Р Е Ш Е Н И Е

Номер 1191                   Година 18.11.2009           Град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, Х състав, на двадесети октомври две хиляди и девета година, в публично заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Драгнева

Секретаря С.А.

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 1101 по описа за 2009 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството е образувано по повод жалба на Т.М. *** против заповед рег.№ З-2984/15.07.2009г. на Началник отдел “ООРП” в ОД на МВР гр.Бургас, с която му е наложено дисциплинарно наказание “порицание” за срок от шест месеца. Моли да бъде отменена обжалваната заповед, като незаконосъобразна. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител поддържа жалбата, сочи доказателства и моли, тя да бъде уважена и да му бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски.

Ответникът по жалбата – Началник отдел “ООРП” в ОД на МВР гр.Бургас, редовно уведомен, в съдебно заседание оспорва жалбата и моли да бъде отхвърлена.

Заинтересуваната страна ОД на МВР гр.Бургас, редовно уведомена, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата и моли да бъде отхвърлена, като неоснователна.

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е неоснователна.

Видно от докладна записка рег.№ РК-6853/09.07.2009г.(л.6 от делото) от инспектор група “ПК и ОД” на 07.07.2009г. в 15,30 ч. е извършена проверка на наряда от сектор “ПП” на територията на гр.Бургас в състав Т.М. ***. При проверката наряда е спрял л.а.марка Фолксваген с рег.№ СО 2664 АН, като в последствие този автомобил е бил спрян повторно от проверяващите. В проведения разговор е установено, че водача е спрян поради движение в крайна лява лента и само му е извършена проверка на документите.

С докладна записка рег.№ РК-6851/09.07.2009г. (л.9 от делото), от мл.автоконтрольор Д.С.Й. до началника на сектор “ПП” ОДМВР-Бургас, е докладвано, че на 07.07.2009г. в периода от 15,30 ч. - 15,40ч., не е получавал информация от наряд в състав Т.М. и М.М., че са спирали за проверка Фолксваген с рег.№ СО 2664 АН и БМВ с рег.№ А 3467 КК. Същите не са отразени и в дневника, който води ОД към сектор “ПП”, а втория автомобил е записан в дневника най-отгоре, тъй като по разпореждане на ст.инспектор И.Г. е извършена пълна справка на същия.

По делото са приложени сведения от вх.№ МК-1023/09.09.2009г. (л.10 от делото) от Б.С.Б., водач на лек автомобил БМВ с рег.№ А 3467 КК. В сведението е посочено, че на 07.07.2009г. около 15,30 ч. е спрян от неиндикиран автомобил на пътна полиция, поискани са му документите за самоличност и му е обяснено, че се движел с превишена скорост. Водача на автомобила е обяснил, че е “спонсор на полицията и че помагам на сигмите” и познат на Тихомир, след което втория полицай “почна да натиска някакви бутони и каза че работата ще стане след което ми върнаха документите и ми пожелаха приятен път”.

С докладна записка от Т.М.М. рег.№ РК-6893/09.07.2009г. (л.18 от делото) е описано по часове отработеното работно време на 07.07.2009г..

От старши инспектор И.К.Г., началник група “ПК и ОД” е изготвена докладна записка рег.№ РК-6900/09.07.2009г. (л.19-21 от делото) до началника на сектор “ПП” ОД на МВР-Бургас, относно извършена проверка по изпълнение на служебните задължения от служители на сектор “пътна полиция”. С докладната записка е предложено за неизпълнение на служебните задължения, съгласно Инструкция І-2295/08.12.2006г. за патрулно постовата дейност на полицай М.М. мл.автоконтрольор и полицай Т.М. – мл.автоконтрольор при сектор “Пътна полиция” да бъде наложено дисциплинарно наказание “порицание” за срок от 6 месеца.

От Т.М.М. са постъпили писмени възражения вх.№ РК-7017/13.07.2009г.(л.23 от делото) в които се посочва, че не е спазил чл.122, ал.1 от Инструкцията и би трябвало да му бъде наложено по-малко наказание по вид – мъмрене или писмено предупреждение.

Със заповед рег.№ З-2984/15.07.2009г. на Началник отдел “ООРП” в ОД на МВР гр.Бургас, за извършени нарушения на служебната дисциплина, изразяващи се в неизпълнение на служебните задължения съгласно чл.122, ал.1 от Инструкция І-2295/08.12.2006г., на основание чл.224, ал.2, т.1  и т.2, чл.226, ал.1, т.3 от ЗМВР, във връзка с чл.227, ал.1, т.11 от ППЗМВР на Т.М.М. е наложено дисциплинарно наказание “порицание” за срок от шест месеца. В мотивите на заповедта е посочено, че се налага за извършено нарушение на служебната дисциплина, изразяващо се в това, че на 07.07.2009г. за времето от 15,00 ч.-16,00 ч. на ГП І-9 “Варна-Бургас”, до кв.”Сарафово” при изпълнение на патрулно-постова дейност Т.М.М. и М.П.М., назначени в наряд по контрол на пътното движение при извършена проверка на водачите на л.а.БМВ с рег.№ А 3467 КК и л.а.Фолксваген с рег.№ СО 2664 АН не докладват в ОДЧ при ОДМВР-Бургас.      

Заповедта е връчена на лицето срещу подпис на 16.07.2009г. и срещу нея е подадена жалба рег.№ 20502/24.07.2009г.. В жалбата се прави искане да се отмени заповедта, като необоснована и незаконосъобразна, като се излагат съображения за нарушение на материалния и процесуалния закон.

При така изложените фактически данни, които се подкрепят от приложените по делото писмени доказателства съдът достигна до следните правни изводи:

Съобразно разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК, съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК.

Заповед рег.№ З-2984/15.07.2009г. на Началник отдел “ООРП” в ОД на МВР гр.Бургас, е издадена от компетентен орган съобразно правомощията му по чл.228, т.3 от ЗМВР. Дисциплинарното производство е образувано в съответствие с изискванията на чл.231 от ППЗМВР, като  повода е бил докладна записка рег.№ РК-6853/09.07.2009г. от инспектор група “ПК и ОД” за извършена на 07.07.2009г. в 15,30 ч. проверка на наряда от сектор “ПП” на територията на гр.Бургас в състав Т.М. ***. В хода на проверката жалбоподателят е изготвил докладна записка рег.№ РК-6893/09.07.2009г., в която по часове се описва отработеното работно време на 07.07.2009г.. За извършената проверка по случая от старши инспектор, началник група “ПК и ОД” е съставена докладна записка рег.№ РК-6900/09.07.2009г., с която е предложено за неизпълнение на служебните задължения, съгласно Инструкция І-2295/08.12.2006г. за патрулно постовата дейност на полицай М.М. мл.автоконтрольор и полицай Т.М. – мл.автоконтрольор при сектор “Пътна полиция” да бъде наложено дисциплинарно наказание “порицание” за срок от 6 месеца. Във връзка с извършената проверка и след като е изготвена съответната докладна записка и Т.М. се е запознал с нея, той е представил възражения рег.№ РК-7017/13.07.2009г., които по своята същност представляват писмени обяснения.

Дисциплинарното наказание е наложено с писмена заповед, чието съдържание е в съответствие с императивните изисквания на чл.246, ал.1 от ППЗМВР, при установено извършено дисциплинарно нарушение. В заповедта  е посочено като нарушение неизпълнение на служебни задължения, съгласно чл.122, ал.1 от Инструкция І-2295/08.12.2006г.. В нея е описано и конкретното констатирано нарушение, а именно, че при изпълнение на патрулно-постова дейност, назначените в наряд по контрол на пътното движение полицаи при извършване на проверка на водачите на два леки автомобила не са докладвали в ОДЧ при ОД на МВР гр.Бургас. С оглед изложените фактически и правни основания за издаване на заповедта, тя е мотивирана съобразно законовите изисквания.  

Видно от чл.1 на Инструкция І-2295/08.12.2006г. (Инструкцията) с нея се урежда организацията за осъществяване на патрулно-постовата дейност (ППД) в МВР, която дейност съгласно чл.2 е вид охранителна дейност, която се осъществява чрез система от административно-правни, организационни и изпълнителни способи, насочени към реализиране на основаните функции на МВР за: 1.опазване на обществения ред и осигуряване на безопасност и контрол на пътното движение; 2.противодействие на престъпността и превенция; 3. охрана на държавната граница на Република България и контрол за спазване на граничния режим; 4.защита на законните права и свободи на гражданите, юридическите лица, държавните и обществените органи и организации. ППД съгласно чл.2, ал.2 се осъществява чрез определяне на наряди за обслужване на определена територия. В чл.7 е посочено, че пътния контрол се осъществява и от служители към секторите “Пътна полиция” в ОДП, като в чл.11 са определени видовите наряди за изпълнение на патрулно-постовата дейност. В глава четвърта е определен редът за изпълнение на ППД, като в раздел първи са предвидени задълженията по охрана на обществения ред и противодействие на престъпността, в раздел втори е определен реда за непосредствено изпълнение на ППД от нарядите, в раздел трети са предвидени задълженията на служителя, изпълняващ дейност по контрола на пътното движение, а в раздел четвърти реда за непосредствено изпълнение на дейността по пътния контрол. Видно от самото заглавие на раздел втори, той определя реда за непосредствено изпълнение на ППД от нарядите, като в него са определени подчинеността на нарядите, изискванията към служителите които са определени да изпълняват ППД, правата, задълженията и забраните действащи по отношение на тях. В чл.122, ал.1, който систематично се намира в глава четвърта, раздел втори на посочената Инструкцията е предвидено задължението за нарядите при извършване на проверка на лица, МПС, както и при констатиране на престъпления и нарушения на обществения ред, своевременно да докладват в ОДЦ /ОДЧ/.

В настоящия случай, не се спори, че жалбоподателя, заедно с М.П.М. са били определени в наряд на 07.07.2009г.. На тази дата  между 15 ч. и 16 ч. е била извършена проверка на водачите на два леки автомобила - Фолксваген с рег.№ СО 2664 АН и БМВ с рег.№ А 3467 КК. За така извършените проверки, жалбоподателя, като част от наряд и на основание чл.122, ал.1 от Инструкцията е следвало да докладва в ОДЧ, което безспорно не е извършено. Това неизпълнение на въведеното с Инструкцията задължение, представлява неизпълнение на служебните задължения, което правилно е квалифицирано от административния орган, като дисциплинарно нарушение по смисъла на чл.224, ал.2, т.1  от ЗМВР. Съгласно тази законова норма,  дисциплинарните нарушения са  неизпълнение на разпоредбите на този закон и издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове, на заповедите и разпорежданията на министъра на вътрешните работи, заместник-министрите и генералния комисар на МВР и на преките ръководители. За този вид нарушение съобразно разпоредбата на  чл.227, ал.1, т.11 от ППЗМВР е предвидено дисциплинарно наказание “порицание”, което е и наложено на жалбоподателя. Наказанието е  в минимално предвидения от законодателя срок от 6 месеца. Неоснователно е възражението, че наложеното наказание не е съобразено с чл.229, ал.2 от ЗМВР, с тежестта и обстоятелствата по случая, тъй като за конкретното установено дисциплинарно нарушение не е предвидена възможност за налагане на по-леките по вид дисциплинарни наказания – мъмрене или порицание, поради което при нарушение квалифицирано по този текст, възможността на органа относно преценка на вида на дисциплинарното наказание е изключена.

Неоснователно е направеното възражение, че нормата на чл.122, ал.1 от Инструкцията, касае като цяло състава на охранителна полиция, когато работи и по линия на контрол по ЗДвП, а за служителите на пътна полиция, какъвто е жалбоподателя има друг раздел, където не е предвидено такова задължение, а също, че никога не е имало подобна практика, за изпълнение на това задължение. Така посочената норма, както бе отбелязано по-горе касае изпълнение на патрулно-постовата дейност от нарядите, като в нея не се прави разграничение между служителите на охранителна и пътна полиция. Също така, дори и да се приеме, че има предвидени отделно задължения за служителите на пътна полиция, те от своя страна не изключват изрично предвидените задължения за нарядите, без значение от персоналния им състав. Неизпълнението на служебните задължения не би могло да се оправдае и с позоваването на обичайната, според лицето практика и неизпълнение на служебните задължения и от страна на други служители, поради което тези възражения не следва да се разглеждат.

Освен всичко изложено, следва да се има в предвид, че жалбоподателя в своите възражения от 13.07.2009г. сам посочва, че “пропуска от наша страна за неспазване на чл.122, ал.1 от Инструкцията е по наша вина” и прави искане за налагане на “по-малко наказание по вид – мъмрене или писмено предупреждение”.

  С оглед на изложеното жалбата на Т.М.М. против заповед рег.№ З-2984/15.07.2009г. на Началник отдел “ООРП” в ОД на МВР гр.Бургас, се явява неоснователна и на основание чл.172 ал.2  от АПК, следва да бъде отхвърлена.

Мотивиран от горното, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС, Х-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.М. *** против заповед рег.№ З-2984/15.07.2009г. на Началник отдел “ООРП” в ОД на МВР гр.Бургас.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 

СЪДИЯ: