Р Е Ш Е Н И Е 

 

Град Бургас, 26.01.2010 г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А :

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – град БУРГАС, І-ви административен състав, на двадесет и седми октомври 2009 година, в публично заседание в състав :

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  АТАНАС ВЪЛКОВ

 

при секретаря С.Х., като разгледа докладваното от съдия ВЪЛКОВ административно дело № 1343 по описа за 2009 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Постъпила е жалба от Българската държава, представлявана от Министъра на регионалното развитие и благоустрояването против заповед № Z-1177/05.08.2009 г. на Кмета на Община Созопол, с която се одобрява ПУП – ПРЗ за ПИ 156 по плана на м. „Герени” в землището на гр. Созопол. Жалбата се поддържа в съдебно заседание от юрисконсулт Д. като не се сочат доказателствени искания. Моли се за отмяна на оспорената заповед.

         Ответникът – Община Созопол не се представлява. Изпраща административната преписка, не прави доказателствени искания.

         Заинтересованата страна Р.Н.М. се представлява от адв. Р.С., който заяви в съдебно заседание, че е упълномощен и от ТД „Детелина тур” ЕООД гр. Созопол, както и че няма процесуални претенции и възражения по гледане на делото, оспорва жалбата, не ангажира доказателства, твърди, че спора е само правен. Моли за отхвърляне на жалбата.

         Заинтересованата страна Областно пътно управление гр. Бургас не се представлява, не взема становище и не прави доказателствени искания.

         След поотделна и съвкупна преценка на доказателствата и доказателствените средства по делото, като съобрази становищата на страните и като се основава на закона съдът намира за установено от фактическа и правна страна следното:

         Със заповед № Z-1177/05.08.2009 г. на Кмета на Община Созопол, с която се одобрява ПУП – ПРЗ за ПИ 156 по плана на м. „Герени”, в землището на гр. Созопол, като се урегулира същия имот за изграждане на сгради за отдих и курорт, като по този начин се променя предназначението на земеделската земя, като се създава УПИ VІІІ-156 по плана на м. „Герени”, ситуира се нов застроителен обект с плътност на застрояване 15%, максимална височина 10 метра и коефициент на интензивност 0,4, с минимално озеленяване 60%, както и предвидени места за паркиране всичко съгласно графичната неразделна част на заповедта.

         С жалбата се заявява, че ПИ 156 е в непосредствена близост (съседен) на имот 154 – пътно кръстовище, което е държавна собственост. Твърди се противоречие между посоченото отреждане като в заповедта е посочено, че е за „сгради за отдих и курорт”, а в графичната част е отбелязано, че е за „сгради за отдих и курорт, мотел и търговски обект”, както в регулационната съставка на плана, така и в частта за застрояване. Твърди се, че заповедта е в нарушение на чл. 103, ал. 4 от ЗУТ, като не е съобразен с устройствения план от по-горна степен още повече, че в решението на ОЕСУТ на Община Созопол изрично е отбелязано, че заповед за одобрение на ПУП трябва да бъде издаден след влизане в сила на ОУП на Община Созопол. Оспорената заповед е издадена от компетентен орган – кмета на Община Созопол в рамките на неговите правомощия съгласно чл. 129, ал. 2 от ЗУТ.

         Административната преписка е образувана по искане на заинтересованата страна и след писмено становище на главния архитект на Община Созопол и мотивирано предписание от кмета на общината от 25.10.2007 г. Проектът за ПУП е разгледан от ОЕСУТ, като са дадени указания за съгласуване с „В и К” гр. Бургас и „КЕЦ” Приморско, както и съгласуване с Областно пътно управление гр. Бургас и „Басейнова дирекция” гр.  Варна, представено е решение на РИОСВ – Бургас, че за обекта не се изисква оценка за въздействие на околната среда. Направени са съгласуванията, след което са внесени за одобрение и разглеждане от ОЕСУТ гр. Созопол. В решението си от 14.01.2009 г. се сочи, че заповедта за одобряване на ПУП трябва да бъде издадена след влизане в сила на ОУП на Община Созопол.

         Първото оплакване в жалбата за противоречие между текстовата и графичната част съдът намира за основателно. На лист 53 е представен ПУП – ПР за ПИ 156 от където се вижда, че този имот е предназначен за изграждане на сгради за отдих и курорт, мотел и търговски обект, като върху този лист е отбелязано, че този ПУП е одобрен с процесната заповед, което е в противоречие с графичната част на заповедта, където е посочено, че имота ще бъде предназначен само за сгради за отдих и курорт. Съдът намира, че това противоречие е съществено и само това е достатъчно да доведе до отмяна на процесната заповед.

         Съгласно чл. 103, ал.4 от ЗУТ всеки устройствен план трябва да е съобразен с предвижданията на устройствени планове и схеми от по-горна степен ако има такива и представляват по отношение на тях по-пълна и по-подробна разработка. Съгласно чл. 133, ал. 7 процеса на изработване на нов ОУП или изменение на действащ такъв, след разглеждането на проекта от ОЕСУТ може да се допусне създаването на нови изменения на действащи ПУП-ове, когато проекта за новия ПУП отговаря на предвижданията на предстоящия за одобрение ОУП. Твърди се с жалбата, че за тази територия в момента се изготвя ОУП. Въпреки, че няма доказателства за това твърдение по делото съдът приема, че това е така защото доказателствената тежест за обратното е върху административния орган и най-вече заради това, че в решението на ОЕСУТ е посочено, че заповедта следва да се издаде след одобрението на ОУП. Заповедта се явява незаконосъобразна и поради това, че не е спазено изискването посочено от техническия орган – Експертен съвет тя да бъде издадена след одобрението на ОУП.

         Също така трябва да се отбележи, че в мотивираното предписание на кмета на Общината с което се допуска изработването на ПУП се посочва, че озеленяването трябва да бъде 60%, като ½ от площта да бъде с дървесна растителност. Именно това последното изискване, че половината площ трябва да бъде с дървесна растителност не е намерило отражение в оспорената заповед нито в проекта за ПУП, което ги прави незаконосъобразни.

На основание чл. 132, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и Тълкувателно решение № 1/ 14. 01. 2008 год. на Общото събрание на колегиите на Върховния административен съд по тълкувателно дело № 19/ 2007 г., решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

         Мотивиран от гореизложеното, първи състав на Административен съд Бургас, намира обжалваната заповед за незаконосъобразна и затова трябва да я отмени, поради което на основание чл. 172, ал. 2 от АПК

 

                                      Р        Е       Ш       И  :

 

         ОТМЕНЯ заповед № Z-1177/05.08.2009 г. на Кмета на Община Созопол, с която се одобрява ПУП – ПРЗ за ПИ 156 по плана на м. „Герени” в землището на гр. Созопол.

         Решението е окончателно и поради това необжалваемо.

 

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: