт Д.: Тази ведомост не е представена по делото.

         Адв.В.: Ще представя отчетно-платежната ведомост.

         Юрисконсулт Д.: Оспорвам заключението по задача 1 т.1 Раздел І от констативно-съобразителната част и съответстващото на нея заключение, тъй като представеният месечен протокол не е документ, въз основа на който се установява присъствие или неприсъствие на лицето за работа. Установено е, че явяването на работа трябва да се установи с т.нар. отчетна форма образец 76.

         Представям и моля да приемете типова форма № 76 (таблица за отчитане явяването и неявяването на работа) с методика за изчисляване.

         Въпрос на юрисконсулт Д.: По задача 2 и задача 3, въз основа на какви документи установихте, че е изплатено трудовото възнаграждение за 23.07. и как са били начислени и внесени осигурителните вноски?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Проверката за отговорите на задачи 2 и 3 е извършена в месечните протоколи за м.юли 2008г., съответно начислените дни и отработени часове, които са отразени в платежната ведомост за същия месец на лицето.

         Заключението ми се гради въз основа на документи, които са проверени в трудовото досие на лицето, което се съхранява при жалбоподателя.

         Искам да допълня, че там се влиза и излиза посредством магнитни карти и в софтуеъра се отразява времето, часа в който е влязъл и напуснал работа.

         Юрисконсулт Д.: Това са свидетелски показания, които  не следва да бъдат отчитани и те не установяват, че лицето е полагало труд, а само факта на влизане и излизане в предприятието. Това са констатации за пропускателния режим.

         Относно задача 4 въпросът ми е същия – на база какви документи изготвихте заключението си?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Ползвам съм месечните протоколи, платежни ведомости - на база същите документи, които съм ползвал и за отговора си по задачи 2 и 3.

         Установява се, че на 23.07.2008г. процесното лице е било на работа и съответно няма прекъсване на трудовия му стаж, според документите които проверих и според мен. Според тези документи прекратяването на трудовото правоотношение е от дата 24.07.2008г.

         Въпрос на юрисконсулт Д.: Как ще обясните разликата между това, което сте установили в проверените документи и данните в персоналния регистър?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Става въпрос за един регистър, в който всяко предприятие подава информация. Там грешката е, че последната дата е записана 23.07 и автоматично системата го приема, че на 23 лицето не е бил на работа. В персоналния регистър записването става автоматично. Когато са подали уведомление, те са го подали с дата 23 и автоматично персоналният регистър приема, че това лице вече на 23 не е на работа. Говоря за регистъра на трудовите договори.

         Юрисконсулт Д.: В заключението сте посочили, че информацията от дружеството е подадена на 23.07 към 16 часа.

         В тази връзка представям разпечатка от регистъра на трудовите договори, от който се вижда дата, периоди, отработени дни и че работните дни за лицето през този период са 22, а не 23. В тази връзка излиза, че „Кроношпан” подава данни за прекратяване на трудовото правоотношение в деня преди да бъде прекратено същото, защото казахте, че договорът е прекратен на 24.

         Оспорвам заключението и по тази точка 4.

         Относно задача 5: Правя уточнението, че датата 12.09, както е посочена във въпроса и датата, на която е изплатена паричната помощ за профилактика и рехабилитация и оценката за право на тази помощ е от дата 04.08.2008г., когато е издадено удостоверението по чл.8 от Наредба № 1/13.02.2007г. за ползване и изплащане на средства за профилактика и рехабилитация. На същата дата в персоналния регистър за осигуреното лица не са подадени данни, а са подадени на 05.08.2008г. Това е отразило и вещото лице в заключението си.

         Въпрос: В Раздел ІІ, т.1 какъв е отчетният период на осигурителя, който споменавате, съгласно правилника за вътрешния трудов ред в „Кроношпан” конкретно за случая?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Заключението ми съвпада с това, което приема ревизиращия орган. Мисля, че периодът е месечен. Но ревизиращият орган е приел, че отчетният период, в който се извършва проверката е месечен и на тази база съм отговорил на този въпрос.

         Юрисконсулт Д.: В тази връзка не следва да се има предвид, че при разделянето на периоди до момента на настъпване на временна нетрудоспособност, който е част от отчетния период и не би могла да се изясни фактическата обстановка по спора, тъй като периодът е месечен и контролните органи са имали точно месечния период от време.

Относно Задачи 2 и 3 от Раздел ІІ на заключението: Отговорите на въпросите са абсолютно неотносими, тъй като в РА липсват подобни констатации.        

В отговорите по Задача 4 считам, че са направени правни изводи и моля да имате предвид това.

Твърдя, че констатациите в допълнителното заключение са в пълно противоречие с основното заключение. То също касае справка 1 и справка 3 от РА. В основното заключение е записано, че контролните органи правилно са установили, а тук се оказва, че не следва да отпаднат задълженията.

Оспорвам изцяло заключението.

 Моля да допуснете извършването на експертиза от трима експерти, която да отговори на въпрос, който представям с нарочна молба с препис за жалбоподателя. Моля в състава на тройната експертиза да не бъде включен вещото лице З..

Моля да задължите жалбоподателя да представи отчетна форма образец 76, от която да е видно на 23.07.2008г. лицето било ли е или не на работа; ведомости за заплати за същия месец, фишовете за заплати, рекапитулация, доказателства за начислените ФРЗ и дължимите осигурителни вноски, заповед за прекратяване на трудовото правоотношение – всичко свързано с това лице.

Адв.В.: Представям и моля да приемете месечен протокол, копие от фиш. Това са част от изисканите от ответната страна доказателства. По отношение на останалите, моля да ми се даде възможност да проверя дали форма образец 76 е титулован все още такъв документът или под друга форма.

Твърдя, че заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение на лицето е връчена след като му е свършила смяната. На следващия ден лицето е започнало работа в друга фирма.

Моля да ми се даде възможност да изискам документите от доверителя ми, а в случай че не е възможно да бъдат представени, моля да ми се даде възможност за установяване фактите в тях да поставя задачи към експертизата.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 400 лева,  300 лева от които платими от внесения депозит, а разликата от 100 лева да се внесе от жалбоподателя в 3-дневен срок, считано от днес.

ДОПУСКА извършването на тройна съдебно-икономическа експертиза, която да отговори на въпроса формулиран от процесуалния представител на административния орган.

Експертизата да се извърши от вещите лица С.А., Т.К. и Н.К. при депозит в размер на 150 лева, вносим от ответника в тридневен срок, считано от днес.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес да представи исканите от административния орган доказателства: заповед за прекратяване на трудовото правоотношение; ведомост за заплати; рекапитулация; доказателства за начислен ФРЗ и внасяне на дължимите осигурителни вноски. 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 07.04.2010г. от 13.30 часа, за която дата и час страните да считат редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: