ПРОТОКОЛ

 

Година 2010,29.06.                                                                                 град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        VІ-ти административен състав

На двадесет и девети юни                                 две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 114 по описа за 2009 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Аква Билд 91”ООД, редовно призован, се представлява от адвокат Е., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

         Ответникът по жалбата директора на Дирекция „ОУИ” Бургас, редовно призован, се представлява от гл.юрисконсулт Джабарова, надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

За прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура гр. Бургас, редовно призована, няма представител.

Явява се вещото лице К.Г..

Не се явяват вещите лица К.М. и С.А..

 

СТРАНИТЕ  – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза К.Д.М., в която е направено искане да му бъде дадена възможност да изготви заключението и да го представи в друго съдебно заседание. Причините са изложени в молбата, като от една страна е посочил прекалената си натовареност и от друга страна здравословен проблем. Вещото лице подробно е посочило в какво се изразява здравословния проблем и моли съда да се съобрази с тези обстоятелства при насрочване на следващо съдебно заседание.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба и от вещото лице по допуснатата съдебно-икономическа експертиза, което също иска да й бъде дадена възможност да изготви заключението си, като посочва, че за изготвянето на съдебно-икономическа експертиза е необходимо приемането на съдебно-техническата експертиза, която не е изготвена и по тази причина не е изготвила своето експертно заключение.

 

АДВОКАТ Е. – Да се даде възможност на вещите лица да изготвят заключенията си. Държим на събирането на тези доказателствени средства.

ЮРИСКОНСУЛТ ДЖАБАРОВА – Предоставям на съда.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че заключението по допуснатата графологична експертиза е постъпило на 14.06.2010г. - в законовия седемдневен срок, поради което пристъпва към изслушването на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

К.Ж.Г., 74 г., неосъждан, без дела и родство със страните, предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл. 291 от НК за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

Разпитан каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ  Г. – Представил съм експертно заключение, което поддържам.

АДВОКАТ Е. – Нямам въпроси. Експертизата е изчерпателна.

ЮРИСКОНСУЛТ ДЖАБАРОВА – Нямам въпроси. Да се приеме заключението  на вещото лице.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключените на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението  в размер на 350 лв., от които 250 лв. внесени под формата на първоначален депозит, а за останали 100 лв. ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в седемдневен срок от днес да ги внесе по сметка на Административен съд гр.Бургас, като в същия срок представи доказателство за внесения депозит. ДА се издаде РКО за размера от първоначалния депозит, а след като бъде внесен остатъка – да се издаде друг РКО.

 

АДВОКАТ Е. – Към момента нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ ДЖАБАРОВА – Нямам доказателствени искания.

 

Поради необходимостта от събиране на допуснати доказателствени средства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 12.10.2010г. от 11.30 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани.

 

ДАВА възможност на вещите лица по допуснатите съдебно-техническа експертиза и съдебно-икономическа експертиза да изготвят експертните си заключения, като УКАЗВА на вещото лице по съдебно-техническа експертиза, че е необходимо да представи експертизата си преди изтичане на законовия седемдневен срок, за да даде възможност за същото заседание да бъде изготвена и съдебно-икономическа експертиза, чиито резултат е обусловен от данните на съдебно-техническа експертиза. В случай, че му е невъзможно, да информира съда своевременно.

Да се изпрати съобщение на в.л.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: