Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

Номер 1985        от  30.11.2016г.,      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на тридесети ноември две хиляди и шестнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 1181 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 156, ал. 1 от ДОПК и е образувано е по жалба на Р.В.М., ЕГН **********, с постоянен адрес *** против Ревизионен акт № 201302134/24.01.2014 год. издаден от Г.Д.П. на длъжност Началник сектор „Ревизии“ при ТД на НАП Бургас, възложил ревизията и М.И.Б. на длъжност инспектор по приходите в ТД на НАП Бургас – ръководител на ревизията, изцяло потвърден с Решение № 126/24.04.2014 год. на Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП.

С Решение № 1418/21.07.2016 год., постановено по адм. дело № 1181/2014 год., Административен съд гр. Бургас е постановил: ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 201302134/24.01.2014 год. издаден от Г.Д.П. на длъжност Началник сектор „Ревизии“ при ТД на НАП Бургас, възложил ревизията и М.И.Б. на длъжност инспектор по приходите в ТД на НАП Бургас – ръководител на ревизията, изцяло потвърден с Решение № 126/24.04.2014 год. на Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП в частта за данък по чл. 48 от ЗДДФЛ над 25 039,81 лева и съответните на тях лихви; ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 201302134/24.01.2014 год. издаден от Г.Д.П. на длъжност Началник сектор „Ревизии“ при ТД на НАП Бургас, възложил ревизията и М.И.Б. на длъжност инспектор по приходите в ТД на НАП Бургас – ръководител на ревизията, изцяло потвърден с Решение № 126/24.04.2014 год. на Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”  Бургас при ЦУ на НАП в частта за задължителните осигурителни вноски за ДОО, за НЗОК и за ДЗПО-УнПФ за периода 01.01.2007 год. – 14.02.2011 год. и съответните на тях лихви и в частта за задължителните осигурителни вноски за ДОО, за НЗОК и за ДЗПО-УнПФ за периода 15.02.2011 год. – 31.12.2011 год. над 1 744,47 лева вноски за ДОО и съответните лихви; над 1 090,74 лева вноски за НЗОК и съответните лихви и над 681,17 лева вноски за ДЗПО- УнПФ и съответните лихви; ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП да заплати в полза на Р.В.М., ЕГН **********, с постоянен адрес ***  направените по делото разноски в размер на 1 332,58 лева (хиляда триста тридесет и два лева и петдесет и осем стотинки); ОСЪЖДА Р.В.М., ЕГН ********** да заплати в полза на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на  1 790,34 лева (хиляда седемстотин и деветдесет лева и тридесет и четири стотинки).

По повод подадена касационна жалба от Р.В.М. е образувано адм. дело № 11877/2016 год. по описа на Върховен административен съд, който с Определение № 12303/15.11.2016 год. е прекратил производството и е върнал делото на Административен съд Бургас, за поправка на очевидна фактическа грешка. В мотивите на така постановения съдебен акт е посочено несъответствие между мотиви и диспозитив на обжалвания административен акт.

Съгласно чл. 224 от АПК, указанията на Върховния административен съд по тълкуването и прилагането на закона са задължителни при по-нататъшното разглеждане на делото.

            Предвид горното и на основание чл. 175, ал. 1 от АПК, Административен съд гр. Бургас, втори състав,

 

Р  Е  Ш  И:

 

            ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в Решение № 1418/ 21.07.2016 год., постановено по адм. дело № 1181/2014 год. на Административен съд гр. Бургас, като допълва диспозитива на съдебния акт с израза: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.В.М., ЕГН **********, с постоянен адрес ***  в останалата й част. 

 

РЕШЕТИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му.

 

 

СЪДИЯ: