Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1204       Година 23.11.2009       Град Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХІV състав, на двадесет и девети октомври две хиляди и девета година, в публично заседание, в състав:

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лилия АЛЕКСАНДРОВА

                                             ЧЛЕНОВЕ: 1. Даниела ДРАГНЕВА

                                                                  2. Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретаря Г.Ф.

Прокурор Станимир Х.

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 1295 по описа за 2009 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от Н.Х.Д. ***, срещу решение № 785 от 29.07.2009г. постановено по н.а.х.д. № 1506 по описа за 2009г. на Районен съд гр.Бургас. В подадената касационна жалба твърди, че съдът е допуснал нарушение, като не е отменил изцяло обжалваното наказателно постановление и моли да бъде отменено решението, като незаконосъобразно и необосновано, както и наложената му глоба, алтернативно да се намали размера на глобата към минимума . 

Ответникът по касационната жалбата – Заместник Кмета на Община Бургас, редовно уведомен не изразява становище по жалбата и не се представлява в съдебно заседание.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение, че жалбата е неоснователна и като такава не следва да бъде уважена.

Административен съд Бургас, намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С обжалваното  решение № 785 от 29.07.2009г.,  Районен съд гр.Бургас е изменил наказателно постановление № Е-33/14.04.2009г. на Заместник кмета на Община Бургас, с което на касатора за нарушение на чл.25 от Наредбата по управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община Бургас, на основание чл.41, вр.чл.39 от НУОПЧТОБ му е наложено административно наказание “глоба” в размер на 500 лева, като е намалил размера на наказанието “глоба” от 500 на 200 лева. За да постанови решението си съдът е приел, че наказателното постановление от формална страна съдържа законоустановените реквизити по чл.57, ал.1 от ЗАНН. Установената фактическа обстановка не се оспорва от жалбоподателя и той не ангажира доказателства във връзка с твърденията в жалбата си. Правилен е извода, че лицето виновно е нарушило разпоредбата на чл.25 от НУОПЧТОБ, при форма на вината пряк умисъл. Съдът е приел, че размера на наложеното на лицето наказание е несправедлив и необоснован. В Наредбата, за това нарушение е предвидена санкция за физическите лица в размер до 5000 лв., като липсва долна граница. Съдът е определи нов размер на наказанието – 200 лева, който според него би бил справедлив и би оказал възпитателно-възпиращо и коригиращо въздействие.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

В подадената касационна жалба се прави искане за отмяна на съдебното решение и на наказателното постановление, без да се излагат конкретни твърдения за тяхната незаконосъобразност. Единствено се посочва, че на друго лице, при същата фактическа обстановка глобата му е намалена на 100 лева, без обаче да се ангажирани съответните доказателства.

Настоящия съдебен състав счита, че обжалваното съдебно решение е допустимо, правилно и законосъобразно. При постановяването му съдът е изследвал всички обстоятелства по установяването на административното нарушение и налагането на административното наказание. В хода на съдебното следствие са събрани писмени и гласни доказателства, който заедно със възраженията на жалбоподателя съдът е разгледал и обсъдил  всестранно и обективно, при постановяването на своето решение. Съдът в съответствие с изискванията на чл.84 от ЗАНН във връзка с чл.14 от НПК, е постановил своето решение по вътрешно убеждение, формирано от непосредствения му контакт с разпитаните свидетели, представените писмени доказателства, степента на обществената опасност на нарушението, както и тежестта на наложеното административно наказание. От лицето не се ангажират доказателства, посредством които би могъл да се направи извода, че така определеното му от съда по размер наказание е явно несправедливо и несъответства на извършеното от него нарушение. В НУОПЧТОБ не е предвиден минимум за това нарушение, поради което, според настоящия съдебен състав не са нали основания за определяне на по-нисък размер на определеното от съда административно наказание “глоба” .

Мотивиран от горното, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС, ХІV-ти състав

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 785 от 29.07.2009г. постановено по н.а.х.д. № 1506 по описа за 2009г. на Районен съд гр.Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ: 1. 

 

                                                                  2.