Р Е Ш Е Н И Е

 

  /25.08.2010 година, гр. Бургас,

 

Административен съд – гр. Бургас, ХІ състав, в съдебно заседание на двадесет и седми април, две хиляди и десета година,  в състав:

 

Съдия: Веселин Енчев

 

при секретар Г.Д., разгледа докладваното от съдия Веселин Енчев адм.д. № 1353/2009 година.

 

Производството е образувано по жалба на Н.Х.М. с ЕГН ********** *** против заповед № Z-967/06.07.2009 година на кмета на Община Созопол (лист 40-44). 

Заповедта се обжалва в частта,  в която е утвърдена определената по реда на § 31, ал.2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ, обективирана в протокол № 0152/25.06.2009 година (лист 45 - 47) оценка на подобренията върху новообразуван имот № 129  по плана на новообразуваните имоти в с.о.”Червенка”, землището на село Черноморец, община Созопол, извършени в част от ползвателски имот № 95, с обща площ от 37 кв.м.

В жалбата се излагат твърдения за незаконосъобразност на заповедта в обжалваната част, като се посочва, че тя е в противоречие с действителното състояние на подобренията в ползвателски имот 95. Отделно, в писмени становища се изтъква, че кметът на общината е издал преждевременно заповедта, с оглед обстоятелството, че заповедта на областния управител, с която е одобрен плана на новообразуваните имоти -  заповед № РД – 09 – 68/07.05.2007 година е оспорена - за новообразуван имот № 129 - от лицето Х.К. и не е влязла в сила (лист 259 – 260 и 272).

Ответникът, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата..

Заинтересованите страни Х.С.А., Х.Н.К., Л.П.Л., Ц.В.Л., Н.Х.М., Г. П. Г., К.И.Й., Я.П.А., Р.П.Г., З.Т.Й., С.П.М., Х.П.Ц., И.Р.А., К.П.Р., И.Д.Р., К.Н.А., Р.В.М., М.М.З., Д.М.Д., Д.С.М., С.И.М., С.И.М.   не изразяват становище по жалбата.

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е неоснователна.

С молба вх.№ 94-Г-79/01.04.2009 година (лист 90) подадена до кмета на община Созопол, Г.П.Г. е поискала да й бъде възстановен имот в зоната по § 4, местността ”Митков мост”, землището на село Черноморец с площ от 700 кв.м., като към заявлението е приложила решение на ОСЗГ - Созопол и удостоверение за наследници на П.Г.Х..

Със заявление вх.№ 94-К-103/14.04.2009 година (лист 59), подадено до кмета на община Созопол, К.Н.А. е поискала да й бъде възстановен имот в зоната по § 4, м.”Митков мост”, землище с.Черноморец с площ от 71 кв.м. - имот 129, като към заявлението е приложила решение на ОСЗГ  - Созопол и удостоверение за наследници на И.Р. Димов.

 С възлагателно писмо изх. № 94-Г-79;94-Г-80; 94-К-103/21.04.2009г. на кметът на общината е възложено изготвянето на оценка на подобренията в случаите по § 4в ЗСПЗЗ на седем ползвателски имота, попадащи върху новообразувани имоти по плана на новообразуваните имоти на м.”Митков мост”, землище с.Черноморец, община Созопол, одобрен със заповед № РД-09-68/07.05.2007година на областния управител на Бургаска област. Във възлагателното писмо е посочен и ползвателски имот № 95, 37 кв.м. от който попадат върху новообразуван имот 129  - 32 кв.м. идеални части на наследниците на И.Р. *** части на наследниците на П.Г.Х.. За частта от ползвателски имот № 95 е изготвена оценка на подобренията с дата 13.05.2009 година (лист 51), видно от която не са описани никакви подобрения и е посочена цена “нула лева”. С оценителен протокол № 0152/25.06.2009 година комисия, назначена със заповед на кмета на общината, е дала заключение, че частта от ползвателски имот № 95 записан в регистъра на ползвателите на Н.Х.М. и попадащ върху бивш имот № 1290 и бивш имот № 1291, няма извършени подобрения.

Със заповед № Z-967/06.07.2009 година на кмета на Община Созопол е утвърдена определената и обективирана в протокол № 0152/25.06.2009 година, оценка на подобренията върху новообразуван имот № 129, като относно ползвателски имот № 95 е констатирана стойност на подобренията  -  нула лева.

Заповедта относно определената стойност на подобренията в част от ползвателски имот № 95 е обжалвана от Н.М. в рамките на настоящото производство.

При така изложените фактически данни, които се подкрепят от приложените по делото писмени доказателства, съдът достигна до следните правни изводи.

Съобразно разпоредбата на чл.168 ал.1 от АПК, съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК.

Настоящия състав счита, че заповед № Z-967/06.07.2009 година на кмета на Община Созопол е издадена от компетентен орган, с оглед правомощията му по § 31 ал.3 от ПЗР на ППЗСПЗЗ.

Съгласно § 4з ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, лицата, извършили подобрения върху имотите, подлежащи на връщане, имат правата по чл. 72 от Закона за собствеността, като, съобразно § 4л от ПЗР на ЗСПЗЗ, оценките на земите, сградите и подобренията на земята по § 4а, 4б, 4в и 4з се извършват със заповед на кмета на общината или на упълномощено от него длъжностно лице в 3-месечен срок от влизането в сила на плана на новообразуваните имоти при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.

В случая от представените по делото доказателства безспорно се установява, че ползвателски имот № 95 е записан на името на жалбоподателя в разписния лист на ползвателските имоти на м.”Митков мост”, землището на  село Черноморец. Планът на новообразуваните имоти в м.”Митков мост”, землище с.Черноморец е одобрен със заповед № РД-09-68/07.05.2007 година на Областния управител на Бургаска област. В този план, видно от представената по делото скици новообразуван имот № 129 е записан на н-ци на П.Г.Х. и н-ци на И.Р. Д. и попада и върху част от ползвателски мимот № 95 с площ от 37 кв.м..

В хода на административното производство е изготвена пазарна оценка на подобренията в част от ползвателски имот № 95, с площ от 37 кв.м. в размер на нула лева, тъй като не са установени извършени подобрения.

 В жалбата с която е сезиран съдът се излагат твърдения, че в имота има извършени подобрения – направени са укрепвания, засадени са лозя и плодни дръвчета, изградена е сграда за сезонно ползване, имотът е електрифициран и ограден.

С жалбата е поискано назначаване на съдебно оценъчна експертиза за оценка на подобренията. Съдът е уважил това искане, като на жалбоподателя е дадена възможност да внесе определен депозит и експертизата да бъде изготвена. Тази процесуална възможност не е реализирана, като при всяко едно заседание жалбоподателят е представял писмени бележки, съдържащи твърдения за извършени подобрения.

Не са ангажирани никакви доказателства за установяване на съществуването на заявените подобрения в имота.

Ето защо, след като в хода на съдебно производство не се установи, че в част от ползвателски имот № 95 в м.”Митков мост”, землището на село Черноморец, с площ от 37 кв.м. действително са извършени  подобрения, които да са довели до увеличение на неговата стойност, правилно в обжалваната заповед от административния орган не е определена оценка на подобренията.

Отделно, жалбоподателят поддържа, че заповедта на кмета на общината е преждевременно издадена предвид неприключило с влязъл в сила съдебен акт оспорване на заповедта на областния управител, с която е одобрен плана на новообразуваните имоти (заповед № РД – 09 – 68/07.05.2007 година) за новообразуван имот № 129 – извършено от Х.Н.К..

При съпоставка на доказателствените материали по делото, съдът намира, че възражението е неоснователно.

По делото е представено като доказателство съдебно решение № 525/15.05.2009 година, постановено по адм.д.№ 1296/2007г. по описа на Административен съд  - Бургас (л.213 - 214), с което е отхвърлена жалбата на Х.Н.К. срещу заповед № РД-09-68/07.05.2007 година. на областния управител на Бургаска област за одобряване на плана на новообразуваните имоти и регистъра към него на земеделските земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местността “Митков мост” , землището на село Черноморец, община Созопол, в частта и относно новообразувани имоти № 127 и 128.

От така представеното съдебно решение се установява, че жалбоподателят е обжалвал заповедта на областния управител, в частта и относно новообразувани имоти № 127 и 128, но не и относно новообразуван имот № 129, по отношение на който е издадена процесната заповед. Ето защо, в случая с оглед представените доказателства следва да се приеме, че плана на новообразуваните имоти в м.”Митков мост”, землище с.Черноморец, по отношение на новообразуван имот № 129 не е обжалван и е влязъл в сила, поради което и процесната заповед не се явява преждевременно издадена.

С оглед на изложеното, жалбата на Н.М. против заповед № Z-967/06.07.2009 година на кмета на Община Созопол, в частта и относно утвърдена оценка на подобренията върху новообразуван имот № 129 по плана на новообразуваните имоти в “Митков мост”, землището на  село Черноморец, общ.Созопол, за извършените от ползвателя на имот № 95 подобрения е неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

Затова, на основание чл. 172, ал. 2 АПК, съдът

           

Р  Е  Ш  И

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Х.М. с ЕГН ********** *** против заповед № Z-967/06.07.2009 година на кмета на Община Созопол.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 

 

 

СЪДИЯ: