Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№1410

 

гр. Бургас, 19. 07. 2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, ХIІ състав, в открито съдебно заседание на тринадесети юли през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

Председател: Любомир Луканов

 

при секретар Й.Б., като разгледа докладваното от съдия Луканов административно дело № 1313/2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Дял трети, Глава десета, Раздел І от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), вр. с чл.27 от Закона за общинската собственост (ЗОбС).

Образувано е по жалба на Я.П.Е., с адрес ***, действащ чрез пълномощника си - адвокат И. Б. Б. *** (пълномощно по лист 14 от делото), против заповед № 1118/27.04.2016г. на кмета на община Бургас, с която се отчуждава имот, а именно: ПИ № 074021 по КВС на землище на гр.Българово, целият с площ 634 кв.м., с начин на трайно ползване: транспортна територия и е определено обезщетение за собственика в размер на 205.19 лева. Оспорва се законосъобразността на отчуждението и размера на обезщетението.

Жалбоподателят твърди, че в заповедта неправилно е определен собственикът на отчуждавания имот, тъй като по силата на чл. 21, ал. 1 от СК същият е съпружеска имуществена общност и В.Е. също има вещни права върху имота. Поддържа, че размерът на определението обезщетение не отговаря на императивното изискване на закона за равностойно парично обезщетение, тъй като не може да се установи съобразена ли е нормата на чл. 22, ал. 1 от ЗОбС. Иска да се отмени заповедта като незаконосъобразна. При условията на евентуалност иска увеличаване на определеното парично обезщетение.

В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от адв. Б., който поддържа жалбата по изложените в нея съображения. При условията на евентуалност прави искане за увеличаване на определеното парично обезщетение, което бъде съобразно със заключението на вещото лице, т.е. в размер на 274.13 лева. Ангажира доказателства. Претендира присъждане разноски по делото. Представя списък по чл. 80 от ГПК.

Ответната страна – кметът на община Бургас, чрез представителя си по пълномощие - юрисконсулт С.С. Д. (пълномощно по лист 288 от делото), оспорва изцяло жалбата. Твърди, че оспорваният административен акт е законосъобразен, издаден от компетентен орган при спазена процедура и приложение на материалния закон. Излага, че размерът на обезщетението е законосъобразен и определен при спазване на разпоредбите на ЗОбС. В открито съдебно заседание поддържа, че отклонението между размера, посочен от експерта на община Бургас и вещото лице по съдебно-техническата експертиза, касае конкретно сделките, които са взети, без да са нарушени процедурата и нормите. Представя доказателства и прави искане за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. 

Заинтересованата страна – В.К.Е., редовно призована не се явява, представлява се от адвокат Б., чрез когото поддържа жалбата.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд, дванадесети състав намира за установено следното:

Оспорването изхожда от лице, което е адресат на заповедта за отчуждаване. По административното производство са представени писмени доказателства, които легитимират жалбоподателя и заинтересованата страна, като носители на правото на собственост. Следва, че за жалбоподателя Я.П.Е. е налице правен интерес от оспорване законосъобразността на отчуждителната заповед № 1118/27. 04. 2016г., издадена от кмета на община Бургас. Оспорената заповед е съобщена лично на Я.П.Е. на 14.06.2016г. (съгласно известие за доставяне по лист 101 от делото). Жалбата е подадена чрез органа на 23.06.2016г., т.е. в срока по чл.27, ал. 1 от ЗОбС и отговаря на изискванията за форма и съдържание, регламентирани в чл.150, ал.1 от АПК. По изложените съображения съдът приема жалбата за процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Предмет на съдебен контрол в настоящото производство е заповед № 1118/27. 04. 2016г., издадена от кмета на община Бургас, с която е отчужден ПИ № 074021 по КВС на землище гр. Българово, целият с площ 634 кв.м. с начин на трайно ползване: транспортна територия, при граници и съседи: ПИ № 000664, ПИ № 074026, обособен от бивш ПИ № 074002, местност „Вая кайряк“ по КВС на землище на гр. Българово, целият с площ от 27 299 кв.м., при граници и съседи на целия имот: ПИ № 074001, ПИ № 000333, ПИ № 000350, ПИ № 074025, ПИ № 074024, ПИ № 074023, ПИ № 074022, по одобрени и влезли в сила ПУП – ПРЗ и ПУП – ПУР за ПИ № 000333, местност „Вая кайряк“ по КВС на землище на гр. Българово, за „Бизнес-индустриална зона гр. Българово“ – фаза окончателен проект. Определено е равностойно парично обезщетение в размер на 205.19 лева, платимо на собственика Я.П.Е.. В мотивната част на оспорената заповед се сочи, че с решение № 32-19/18. 03. 2010г. на Общинския съвет – Бургас е одобрен ПУП – ПЗР за имот ПИ № 000333, местност „Вая кайряк“ по КВС на землище на гр. Българово – фаза окончателен проект, обнародвано в ДВ бр. 32/27. 04. 2010г. Спазвайки указанията на мотивирано предписание № 496/06. 10. 2008г. на зам. кмета на община Бургас, като част от ПУП – ПЗР е изготвен и ПУП – ПУР, с който се осигурява транспортен достъп до ПИ № 000333 и свързване на индустриалната зона с населеното място с цел реализиране на предвижданията за изграждане на „Бизнес-индустриална зона гр. Българово“, както и довеждаща инфраструктура до ПИ № 000333 в местност „Вая кайряк“ по КВС на землище на гр. Българово. В обхвата на предвидените за отчуждаване имоти попада и ПИ № 074002, местност „Вая кайряк“ по КВС на землище на гр. Българово, целият с площ от 27 299 кв.м., от който са предвидени за отчуждаване 634 кв.м. Отразено е и промяната на предназначението на земеделските земи, съгласно решение № К33-30/26.11.2015г. на Комисията по земеделските земи при Министерството на земеделието и храните.

В хода на административното производство по отчуждаване, одобрените ПУП – ПЗР и ПУП – ПУР са отразени в КВС на землище гр. Българово, като според скица № К00725/28. 03. 2016г., издадена от Общинска служба по земеделие гр. Бургас, за частта – предмет на отчуждаване е обособен самостоятелен ПИ № 074021, целият с площ от 634 кв.м. с начин на трайно ползване: транспортна територия. Останалата част от ПИ № 074002 е обособена като самостоятелен имот ПИ № 074026, като е спазено изискването на чл. 21, ал. 3 от ЗОбС.

На отчуждения имот е била направена пазарна оценка на 634/27299 части и е била определена пазарна цена от 205.19 лева (съгласно оценителен доклад № 1508-ПИ-ЗЗ - лист 29-40 по делото) от лицензирания оценител И.Т.К. (със сертификат за оценителска правоспособност рег. № 810100003/03.11.2010г. от Камарата на независимите оценители в България).

Съобразени са и изискванията на чл. 25, ал. 1 от ЗОбС, като е поставено обявление за предстоящото отчуждаване, предназначението на имота, основанието, вида, местонахождението, а размерът на дължимото обезщетение е публикувано на интернет страницата на община Бургас, във вестниците „Черноморски фар“, „Новинар“ и „Капитал дейли“ и поставено на таблото за обявления на сградата на община Бургас на 29. 02. 2016г. (доказателства на лист 16-19 по делото). В заповедта са описани процесуалните действия по издаване на заповедта и определянето на обезщетението. Административният орган е допуснал предварително изпълнение на заповедта на основание чл. 60, ал. 1, изр. 1 от АПК, като е изложил съображенията си.

При служебния и цялостен съдебен контрол върху законосъобразността на обжалвания административен акт, съгласно нормата на чл. 168, ал. 1 от АПК, съдът констатира, че заповедта е произнесена от компетентен орган, в изискуемата от закона форма и при спазване на специалните административнопроизводствени правила за нейното издаване.

Съдът приема, че заповед № 1118/27. 04. 2016г. е издадена в противоречие с материалния закон в частта, в която е определен размера на обезщетението.

Разпоредбата на чл.21, ал.1 от ЗОбС (обн. ДВ, бр.15/2011г.) постановява, че имоти - собственост на физически или на юридически лица, могат да бъдат отчуждавани принудително за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ изграждането на обекти - публична общинска собственост, или на одобрен подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на обекти от първостепенно значение – публична общинска собственост, за който има влязло в сила разпореждане за допускане на предварителното му изпълнение, както и в други случаи, определени със закон, след предварително и равностойно парично или имотно обезщетение. С нормата на чл.21, ал.2 от ЗОбС е прието, че за изграждането и експлоатацията на тези обекти могат да се отчуждават имоти или части от тях, които се засягат непосредствено от предвиденото строителство или които стават негодни за застрояване или ползване съобразно устройствените, санитарно-хигиенните и противопожарните правила и нормативи и изискванията за сигурност и безопасност. Логичното и граматично тълкуване на приложимите правни норми обосновава извод, че за да е осъществен фактическия състав на отчуждаването, е необходимо да са осъществени кумулативно материалноправните предпоставки: 1. недвижим имот, който е собственост на физическо и/или на юридическо лице; 2. наличие на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин; 3. влязъл в сила ПУП, който предвижда изграждането на обекти – публична общинска собственост или одобрен ПУП, който предвижда изграждането на обекти от първостепенно значение – публична общинска собственост, за който има влязло в сила разпореждане за допускане на предварителното му изпълнение и 4. предварително и равностойно парично или имотно обезщетение.

Предмет на отчуждаване в конкретния случай е ПИ № 074021 по КВС на землище гр. Българово, целият с площ 634 кв.м. с начин на трайно ползване: транспортна територия, при граници и съседи: ПИ № 000664, ПИ № 074026, обособен от бивш ПИ № 074002, местност „Вая кайряк“ по КВС на землище на гр. Българово, целият с площ от 27299 кв.м., при граници и съседи на целия имот: ПИ № 074001, ПИ № 000333, ПИ № 000350, ПИ № 074025, ПИ № 074024, ПИ № 074023, ПИ № 074022, по одобрени и влезли в сила ПУП – ПРЗ и ПУП – ПУР за ПИ № 000333, местност „Вая кайряк“ по КВС на землище на гр. Българово, за „Бизнес-индустриална зона гр. Българово“ – фаза окончателен проект. В отчуждителното производство административният орган е съобразил, че Я.П.Е. се легитимира като собственик на имота с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 79, том 11, рег. № 3916, дело № 253/2015г. (лист 26 от делото) от който се установява, че Я.П.Е. е придобил в собственост от П. Я. Е. и Т. П.Е. 2/3 ид. части от нива с площ от 27.299 дка, (27.488 четвърта категория и 0.011 дка трета категория), находяща се в землището на гр. Българово, м. „Вая Кайряк“, съставляваща имот № 074002 при подробно описани съседи. Страните не спорят, че другата 1/3 ид. част от имота е собственост на жалбоподателя по силата на доброволна делба, съгласно договор за доброволна делба на земеделски имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, вписан в службата по вписванията – гр. Бургас на 11. 10. 1999г., том VІ, дело № 53 с вх. рег. № 9790 (лист 20-25 от делото). От удостоверение за граждански брак № 0024786/31. 05. 1986г. (лист 12 от делото), издадено от ОбНС – Бургас и Удостоверение за семейно положение № 94ЯЯ-691-1/22. 06. 2016г. (лист 13 по делото), издадено от община Велико Търново се установява, че жалбоподателят е сключил граждански брак с В.К.Е. на 31.05.1986г. Последното не е съобразено в мотивната част на оспорената заповед, но доколкото адресат на заповедта е собственик на имота, а не са установени някоя от хипотезите на чл.29, ал.2 от ЗОбС, то съдът приема, че първата предпоставка на чл.21, ал.1 от ЗОбС е осъществена.

Видно от АЧОС № 5203/07. 08. 2008г. имот № 000333 с площ от 110.917 дка е земеделска земя и представлява изоставена нива от четвърта категория при подробно описани съседни имоти. Същият се намира в местността „Вая кайряк“ в землището на гр. Българово (лист 121 от делото). В мотивирано предписание № 496/06. 10. 2008г. на зам. кмета по устройство на територията и строителството на община Бургас е допуснато изготвяне на ПУП – ПЗР за имот пл. № 333 в местността „Вая кайряк“ в землището на гр. Българово. ПУП - ПЗР за посочения имот е разгледан на заседание на експертен съвет по устройство на територията и е приет с протокол-решение № 27/29. 07. 2009г. и решение № 32-19/08. 03. 2010г. на Общински съвет – Бургас. Последното решение е обнародвано в ДВ бр. 32/2010г. на стр. 80 и с акт за резултатите от обявяването му от 12. 05. 2010г. е влязло в сила като необжалвано (лист 122-128 от делото). С оглед на изложеното се обосновава извод, че освен първата, са изпълнени още втората и третата предпоставки от фактическия състав на чл.21, ал.1 от ЗОС, а именно – установени са общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин и има влязъл в сила ПУП-ПЗР (приложен по лист 107-120 от делото), който предвижда изграждането на обект – публична общинска собственост. Следва, че отчуждителната част на заповедта е съобразена със закона. В този смисъл съдът приема, че са изпълнени кумулативните предпоставки на чл.21, ал.1 от ЗОбС.

От заключението на съдебно-техническата експертиза, изготвено от вещото лице П.С.Ш. (лист 280-284 от делото), кредитирано от съда като обективно, безпристрастно дадено и неоспорено от страните се установи, че пазарната стойност на равностойното парично обезщетение на обособения самостоятелен поземлен имот 074021 по КВС на землище гр. Българово с площ 634 кв.м., попадащ в транспортната територия по ПУП за ПИ 000333, местност „Вая кайряк“ – за Бизнес индустриална зона, предвиден за отчуждаване с оспорваната заповед, възлиза на 274.13 лева, а данъчната оценка е в размер на 101.78 лева (съответно на представено удостоверение по лист 102 от делото). В открито съдебно заседание вещото лице конкретизира заключението си, че сумата от 274.13 лева касае само площта от 634 кв.м., като тази пазарна стойност е съобразена със статута на имота като земеделска земя. Установи се, че изчислението на данъчната оценка в размер на 101.78 лева е реципрочно само на отчуждаваната част от 634 кв.м.

Съдът счита за незаконосъобразна заповедта в частта, с която е определено обезщетението на собственика. Оценката на частта от имота, предмет на отчуждаването, е елемент от материалната законосъобразност на административния акт, тъй като обуславя фактическите основания, представляващи материалните предпоставки за издаването на акта в частта относно размера на обезщетението. Този извод се налага по следните съображения:

С разпоредбите на чл.22, ал.3-14 от ЗОбС съгласно приложимата редакция изм. с ДВ бр. № 13 от 2016 г., в сила от 15.04.2016г.), намиращи се систематично в Глава трета „Принудително отчуждаване на имоти - частна собственост, за общински нужди“ на закона, законодателят е дал регламентация, че кметът на Общината възлага определянето на равностойното парично обезщетение за имотите, предвидени за отчуждаване, на оценители, отговарящи на изискванията на Закона за независимите оценители. Размерът на равностойното парично обезщетение се определя съобразно конкретното предназначение на имотите, което са имали преди влизането в сила, респ. преди одобряването на ПУП по чл.21, ал.1 и въз основа на пазарните цени на имоти със сходни характеристики, намиращи се в близост до отчуждавания имот (ал. 5). Конкретното предназначение на поземлени имоти, урегулирани за застрояване с предходен подробен устройствен план, е предназначението им, определено с предходния устройствен план, действал преди влизането в сила, съответно преди одобряването на подробния устройствен план по чл. 21, ал. 1 (ал. 6). Размерът на равностойното парично обезщетение се определя не по-рано от три месеца преди издаването на заповедта по чл.25, ал.2 от ЗОбС (ал. 10). В случай, че определеният размер на равностойното парично обезщетение е по-малък от данъчната оценка на имота, обезщетението се изплаща в размер, равен на данъчната му оценка (ал. 11). В случай, че не могат да се определят пазарните цени на имоти със сходни характеристики поради липса на извършени сделки в съответната служба по вписвания, равностойното парично обезщетение се определя по реда на наредбата по чл. 36, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи - за земеделски земи (ал. 12, т.2). След влизане в сила на подробния устройствен план законните строежи и другите подобрения, извършени от собственика на имота при условията и по реда на чл.49 от ЗУТ, се заплащат с по-малката стойност от стойността на направените разходи и увеличената стойност на имота (ал. 13), като обезщетение за незаконни строежи в поземления имот – предмет на отчуждаване, не се дължи (ал. 14).

Легалното понятие за „равностойно парично обезщетение“ е дадено в §1 от ДР на ЗОбС, като следва да се разбира, че това е цената на отчуждавания имот или на част от него, определена по реда на закона. Методологията за определяне на пазарната цена на отчуждавания имот е регламентирана в § 1, т.2 от ДР на ЗОбС (в редакцията обн. в ДВ, бр.15/2011г.), съгласно който “пазарни цени на имоти със сходни характеристики” са осреднените цени от сделки с имоти, намиращи се в близост до отчуждавания имот, които имат еднакво конкретно или преобладаващо предназначение, притежават еднакъв характер на застрояване със същите или близки показатели на устройство и застрояване и/или установен начин на трайно ползване с отчуждавания имот, за: покупко-продажба, замяна, учредяване на вещни права или прехвърляне на собственост срещу задължение за строителство, ипотека, продажбите чрез търг от държавни и частни съдебни изпълнители, държавните институции и общините, както и други възмездни сделки между физически и/или юридически лица, по които поне една от страните е търговец, сключени в рамките на 12 месеца преди датата на възлагане на оценката и вписани в службата по вписванията по местонахождението на имота. Ако в рамките на 12 месеца преди датата на възлагане на оценката в службата по вписванията по местонахождението на имота са вписани повече от двадесет сделки, при определяне на пазарната цена се вземат предвид последните вписани двадесет сделки.

Дефинирането на имотите, които се намират в близост до отчуждавания имот е извършено с нормата на §1, т.3 от ДР на ЗОбС. Това са имотите, които се намират: б. „б“ в едно и също землище с отчуждавания имот - в земеделските територии. Според §1, т.7, б. „а“ равностойните имоти извън урбанизираните територии са имотите, които отговарят на характеристиките и чиято стойност е определена при условията и по реда на чл. 23 от закона.

От приложените с административната преписка и неоспорени от страните доказателства се установи, че в административното производство определянето на равностойното парично обезщетение е възложено на лицензиран оценител. В оценителския доклад № 1508-ПИ-ЗЗ (лист 29-40 от делото), независимият оценител И.Т.К. е остойностил отчуждения имот по метода на пазарните аналози към 04. 01. 2016г. В конкретния случай органът по отчуждаването е определил обезщетението за имот № 074002 с площ от 634 кв. м. на 205.19 лева (лист 38 по делото).

Доколкото от заключението на вещото лице се установи, че равностойното парично обезщетение на обособения самостоятелен поземлен имот 074021 по КВС на землище гр. Българово с площ 634 кв.м., попадащ в транспортната територия по ПУП за ПИ 000333, местност „Вая кайряк“ – за Бизнес индустриална зона, предвиден за отчуждаване с оспорваната заповед възлиза на 274.13 лева, а данъчната оценка е в размер на 101.78 лева, то съдът счита, че оспорваната заповед е незаконосъобразна в частта, в която е определено равностойното парично обезщетение и подлежи на изменение със следващото от това законосъобразно определяне на обезщетението.

В този смисъл реално дължимото обезщетение за отчуждения ПИ № 074021 по КВС на землище гр. Българово, целият с площ от 634 кв.м. с начин на трайно ползване: транспортна територия е в размер на 274.13 лв., които следва да се присъдят на правоимащото лице. Доколкото така определеното равностойно парично обезщетение надвишава по размер данъчната оценка на имота, то не намира приложение нормата на чл.22, ал.11 от ЗОбС, поради което и възражението на оспорващия, че обезщетението не отговаря на императивното изискване на ЗОбС, е неоснователно. 

Съгласно чл. 29, ал.3 от ЗОбС имотът се смята за отчужден от датата на плащане на обезщетението от Общината. Плащане на парично обезщетение на несобственик, или на лице, за което не е сигурно, че е собственик на отчуждения имот, не би имало желания и предписан по закон отчуждителен ефект. По тези съображения административният орган е посочил като собственик на имота само лицето, което е вписано в документа за собственост.

В настоящото съдебно производство съдът не се произнася по законосъобразността на заповед № 1684/24.06.2016г. (лист 104-105 от делото), издадена от кмета на община Бургас, тъй като същата не е предмет на оспорване от Я.П.Е.. Предметът на спора се очертава от оспорващия посредством означение на обжалвания административен акт и искането към съда, което е изискване за редовност на жалбата (съгласно чл. 150, ал.1, т. 5 и т. 7 от АПК). Видно от жалбата, инициирала настоящото съдебно производство, Я.П.Е. е въвел като предмет на спора единствено заповед № 1118/27.04.2016г. на кмета на община Бургас, но не и заповед № 1684/24.06.2016г. В този смисъл съдът не е включил в доклада на делото заповед № 1684/24.06.2016г. и не следва да обсъжда доводите на представителя на оспорващия за незаконосъобразност на заповед № 1684/24.06.2016г., изложени в хода на устните състезания.

По изложените съображения, заповедта за отчуждаване на ПИ № 074021 по КВС на землище гр. Българово, целият с площ 634 кв.м. с начин на трайно ползване: транспортна територия, трябва да се измени в частта за паричното обезщетение, като се определи парично обезщетение съответно за имота в размер на 274.13 лева, платимо на правоимащия Я.П.Е..

 

По разноските:

При този изход на делото и на основание чл.143, ал.1 от АПК разноски се дължат на жалбоподателя, който своевременно ги е поискал.

Направените от оспорващия разноски в съдебното производство са в общ размер от 610 лева, като от тях 10 лева за държавна такса (лист 8 от делото), 200 лв. – разноски за вещо лице (лист 289 от делото) и 400 лв. – реално платено адвокатско възнаграждение на един адвокат (лист 291 от делото). Съдът осъжда ответника по оспорването да заплати на Я.П.Е. разноски по настоящото производство в общ размер от 610 лева.

Така мотивиран и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, дванадесети състав

Р   Е   Ш   И:

 

ИЗМЕНЯ заповед № 1118/27. 04. 2016г., издадена от кмета на община Бургас, в частта, с която е определено обезщетение за собственика на отчуждения ПИ № 074021 по КВС на землище гр. Българово, целият с площ 634 кв.м., с начин на трайно ползване: транспортна територия, при граници и съседи: ПИ № 000664, ПИ № 074026, обособен от бивш ПИ № 074002, местност „Вая кайряк“ по КВС на землище на гр. Българово, целият с площ от 27 299 кв.м., при граници и съседи на целия имот: ПИ № 074001, ПИ № 000333, ПИ № 000350, ПИ № 074025, ПИ № 074024, ПИ № 074023, ПИ № 074022, по одобрени и влезли в сила ПУП – ПРЗ и ПУП – ПУР за ПИ № 000333, местност „Вая кайряк“ по КВС на землище на гр. Българово, за „Бизнес-индустриална зона гр. Българово“ – фаза окончателен проект, като го УВЕЛИЧАВА от 205.19 лева на 274.13 (двеста седемдесет и четири лева и тринадесет стотинки) лева.

ОСЪЖДА община Бургас, адрес гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 26, да заплати на Я.П.Е., ЕГН **********, адрес ***, сумата от 610 (шестстотин и десет) лева, представляваща разноски по административно дело № 1313/2016 година по описа на Административен съд Бургас.

Решението не подлежи на обжалване.

 

СЪДИЯ: