ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 13.01.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На тринадесети януари                                        две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 112 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Упсилон” ООД, редовно призован, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция ОУИ – гр. Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена от по-рано.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Желязко Георгиев.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Постъпили са съобразно указанията на съда от 01.07.2009 година заверени преписи от АПВ № 802844/02.12.2008 година и заповед по чл. 112, ал. 2, т. 1 от ДОПК.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат представените от ответника доказателства.

Нямам други доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Поддържам становището си за приемане на представените доказателства.

Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените с придружително писмо вх. № 5023/14.07.2009 година документи.

Предвид липсата на други доказателствени искания да се приключи събирането им и се даде ход по същество.

По тези съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените заверени преписи от Акт за прихващане или възстановяване № 802844/02.12.2008 година и заповед по чл. 112, ал. 2, т. 1 от ДОПК.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход по същество.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да постановите решение, с което отхвърлите жалбата като незаконосъобразна и потвърдите обжалвания ревизионен акт. От събраните по делото доказателства се установява, че с ревизионен акт № 200800191/27.10.2008 година е отказано право на приспадане на данъчен кредит на жалбоподателя на основание чл. 84 и чл. 86, ал. 2 от ЗДДС в размер на 56 899.46 лева. В съдебно заседание, проведено на 03.06.2009 година, пълномощникът на жалбоподателя е заявил, а се събраха и достатъчно доказателства в тази насока, че жалбоподателят е ползвал правото на данъчен кредит по процесните доставки в един по-късен момент, на основание разпоредбата чл. 73а от ЗДДС. Следва да се има предвид, че тази разпоредба е от 01.0.2009 година, т. е. след издаване на процесния ревизионен акт.

С оглед гореизложеното налице са следните факти:

На първо място, жалбоподателят е начислил данъчен кредит по процесните доставка и е ползвал такъв. На второ място, с процесния ревизионен акт, обжалван в настоящото производство, органът по приходите не е признал правото на приспадане на данъчен кредит и той му е вменен като задължение с този ревизионен акт. На трето място, с АПВ № 802844/02.12.2008 година този данъчен кредит е прихванат. На четвърто място, данъчният кредит отново е начислен от жалбоподателя по реда на чл. 73а от ЗДДС и с акт за прихващане или възстановяване този данъчен кредит му е възстановен. Налага се изводът, че ревизионният акт следва да бъде потвърден, тъй като в противен случай при отмяна на ревизионния акт и при наличие на ефективно възстановен данъчен кредит по процесните доставки ще е налице повторно възстановяване на този данък.

Извън горното, считаме, че към момента на издаване на ревизионния акт законовите разпоредби са спазени и същият се явява законосъобразен.

Подробни съображения са изложени в решението на Директора на дирекция ОУИ – гр. Бургас.

Моля в тази насока да постановите и Вашия съдебен акт.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 1806 лева.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че жалбата е основателна. С постановения Акт за прихващане или възстановяване № 901300/27.05.2009 година органът по приходите е признал правото на данъчен кредит по доставките, по които първоначално е постановен отказ с процесния ревизионен акт. Постановеният акт за прихващане или възстановяване е в резултат на законодателната промяна на чл. 73а от Закона за данък върху добавената стойност в сила от 01.01.2009 година и жалбоподателят се е възползвал от това негово право. Ето защо считам, че жалбата е основателна и следва да бъде уважена.

 

Съдът обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: