О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

/12.10.2009 година, гр. Бургас,

 

Административен съд – гр. Бургас, ХІ състав, в закрито заседание на дванадесети октомври, две хиляди и девета година,  в състав:

Съдия: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

разгледа докладваното от съдия ЕНЧЕВ адм.д. № 1335/2009 година.

 

Производството е образувано по жалба на “Проксима Файненс” ООД – гр. Бургас с ЕИК 147029223, против ревизионен акт № 900414/18.06.2009 година на орган по приходите при ТД – Бургас на НАП, потвърден с решение на директора на дирекция “ОУИ” - Бургас при ЦУ на НАП.

При проверка на жалбата по реда на чл.150 – 151 от АПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК, е установено, че към жалбата липсват доказателства за представителната власт лицето, посочено като управител, че жалбата не е подписана от това лице – Д.С., въпреки че подписът е положен под неговото име, както и че не е внесена дължимата държавна такса.

Предвид тези обстоятелства, с определение № 1900/25.09.2009 година (лист 1) оспорването е оставено без движение, като са дадени съответните указания до дружеството – жалбоподател.

В изпълнение на указанията, с писмо вх. № 6479/02.10.2009 година по описа на Административен съд – Бургас, подписано от С.К., е представено копие от платежно нареждане за внесена държавна такса и пълномощно № 1464/11.03.2008 година на нотариус № 286, по силата на което Д.С. пълномощава С.К. да представлява дружеството пред определени субекти.

След като се запозна с представените доказателства, съдът намира, че указанията не са изпълнени.

Не е представено доказателство за представителната власт на г-н С. по отношение на “Проксима Файненс” ООД. От друга страна, С.К. е упълномощена от Д.С. да представлява “Проксима Файненс” ООД пред конкретни субекти, сред които е Националната агенция по приходите (т.3 от пълномощното), но не  и пред съда, който контролира ревизионния акт. Жалбата не е приподписана от Д.С., а липсва и волеизявление на лице, представляващо “Проксима Файненс” ООД, с което се потвърждават действията по оспорването на ревизионния акт по съдебен ред.

С оглед на изложеното, и като намира, че констатираната нередовност не е отстранена,  на основание чл.158 ал.3 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Проксима Файненс” ООД – гр. Бургас с ЕИК 147029223, против ревизионен акт № 900414/18.06.2009 година на орган по приходите при ТД – Бургас на НАП, потвърден с решение на директора на дирекция “ОУИ” - Бургас при ЦУ на НАП.

 

 ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1335/2009 година.

 

Определението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.

 

 

 

СЪДИЯ: