Р Е Ш Е Н И Е

 

       Номер                 05.03.2010г.                 град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, седми състав, на десети февруари две хиляди и десета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

при секретаря К.Л. като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 1287 по описа за 2009 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.146 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на „Успех 2005” ООД със седалище и адрес на управление в ***, представлявано от управителя Л.Д.К. – Я. против заповед № РД-88/31.07.2009г., издадена от директора на РИОСВ – Бургас, с която е спряна извършваната от дружеството производствена дейност на дървени въглища в местността „Загорчев лък” в землището на с.Ясна поляна, община Приморско. Иска се от съда да отмени процесната заповед. В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от адвокат А., която поддържа заявената претенция без да сочи доказателства.

Ответната страна – директорът на РИОСВ – Бургас участва в процеса чрез надлежно упълномощения юрисконсулт К., която изразява становище за отхвърляне на жалбата. Не представя допълнителни доказателства, извън приобщените към административната преписка.

            След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Жалбата е подадена в законоустановения срок от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество е основателна.

Предмет на оспорване в настоящото производство е заповед № РД-88/31.07.2009г., издадена от директора на РИОСВ – Бургас с правно основание чл.28, ал.2, вр. с ал.1, т.1, вр. с чл.11, ал.5 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, с която на „Успех 2005” ООД е наложена принудителна административна мярка „спиране на производствената дейност на дървени въглища в местността „Загорчев лък”, землището на с.Ясна поляна, община Приморско”. В мотивната част на оспорвания акт се сочи, че на 29.07.2009г. служители в Община Приморско извършват проверка и констатират, че дружеството произвежда дървени въглища на площадка, върху която са разположени 50 гнезда за зареждане на жижни, което е в нарушение на чл.11, ал.5 от ЗЧАВ, тъй като се изпускат неорганизирани емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. Навеждат се фактически доводи, че използваният открит метод води до значително увеличаване на риска за човешкото здраве и за околната среда. Заповедта е постановена, за да се преустанови административното нарушение и да се отстранят вредните последици от него. Възобновяването на дейността е възможно с разрешение на директора на РИОСВ – Бургас след въвеждане на производството в съответствие с нормативните изисквания. Фактическите основания са обективирани в представения по делото констативен протокол № В-1-40/29.07.2009г., съставен от длъжностни лица в Община Приморско.

При извършената проверка за законосъобразност на обжалваната заповед, настоящият съдебен състав констатира, че тя е произнесена от компетентен орган в обема на правомощията му, предоставени с разпоредбата на чл.28, ал.1, вр. с чл.19, ал.2 от ЗЧАВ, в изискуемата от закона форма и при спазване на административнопроизводствените правила за нейното издаване, но в противоречие с приложимия материален закон.

Съгласно разпоредбата на чл.28, ал.1 и ал.2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух министърът на околната среда и водите в рамките на своята компетентност, регионалните инспекции по околната среда и водите и общинските органи в рамките на своята компетентност съгласно чл.19 могат да ограничават или да спират производствени и други дейности в случаите, когато: 1. видът и степента на замърсяването на атмосферния въздух от източника увеличават значително риска за човешкото здраве и за околната среда; 2. не се изпълняват предписанията по чл.26; не се спазват мерките от програмата по чл.27. Ограниченията и спирането се извършват със заповед на съответния орган и са в сила до отстраняването на причините, довели до издаване на заповедта. Анализът на цитираната правна норма, която е посочена като правно основание за издаване на процесната заповед обосновава извод, че за да приложи принудителна административна мярка по чл.28, ал.1 от ЗЧАВ административният орган следва да докаже наличието на една от изчерпателно изброените материалноправни предпоставки за това, а именно – замърсяване на атмосферния въздух от източник, което е във вид и степен, водещи до значително увеличаване на риска за човешкото здраве и за околната среда, неизпълнение на предписание по чл.26 или неизпълнение на мерки от програмата по чл.27.

В настоящия случай фактическото основание за налагане на принудителната административна мярка е нарушение на чл.11, ал.5 от ЗЧАВ. Нормата на този текст забранява изпускането на неорганизирани емисии на вредни вещества (замърсители) в атмосферния въздух при производството на дървени въглища по открит или друг способ и съгласно §32 от ПЗР на ЗИД на ЗЧАВ, обн. ДВ, бр.99/08.12.2006г. се прилага към действащите съоръжения за производство на дървени въглища от 30.03.2008г, а към останалите – от 09.01.2007г. От съдържанието на приложения по делото констативен протокол № В-1-40/29.07.2009г. се установява, че върху работна площадка, находяща се в местността „Загорчев лък” в землището на с.Ясна поляна са разположени 50 гнезда за зареждане на жижни, от които към момента на проверката - 15 горящи, 15 загасени, 12 готови за запалване и 8 други. Производствената дейност се осъществява от търговското дружество по открит способ чрез конструиране на кръгли жижни с обем 20-30 куб.м., при който се отделят неорганизирани димни газове, замърсяващи атмосферния въздух. Възприетата от органа и неоспорена от търговеца фактическа установеност действително съставлява нарушение на чл.11, ал.5 от ЗЧАВ, но то не е сред лимитивно регламентираните предпоставки за прилагане на ПАМ по чл.28, ал.1 от ЗЧАВ, а е скрепено с имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лева според правилото на чл.35, ал.2 от ЗЧАВ.

Съгласно разпоредбата на чл.170, ал.1 от АПК административният орган и лицата, за които оспореният административен акт е благоприятен, трябва да установят съществуването на фактическите основания, посочени в него и изпълнението на законовите изисквания при издаването му. В настоящия случай ответникът в съдебното производство не сочи и установява какъв е видът и степента на замърсяването на атмосферния въздух от производството на дървени въглища в проверявания обект, респ. значителното увеличаване на риска за човешкото здраве и за околната среда като логична и закономерна последица от това замърсяване, което е правнозначимото обстоятелство за прилагане на административната мярка. Позоваването на чл.11, ал.5 от ЗЧАВ е неоснователно, защото тази норма е условие за налагане на имуществена санкция по чл.35, ал.2 от ЗЧАВ, а не предпоставка за произнасяне на мярката по чл.28, ал.1 от същия закон. Предвид гореизложеното, инкорпорираното в жалбата искане за отмяна на процесната заповед се явява основателно и следва да се уважи.

 

Мотивиран от това, Административен съд – гр.Бургас, седми състав

 

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ заповед № РД-88/31.07.2009г., издадена от директора на РИОСВ – Бургас, с която на „Успех 2005” ООД със седалище и адрес на управление в ***, представлявано от управителя Л.Д. К. – Я. е наложена принудителна административна мярка „спиране на производствената дейност на дървени въглища в местността „Загорчев лък”, землището на с.Ясна поляна, община Приморско”.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ:……………………….