РЕШЕНИЕ

 

№………….                     Дата 18 декември 2009 год.                     град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХІІІ-ти състав,

в публично заседание на 19 ноември 2009 год.,  в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                     ЧЛЕНОВЕ:          1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                   2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Желязко Георгиев

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 1200 по описа за 2009 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс, във вр. с чл.63, ал.1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Община Бургас против Решение № 931/13.07.2009г. постановено по НАХ дело № 1210/2009г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е отменено НП № Е-26/26.03.2009 год. на заместник-кмета на община Бургас, с което на търговското дружество “Драй билдинг” ООД, гр.Бургас, за нарушение на чл.21, т.4 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържането на чистотата на територията на община Бургас и на основание чл.41, във вр. с чл.39 от тази наредба, е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева. 

Като касационно отменително основание се сочи неправилност на съдебния акт, като постановен в противоречие с нормите на материалния закон. Касаторът поддържа становището, че в хода на административнонаказателното производство безспорно е бил установен субектът на нарушението – търговското дружество “Драй билдинг” ООД, за което, в наказателното постановление било посочено, че то изпълнява строителните дейности. Възразява се, че тъй като по делото не са представени доказателства в т.ч. сключени договори с дружества, на които е възложена дейността по транспортирането на земните маси, следователно отговорността за организирането в рамките на строителната площадка на измиването и почистването на ходовата част на транспортните средства, напускащи строителния обект, е единствено за дружеството “Драй билдинг” ООД, в чиято полза е издадено разрешението за строителство, като изпълнител на обекта. Иска се отмяна на съдебния акт и решаване на делото по същество, като се потвърди наказателното постановление. 

В съдебно заседание касационният жалбоподател се представлява от юрисконсулт, който поддържа подадената жалба на посочените основания. 

Ответникът по жалбата също се представлява от пълномощник, който оспорва основателността на касационната жалба и пледира за оставяне в сила на съдебния акт.  

          Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата. 

         Пълномощникът на ответната страна – адв.Т. поддържа и подадената от нея частна жалба против протоколно определение от 12.06.2009 год., постановено в хода на производството пред първоинстанционния съд, с което, по реда на чл.271, ал.11 от НПК й е наложена глоба в размер на 100 лв.

Касационна жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав преценява като неоснователна.

         Административният съд обсъди доводите на касатора, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК, извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на постановеното решение с материалния закон.

Бургаският районен съд от фактическа страна е приел, че при извършена проверка на 28.01.2009 год. от служители на община Бургас, на строителен обект, изпълняван от “Драй билдинг” ООД, в гр.Бургас, ж.к. “Меден рудник” срещу блок 406, се извършват изкопни работи, като товарните камиони, извозващи земните маси излизат на пътното платно без да се почиства ходовата им част, в резултат на което пътното платно е било силно замърсено с кал. За констатираното нарушение е съставен АУАН на търговското дружество “Драй билдинг” ООД, като поради неотзоваване на управителя на дружеството, актът е съставен в негово отсъствие. На основание съдържащите се в акта фактически констатации, заместник-кмета на община Бургас издал оспореното наказателно постановление, с което, за нарушение на чл.21, т.4 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържането на чистотата на територията на община Бургас и на основание чл.41, във вр. с чл.39 от тази наредба,  наложил имуществена санкция в размер на 2000 лева на “Драй билдинг” ООД. 

При тези данни решаващият съд е приел, че неправилно е ангажирана имуществената отговорност на този търговец, тъй като не е посочено в какво негово качество се налага имуществената санкция, предвид обстоятелството, че съгласно Наредбата субектите на нарушение могат да бъдат – собственика, инвеститора или изпълнителя на дейността.

Настоящият съдебен състав споделя изводите на първоинстанционния съд.

Съгласно нормата на чл.19 от НУОПЧТОБ извършването на дейностите по третиране и транспортиране на излишните земни маси (ЗМ) и строителните отпадъци (СО), вкл.строителните отпадъци от вътрешни преустройства и текущи ремонти на сгради и съоръжения, е задължение на собственика, инвеститора или изпълнителя на дейността, от която са формирани. Административнонаказващият орган се е позовал на нормата на чл.21, т.4 от Наредбата, съгласно която отговорното за третирането и транспортирането на СО и излишни ЗМ лице в случая на чл. 20 ал.1 е длъжно да не допуска при транспортиране на СО и ЗМ замърсяване на уличните платна.

По делото следва да бъде установено дали санкционираният търговец има някое от посочените в чл.19 от Наредбата качества. Това обстоятелство по делото не е безспорно установено. Фактът, че санкционираното дружество е един от участниците в строителния процес не означава задължително и непременно, че именно то е отговорно за транспортирането на отпадъците, респ., че те са формирани именно от неговата дейност на строителния обект. Разпитаните по делото актосъставители посочват, че при извършване на проверката не са разговаряли с представители на фирмата, следователно направените от тях констатации се основават единствено на собствените им странични наблюдения. Свидетелят К. изрично посочва, че в момента на проверката не е установил от кого точно се извършват изкопните работи. При тези данни, настоящият съдебен състав приема, че изводът на административнонаказващият орган, че строителните дейности по изкопните работи на обекта се извършват от “Драй билдинг” ООД, е необоснован и не се подкрепя от данни, събрани в хода на проверката. 

Административнонаказващият орган се е позовал на нормата на чл.21, т.4 от Наредбата, съгласно която отговорното за третирането и транспортирането на СО и излишни ЗМ лице в случая на чл. 20 ал.1 е длъжно да не допуска при транспортиране на СО и ЗМ замърсяване на уличните платна.

Щом като подзаконовият нормативен акт в условията на алтернативност предвижда субектите на нарушение, необходимо е да бъде установено тяхното качество, за да се прецени дали се вместват в посочените хипотези. В този ред на мисли, не се споделя възражението на пълномощника на община Бургас – юрисконсулт Белчева, че наказателното постановление съдържа отбелязване, че строителните дейности се изпълняват от “Драй билдинг” ООД, следователно посочено е, санкционираното дружество има качеството на изпълнител. Подобно схващане може да се извлече единствено по пътя на тълкуването на волята на административнонаказващия орган, а от друга страна, както се посочи – по делото липсват категорични данни, че именно това дружество е изпълнител на изкопните работи. Недопустимо е административнонаказателната отговорност да бъде ангажирана въз основа на предположения за субекта на нарушението.

Съдебното решение, като правилно, следва да бъде оставено в сила, като за него не са налице сочените отменителни основания.

Следва да бъде отменено протоколно определение от съдебно заседание на 12.06.2009 год., с което е наложена глоба на адв.М.Т., тъй като по делото са налични писмени доказателства, сочещи на уважителни причини за неколкократното отлагане на делото, свързани с влошено здравословно състояние на пълномощника.  

Ръководен от горните мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. 1-во, Бургаският административен съд, ХІІІ-ти състав

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 931/13.07.2009 год., постановено по НАХД № 1210/09 год. по описа на Районен съд – Бургас.

ОТМЕНЯ протоколно определение от съдебно заседание на 12.06.2009 год., постановено по НАХД № 1210/09 год. на Районен съд – Бургас, с което на адв.М.Т., вписана в списъка на адвокатите при Адвокатска колегия – Бургас, е наложена глоба в размер на 100 лв.

 

 

Решението е окончателно.

 

 

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………..

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1………………..

 

                                                                                           2………………...