ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 1459                        дата 05 септември 2014 год.                   Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,       ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 05 септември 2014 год.,

в следния състав:

 

                                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар: …………………..

Прокурор:…………………..

                                            

разгледа адм. дело № 1311  по описа за 2014 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Съдът е сезиран с жалба, подадена от П.К.Н. *** против отказ изх. № 94-00-2075/23.05.2014г. на главния архитект на община Карнобат да се произнесе по негова молба вх. № 94-00-2075/03.04.2014г.

Жалбоподателят П.Н. ***-00-2075/03.04.2014г., видно от която, поискал е административният орган да продължи административното производство по предходно направено искане с рег. № 94-00-4519/25.08.2009г. (идентично със заявление № 94-00-5431/15.10.2009г.) подадено от неговия наследодател за допускане изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на гр.Карнобат, в частта за улица – тупик към УПИ ХХІІІ-4016 и УПИ ХХІІ-641, кв.36 по плана на града. По това искане кметът на община Карнобат се е произнесъл със Заповед № РД-765/17.12.2009г., с която, на основание чл129, ал.2, във вр. с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, одобрил проекта за изменение на ПУП-ПР на улица-тупик към УПИ ХХІІ-641 и УПИ ХХІІІ-4061 в кв.36 по плана на гр.Карнобат, в регулационна съставка – по кафявите линии, щрихи и надписи увеличаване на широчината на задънена улица от о.т. (нова) 602а до входа на УПИ ХХІІІ-4061, като разширението е в западна посока и стига до източната имотна граница на поземлен имот 1719.

            При оспорването по съдебен ред тази заповед е отменена с Решение № 1314/15.11.2010г. по адм. дело № 54/2010г. на Административен съд – Бургас, оставено в сила с Решение № 11294/09.08.2013г. по адм. дело № 14810/2012г. на ВАС. Решаващите за отмяната мотиви на съда са свързани с липсата на фактическите основания на приложената норма на чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и неизлагането на мотиви от страна на административния орган в тази насока.

            С подадената понастоящем молба до кмета на община Карнобат вх. № 94-00-2075/03.04.2014г. жалбоподателят Н. е поискал административният орган да продължи административното производство по изменение на ПУП-ПР като издаде мотивиран административен акт. По молбата е поставена резолюция да се издаде становище от архитект Ж.Б.. В тази връзка, от главния архитект на община Карнобат е изложено становище, обективирано в процесното писмо изх. № 94-00-2075/23.05.2014г., видно от което, посочил е, че по искането е била издадена Заповед № РД-765/17.12.2009г. на кмета на общината, която е отменена и независимо от мотивите за отмяната, процедурата по изменението на ПУП е приключила с отмяната на акта, липсват основания за възобновяване на производството и продължаване на същата процедура, като е посочил и че такава възможност не е предвидена в ЗУТ. Взел е становище и по допълнително повдигнатото възражение за нарушение на чл.81, ал.3 от ЗУТ, което е счел за неоснователно. Именно това писмо на главния архитект на община Карнобат се обжалва понастоящем от жалбоподателя.

            Оспорването съдът квалифицира и разглежда по реда на чл.197 и сл. от АПК, тъй като видно от съдържанието на писмото, главният архитект по същество е отказал да разгледа постъпилото (първоначалното) искане за изменение на ПУП-ПР, което искане жалбоподателят е обосновал с разбирането си, че административният орган дължи мотивирано произнасяне по него. С искането е сезиран кметът на общината, като компетентен за това орган по смисъла на чл.129, ал.2 от ЗУТ, но по него се е произнесъл главния архитект на община Карнобат. В тази връзка, с разпореждане на съда от 10.07.2014г., от главния архитект на общината беше изискано да представи доказателства за делегирани правомощия по реда на §1, ал.3 от ДР на ЗУТ, с предмет – разглеждане и произнасяне по молби за изменение на ПУП, като до настоящия момент по делото не са постъпили доказателства в тази насока, поради което следва да се приеме, че към момента на разглеждане на молбата на жалбоподателя Н. вх. № 94-00-2075/03.04.2014г., главният архитект на община Карнобат не е разполагал материална компетентност, придобита в резултат на делегирани правомощия по реда на ЗУТ за произнасяне по молби за изменение на ПУП, поради което обективираният в писмо  отказ изх. № 94-00-2075/23.05.2014г. на главния архитект да разгледа искането, е нищожен. Без значение за този правен резултат е обстоятелството дали обективно са били налице или не предпоставките за процедиране, така както са били обосновани от страна на жалбоподателя, тъй като компетентен да се произнесе по сезиращото искане е бил кмета на общината, поради което, по същество, съдът няма да обсъжда.

На основание изложените мотиви, отказът на главния архитект на община Карнобат обективиран в писмо   изх. № 94-00-2075/23.05.2014г. да разгледа по същество подадено от жалбоподателя Н. искане вх. № 94-00-2075/03.04.2014г. за продължаване на административното производство по изменение на ПУП-ПР, следва да бъде прогласен за нищожен, а с оглед правилото на чл.200, ал.1 от АПК преписката да се изпрати за разглеждане в срока по чл.57, ал.1 от АПК от компетентния административен орган – кмет на община Карнобат, като в зависимост от процедирането да се съобрази участието на заинтересованите страни.

Така мотивиран и на основание чл.200, ал.1 от ГПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРОГЛАСЯВА отказ на главния архитект на община Карнобат обективиран в писмо   изх. № 94-00-2075/23.05.2014г. да разгледа по същество подадено от П.К.Н. ***№ 94-00-2075/03.04.2014г., за НИЩОЖЕН.

ИЗПРАЩА административната преписка за разглеждане от кмета на община Карнобат в срока по чл.57, ал.1 от АПК, считано от момента на постъпване на преписката при него.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок пред Върховния административен съд от страните участващи в административното производство.

 

                                                                                       СЪДИЯ: